– ץוביקב םייונישה לש םייניב ןזאמ
יפותישה לגעמה לש ןויע םוי םוכיס
5.2.2002 תיצוביקה העונתה לש
6.2.2002 ,ןמרב ילא םכיס
יפותישה םרזה רתאל
רודו םיריעצ ללוכ ,םיפתתשמ 250 -מ רתוי
םויב 5.2 -ה 'ג םויב ופתתשה ,םייניב
העונתה לש יפותישה לגעמה לש ינשה ןויעה
לש ןושארה ןויעה םוי רוכזכ .תיצוביקה
."הליהקו קשמ יסחי תרדסה" אשונב קסע לגעמה

:םיפסונ םירושיק האר
-ב סנכל הנמזה תיצוביקה הליהקל ןוזח
10.2.2002
12.3.2002 יפותישה םרזה - יתנש סנכ
תקולחמ רפסל םיכרד תחאו האמ :האירקל ץלמומ
.ילאיצנרפידה רכשב רקיעבו םיצוביקב םייונישל סחיב לש םייניב ןזאמב דקמתה ןויעה םוי
ןוויכמ ףתתשהל ולכי אל ,תוריקסב חותפל ונמזוהש ליגרב ירבגו לט ןתנ ,העונתה יריכזמ
.םילשוריב תיחרזמה תשקה לש עקרק צ"גבב ועיפוהש

:םירבדה תיצמת ןלהל
.ןויעה םוי תא חתפ ,העונתב יפותישה לגעמה זכר ,קינייובח יגד
העונתב םיזכרה תזכר ,סרמס השאמ
הבל הכוז וניא יפותישה לגעמהש השגדה ךות חטשב השענה תא הרקס
התנפו ,יונישה יכילהת לש "ךיא"ה תא השיגדהו ,העונתב היואר
רוזחל םישקבמו ןוקיבורה תא ורבעש םיצוביקב לועפל יפותישה לגעמל
."יצוביקה דחי"ל

ןורוא (סמו'ג) םייח
.העונתה תגהנהב םזילרולפ רדעה דנכו ,ץוביקה לש ודיתעל סחיב םזינימרטדה דגנכ אצי
יפכ סמה תושירד לע הנוע וניאש ןוחטיבה תשר אשונב העונתהמ תויתימא תובושת שרד סמו'ג
.ילארשי הדירפ תדעו תונקסמב יוטיב ידיל םיאבש

ןוליאמ זר רמוע
לע ןהו ךילהתה לע ןה השק תרקיב ךות ,וצוביק לש יונישה ךילהת תא רקס
:ןאכ אבומ חותינה תיצמת ,תויטרקנוק תואמגוד ןתמ ךות ,לעופב ויתואצות
.ילאיצנרפיד רכש תגהנהב םיולת םניא תילכלכה הארבהה ידעצ בור ·
.םילעפמו םיפנע תריגסל ,ףתושמה קשמה םוצמצל חרכהב איבמ יונישה ·
.ץוביקה לש תיקסע-תילכלכ הבחרהל תומזי דדועמ וניא יונישה ·
.רתוי דובעל דדועמ וניא אוה ·
.ץוחבמ םיריכשל לוהינה תא ריבעמ יונישה ·
סמ םלשל םהל המל" (םיבשותכ קר אלא) םיריעצ לש תופרטצה חיטבמ וניא אוה ·
?הנידמל םגו ןוחטיבה תשרל םג הובג
תוצרל ךישמהל וחוכבו םייניבה רודב היולת ץוביקכ ,ץוביקה תודרשיה תלאש ·
.ץוביק

ןוליאב הליהקה להנמ ,ספיטש דוד
.תוברתה םוחתב תובדנתהה תא המגודכ איבהו ץוביקל קוספ ףוס וניא גרודמה רכשהש ןעט
א"ת תטיסרבינואב םיקסע להנמל ס"בב הצרמ ,שרוחה רפכ ,רפש יכז ר"ד
.1997 דע 1990 םינשב םיצוביק 189 -ב לוהינו םייוניש קדבש רקחמ לע חוויד
רתוי םייקסעה םיעוציבה ךכ ,םיינוציק רתוי םייונישהש לככש איה ותנקסמ
:רימחמ קר 97 זאמ בצמה .םיעורג
.ץוביקה לש ינוגראה סיסבל םיאתמ וניא ומשויש םייונישה יפוא ·
ולפכשש ,ןורחאה רושעה ךשמב םיצעויל ₪ דראילימכ ומלש םיצוביק ·
.תואצותה לע תוירחא תחקל ילב ץוביקל ץוביקמ תוינכת וקיתעהו
היכרגילוא לש ןועיט והז יונישו תולעייתה וגיצהש םיצוביקהמ לודג קלחב ·
.השדחה
רומח לודלד לע תססובמ ינוציח ילכלכ-ינוגראה ץועיה לש תזרפומה תוכמתסהה ·
.םוקמב תילוהינה הדותעה לש

?תושעל המו
.ןוזח תריצי ךות ךוראה חווטב דקמתהל ·
.ילמרופה הזוחב תוחפו יתרבחהו יגולוכיספה הזוחב ,םישנאב דקמתהל ·
.ורערעל אלו ילאיצוסה ןוחטיבה תרבגהב ליחתהל ·

ןוזחב ליחתהל ךירצ יוניש לכ
הלועפ יכרדו ,םילשכל תוביס ,םיצוביקב םייוניש תויגטרטסא
ץוביקה רקחל ןוכמה םיפשר ,רנזור םחנמ 'פורפ
לע תרחש ץוביקהש ןה ויתונקסמו ומצע בלושמה רכשל סחיב רקחמ תואצות גיצה
רנזור ."קושה ךרע" יפל םדאה יוושל ,רהמו ,רבוע םדאה ךרע ןיוויש תא ולגיד
.השק הנומת הלוע הנממ ןוחטיבה תשרל בלושמה לדומה יצוביק ןיב האוושה גיצה
ץוביקה ךותב ילכלכ-יתרבח דוביר ,תודמעמ שי ץוביק םוקמב

תיצוביקה העונתה לש ךוניחה תקלחמ תלהנמ ,לטירפ הנוי
הקלחמ וא ,תוליעפ זכר ףא טעמכש הנייצ ,םייונישה רואל ךוניחה בצמ תא הרקס
יתלבהו ילמרופה ךוניחב השקה העיגפה םג הלבק לטירפ .םלואב חכונ אל העונתב
.יוניש ורבעש םיצוביקב םיריעצה םירוהב טרפבו ללכב החפשמב ,ילמרופ

זוע לחנמ שורפ הלארשי
יראב ץוביקמו העונתהמ עויסה תא ,הצוביקב יטמוארטהו באוכה יונישה ךילהת תא הראית
.םיילגרה לע זוע לחנ תא דימעהש

(היבחרמ) רועסי המוב
הכילה ינפב ריהזהו היפוט-סיד לש הרבחל היפוטוא לש הרבחמ יצוביק רבעמ באכב ראת
.רורב דעי אלל יונישל

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל