- תיפותיש הבישחל ינופצה םורופל הנמזה
3 'סמ שגפמ
25.2.2002 - יפותישה םרזה
יפותישה םרזה רתאל
13:00 דע 08:00-מ ,ץרמב 5 ,'ג םוי ,ןוארי ץוביקב
:דעוימ
.ץוביקב םידיקפת יאלממל ,שונא יבאשמ ישנאל ,קשמ יזכרמל ,םיריכזמל
.םזויו יארחא לוהינו תחכומ החלצה סיסב לע םיביצקת - תרחא םג רשפא - ןוארי :אשונה
:שגפמל םויה רדס
רבחל ןודעומב לק דוביכו סוניכ 08:00 - 08:30
.יחה םגאו ףונ תלייט ,הנפד תרשכה רתאב רויסו ץוביקה תגצה 08:30 - 09:30
קשמה זכרמ ירדוס ןונמא – יקסיע ליפורפ ןוארי 09:30 - 10:00
הקספה 10:00 - 10:15
.ילאיצוסה ןוחטיבה תסיפתו יתנשה סונובה תטיש תגצה ,הליהקה יביצקת לוהינ
תירבזגה גרבננורק הפיו ץוביקה תריכזמ רואנ הרטע
10:15 - 11:15
אריפש עשילא :חתופ .היגטרטסא תמועל היצרנא ,תויפותיש :ןויד 11:15 - 12:30

ץ"כ השמ ,רינל לקיימ - ןגראמה תווצה םשב ,הכרבב
ראודב ןיינועמה לכל חלשת זרא םירמ 'פורפ לש תגצמה - תיזגב םייקתהש שגפמל ךשמהב
םע רשק תריציל .– moshetak@inter.net.il ל תינורטקלא השקב רחאל ינורטקלא
דיינב 04-8294461 ןוינכטב .לט - תפתושמ הדובע וא האצרה ךרוצל זרא םירמ 'פורפ
.050-7251515

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל