- םיצוביק ילהנמ סרוק
מ"קתב ינוגרא ץועייל ןוכמהו יפותישה םרזה
25.2.2002 - יפותישה םרזה - לכימו דדלא
יפותישה םרזה רתאל
םייונפ תומוקמ רפסמ ורתונ - 5.3.2002 - סרוקה תלחתה
:יללכ עקר
קשמהו הרבחה לש יביטקפא לוהינ םהיניב םינוש םימרוגמ עפשומ ץוביקה לש ןסוחה
סרוקה תרטמ .םילהנמה םיעבוק האצותה תגשה תא .האצותב אוה תוגיהנמה ןחבמ .יצוביקה
.םיצוביקב םילהנמ לש לוהינה תויונמוימ תא רפשל

שגד םע םיצוביקב לוהינ ידיקפת יאלממל סרוק ומזי ינוגרא ץועייל ןוכמהו יפותישה םרזה
,םילכו עדי תונקל הרטמב ,(ץוביק יריכזמו הליהק ילהנמ) ילכלכ–יתרבח לוהינ לע
.הלכלכה םוחתבו הרבחה םוחתב םצוביק לש תואצותה תא רפשל םילהנמל ועייסיש

לוהינו תדכולמ הרבח לוהינ ,הלכלכו הרבח :ץוביקה ייח לש םירושימה ינשב דקמתי סרוקה
.ץוביקב תורישה יפנע לש יביטקפא

:דעי להק
.הליהק ילהנמ ,קשמ יזכר ,ץוביק יריכזמ
:סרוקה יאשונ
.התודיכלו תיצוביק הליהק ןסוחל םימרוג ,הליהקה תוהמ *
.תיתרבח היגטרטסא שוביגל םילכ *
תינכות תנכה ,היגטרטסא שוביגל םילכ) חוור תונווכ אלל תודסומ ,תולע יזכרמ לוהינ *
.('ודכו תולעייתה ,תוריש רופיש ,תוחוקל םע רשק ,תוח"וד חותינ ,תיתנש
תולהנה ,םילהנמ תוצעומ ,םינוירוטקריד) תויושר תדרפה לש השיגב לוהינ תונורקע *
.(תוירוביצ
.ץוביק לוהינ לש םייטפשמ םיטביה *
.ץוביקה לש שונאה יבאשמ לוהינ *
.(הלשממ ידרשמ ,תוירוזא תוצעומ) הנידמ תויושר םע רשקה *
.ץוביקב להנמ דיקפתב תויתוהמ תומליד

:סרוקה ךשמ
לחה ,לעפא רנימסב 'ג ימיב ,(8.30–15.30) םוי לש תושיגפ 16 ,תימדקא תועש 128
.5.3.2002-מ

:הדותמ
.הכרדה יטרס ,םישגפמ ,םיליגרת ,םיעוריא יחותינ ,םינויד ,תואצרה
:םיצרמ
:תיפותיש הליהק אשונב
.(םלועב תויפותיש תוליהקו תונומוק רקוח – ןיקנבט די) דבוע בקעי 'פורפ -
.(הפיח 'ינואו ץוביקה רקחל ןוכמה) רנזור םחנמ 'פורפ -
.מ"קתב ינוגרא ץועייל ןוכמב לוהינל הריכב תצעוי – םודא הרש ר"ד -
(וצוביקב קשמ זכר ,יצראה ץוביקב הלכלכ ףגא זכר ,כ"ח רבעשל) – ןור ירמא -
.םיצוביק להנמ ,תיצוביקה העונתב יפותישה םרזה זכר

:היצרפואוק אשונב
.(ןליא רב 'ינוא – הלכלכל 'חמה) ןוד הדוהי 'פורפ
:םייטפשמ םיאשונב
ץוביקב תיטפשמה 'חמה תלהנמ רבעשל ,'תושו הוונ תנסא ד"וע דרשמ) ןורוד תימרכ ד"וע
.(םיבר םיצוביקלו יפותישה םרזל תיטפשמ תצעוי ,יצראה

:ןוגראו לוהינ ,היגטרטסא אשונב
'ינואב ץוחהמ הצרמ ,"עבט" 'בחב יגטרטסא ןונכת להנמ) 'ץיבורדנסכלא יסוי ר"ד -
םילעפמל ץעוי א"ת 'ינואב לוהינל ס"יב רבעב הצרה ,הפיח 'ינואב תימע הצרמ ,תירבעה
.(היגטרטסא אשונב םיצוביקלו
.מ"קתב ינוגרא ץועייל ןוכמב לוהינל הריכב תצעוי – םודא הרש ר"ד -
.מ"קתב ינוגרא ץועייל ןוכמב לוהינל הריכב תצעוי - חצ הלילצ -
.תיצוביקה העונתב יפותישה םרזב לוהינל ץעוי – ירא ןב דדלא -
."עבט" תרבחב ןוגראו שונא יבאשמ להנמ – ינימי ןב םייח -

:יוניש יבצמב הליהק אשונב
.מ"קתב ינוגרא ץועייל ןוכמב לוהינל ריכב ץעוי – רואנ ןבואר
:תוח"וד חותינ אשונב
.ןובשח יאור
:(הנידמו רוזא) תויושרה םע רשק אשונב
.לאערזי קמע תירוזאה הצעומה שאר – ישורב ןתיא
הטיסרבינואב תואלקחל הטלוקפה לש ץוח ידומילל הדיחיה לש הדועת קנעות סרוקה ימייסמל
תירבעה

:המשרהו םיטרפ
03-5301382, 052-3278262 - לכימ
תיצוביקה העונתה רבוד - לוק רפועל היינפל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל