:יפותישה םרזה לש יתנש סנכ
12.3.2001 - םשומימו םיכרע
!םינמזומ םיצוביקה ירבח לכ
יפותישה םרזה רתאל
"םינמזומ םלוכ - ץראב םיצוביקה ירבח לכ ינפב חותפ יתנשה סנכה"
םשומימו םיכרע :יפותישה םרזה לש יתנשה סנכל םינמזומ םכנה
12.3.2002 ,ב"סשת רדאב ח"כ ,'ג םויב :סנכה ךיראת
.םסרופש יפכ אלו ,דנרב תיב םלוא ,לעפאב :םוקמ
03-5301387 - סקפ ,03-5301382 לכימ :המשרהו םיטרפל
:םויה רדס
תינכות העש
המשרהו לק דוביכ 08:30
תיצוביקה העונתה ריכזמ - ליגרב ירבג :תוכרב 09:00
(הנבי תצובק) רטביילגב לט תרמזה :"ןאכ דע םיריש" 09:15
םישדח םיקפוא ,תונשי תוכובמ - ץוביקה :(בג ןיע) רוצ יקומ 09:30
הנשל הנשמ - םרזה :(יפותישה םרזה זכרמ) ןור ירמא 10:15
תטיסרבינואב תויפותיש תודוגאל ןאזק ש"ע הרדתקה שאר - יגנלוטוא רדמס 'פורפ
ץוביקב םייונישה :"תויפותיש תודוגא יניד" רפסה תרבחמ ,ביבא לת
10:30-11:15
םיינוריעה םיצוביקהמו םיצוביקהמ םיריעצ םירבח תייחנהב ןויד תוצובק 11:15-13:15
םיירהצ תחורא 13:15
יפותישה םרזה לש תיתנשה הדובעה תינכותב ןוידו תואנדסה םוכיס 14:00
םויס 16:00

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא