5.2.2002 יפותישה לגעמה - ןויע םוי
םייונישה תואצות לש םייניב ןזאמ
םיצוביקב
2.1.2001 - יפותישה לגעמה
יפותישה םרזה רתא
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
?ץמחוה המו גשוה המ - הבשחמל הנמזה
תיבב "ודרנואיל" םלואב ,5.2.02 ,ב"סשת טבשב ג"כ ,ישילש םויב םייקתי ןויעה םוי
.ביבא-לת ,תיצוביקה העונתה

:םויה רדס
אשונה העשה
דוביכו המשרה 8.30 – 9.00
?ץמחוה המו גשוה המ :העונתה יריכזמ - ליגרב ירבגו לט ןתנ 9.00 – 9.45
?ץמחוה המו גשוה המ :םייונישה - (בהל) סמו'ג ,ןורוא םייח 9.45 – 10.15
הפורתה לש יאוולה תועפות - ןוליאב םייונישה :(ןוליא) זר ירמוע 10.15 – 10.45
הפקו דוביכ תקספה 10.45 – 11.00
ךופהה רשקה :(שרוחה רפכ ,החותפה הטיסרבינואה - לוהינו הלכלכל 'חמה) רפש יכז ר"ד
.ךרוא רקחמ תואצות - םייקסע םיעוציבל םיצוביקב םייונישה תמצוע ןיב
11.00 – 11.45
רכשה תגהנה יסופד :(םיפשר ,הפיח תטיסרבינוא ,ץוביקה רקחל ןוכמה) רנזור םחנמ 'פורפ
בקעמ רקחמ - םהיתועפשהו ילאיצנרפידה
11.45 – 12.30
ץוביקב ךוניחה לע םייונישה תעפשה :(השימחה הלעמ) לטירפ הנוי 12.30 – 13.15
.(היבחרמ) רועסי המוב ,(זוע לחנ) שורפ הלארשי :חטשהמ חוויד 13.15 – 14.00

:תופתתשה תולע
.(תולע אלל - ץוביק ותואמ יעיברה ףתתשמהמ) ףתתשמל ח"ש 70
:המשרה
.03-5301387 -סקפ ,03-5301382 - ןופלט - לכימ
יפותישה לגעמה הטמ - הכרבב
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא