22.9.99

יוגיה תווצ לוקוטורפ,ןור ירמא ,הרומ ןב ןיטרמ ,תיזג יסוי ,ויאמ הזילע ,קלפ ברימ :םיחכונ

.ירא-ןב דדלא ,שידג בקעי ,אריפש עשילא.תידדה תוברעל הליפת :וניינעו ןטול ץוביקב בתכנש ,ףד הריבעמ - ויאמ הזילע:ףטוש חוויד - ירא-ןב דדלא:תיללכ

.םרזל תופרטצהל תוליעפ (1

.םרזה ךותב תוליעפ (2

.םיפתוש תויהל םהיצוביקב םיטועימ לש תוינפ (3:םרזל ףוריצ (1.הלודג תובהלתה ןיאש ,רמוא יראב ריכזמש ,חוודמ דדלא :יראב *

.השיגפל ונתוא לבקל ןכומ ריכזמהש ,חוודמ ןיטרמ -

.ריכזמה - ןליא רינ -

.שונא-יבאשמ תזכר - ןנער הנח -.(14/9) ןיכלמ קיבא :תודג *

.ךילהתה תא םדקל הצור אל ,ריכזמה ,סאימחנ קילומש -.תדגנתמ - דנליו הקבר - הריכזמה :תיזג *

קודרומ רתסא -.רשקה שיא תליש ינב :רוגי *

.הבוט התיה יבודו בקעי לש החישה ,תודעה י"פע -

.ךילהת ועיני רבוטקוא תיצחמבש ,החיטבמ ,הריכזמ ,בל הרימ -.ךילהת ועיני םיגחה ירחאש וחיטבה :לאערזי *.םינש 3-ל בזוע - החרפ ןועמש :ןשבה-תובהל *."ןמז ול ןיא" לבא ,ההדזמ ,ריכזמה ,ןיטפהרו יטומ :ןורבע *,לבוקמכ היה ךילההש ןעוט ,ריכזמה ,ןיללפא ינד !הטלחה רבכ ולביק :םילאצ *
.תינש הטלחהה תא ריבעהל ןכומו.(ןירפלה יסוי י"ע ץלמוה) רוצ יזוע :רימש *.הריכזמה ,ילL םע רשקב הזילע .יאני - רשקה שיא :רמס *םינותנה ,יפותישה םרזב םניאש ,םיצוביקל עויס (2
:םייוניש ךילהתב

אוביש םישקבמה ,"תוטבלתהב םיצוביק" לש הבחר העפות הנשי :עשילא
"?עויס תלוכי יפותישה םרזל שי םאה" :םילאושו חחושל והשימ

לש םיצלמומה םיצעויה םיליבומש ןוויכל דגונמה ןוויכב ,דומצ יווילל םינווכתמ
- יצראה ץוביקה לש יווילה תזכר םג .זוע לארשיו םיפוצ לארשי :תועונתה
.םיצוביקל ץועייו יוויל עיצהל לכוי יפותישה םרזהש תשקבמ ,השאמ

.הז ןיינעל םירבח המכ סייגלו יוויל לש לדומ ץמאל ךירצ:שידג בקעי

.תועונתה לש םיריכזמה םע שגפיהל - עיצמ

ונטלחהש ינפל ,תועונתה יריכזמ םע השיגפמ והשמ אציש ןימאמ אל :ןור ירמא
.םיצור ונחנא המ

ול שיש ,דחוימ לדומב ירוזא יוויל ץמאל ךירצ - יווילב חילצהל םיצור םא *
.זוע-תעבג חסונ ,חילצהל יוכיס

יוויל לע רבודמ וישכע .דבלב םייפותיש םיצוביקב תוליעפ לע ונרביד הכ דע *
אוה .יפותישה םרזה לש רחא ירמגל הנבמ שרוד הז .ןיידע ועירכה אלש ,םיצוביק
.העונת ומכ לועפל ךירצ

אלא ,תימעפ-דח העפוה אל .ץוביקב תיניצר הדובע השוע םיפוצ לארשי :ןיטרמ
.לאומש-ןגב ךכ השע רשכ אסא םג .םידיקפת ילעב םע הדובע

לע זכורמב דובעל - רמולכ ,"םיכנחמ ךנחל" עיצמ ןכל ,תאז תושעל חוכ ןיא ונל
.ץוביק יוויל י"ע אלו םידיקפת-ילעב

לבקל עגרכ השק .יוצמל יוצרה ןיב רעפל רשקהב ,רמוא ירמאש המ שיגרמ :יסוי
.הטלחה

.הבישח-יתווצ ונעבק םהבש ,םיחטשב הדמעה תוריינל הכחנש עיצמ

.הדמעה תוריינמ "הרות" שבגתת השולש םיישדוח ךות

.ךופהה ןוויכב םיצוביקה לש הלודגה הסמה

.שבוגתש "הרות"ה סיסב לע הלועפ תינכות שבגל ךירצ ןמזה ריצ לע

.םיצוביקב יוויל תדובע אלו ,תוגהנה םע הדובע ףידעמ

ךירצ .םינוכנ - ןיטרמו ירמא לש תוגייתסההו עשילא לש ןוצרה :ירא-ןב דדלא
ךרד הדובע וא ץוביק לש "יוויל" םאה .להקה תעדב טקפא השעיש ,והשמ תושעל
?תוגהנה

תוסנלו ,ןשבה-תובהל ומכ ,רוזאב םיוסמ ץוביק תחקל :תישילש ךרד עיצמ
ךרד ונל שיש ,תתואל ידכ דדוב ץוביקב חילצהל - זוע-תעבגב ומכ ,וב חילצהל
.החילצמש

טקפא םג הנקת ץוביק-ץומיא י"ע החלצה :ןמלה יבוד לש ותעצהב םג ךשומש הז
.ונממ דמלנ םגו "םייוניש"ל ידגנ

.םיגיהנמ לע הדובע תרתוס אל איה .דדלא תשיגל םיכסמ :ןיטרמ

.הלודג תכרעמ םע אלו םיצוביק 3 םע ליחתנש עיצמ :עשילא

םוי כ"חאו הדובע ימי 45 לש לדוג-רדס ךירצ ץוביק תוולל ידכ :שידג בקעי
היטרפ תא םשיילו הילע המכסהל עיגהל ,תינכות שבגל ,תווצ שבגל ךירצ .עובשב
.ימוקמה-תווצה י"ע

.םהילע ונרבידש ,םיאשונ 5-ב םירדוסמ תוריינ לש טס ונל היהי םישדוח 3 ךות

דחא שיא .(םירבח 550 ךותמ שיא 100) הייסולכוא עברכ םע רבדמ רשכ אסא
.תאז תושעל ךירצ .םיצוביק 3-ב לועפל לוכי ונלש

םע תכלל ךירצ .(תועש 12-כ) םיתווצה לש תושיגפ 3-4 םייקל ךירצ ,ףסונב
.תועונתה

ובדנתי ונלש םישנא םא ,םייפותיש םיטנמלא ןוצרב וסינכי תועונתה :דדלא
.תועונתה לש הכרדה תוכרעמלהבישיל דע ותוא שיגיו יווילה אשונב העצה ריינ בותכיי עשילא :םוכיס
.האבהhttp:www.kbo.org.il - א"הבקה לש טנרטניא-רתא ךותב :עידומ דדלא
.יפותישה םרזל םוקמ היהי -:םיתווצה תדובע

.םינושה םיתווצה לע םכסומ ריינ - רבמבונ ףוס דע :ז"ול -

לש תושיגפ 3 עבקו ,ןוידל הטויט-ריינ רבכ איצוה - חוודמ שידג בקעי -
.ז"ולב דומעיו תווצה

תינעמ ,ןייבשיפ ירמע ,םשל קיציא ,ביבר ליג ,ןתיול ירוא ,ןירפלה יסוי :תווצה
.םערביתדה ץוביקב ,15.00 העשב ,'ה םוי ,13/10/99 - האבה הבישיה