יפותישה םרזה - ץוביקל יפותיש דיתע

אובמ
,תיצוביקה העונתב רבשמהו ,לארשיב קשמבו הרבחב ושחרתהש םייונישה
שפחלו םכרד תא ןוחבל םיבר םיצוביק ואיבה ,םינש רושעמ רתוי רבכ ךשמנה
.השדחה תואיצמב דדומתהל ידכ םינוש תונורתפ
ןומאה ןדבואמ האצותכ ,תכל-יקיחרמ םייונישב םירחוב םיצוביקהמ קלח
.ץוביקה יכרע סיסב לע םמצע תוחוכב םהייח תא להנל םתלוכיב
הווהיש ,םיצוביק לש שוג תריציל הבר תובישח שי ולא תויוחתפתה לומ
.םיירקיעה ץוביקה-יכרע סיסב לע ץוביקה תושדחתהל קצומ סיסב

תורטמה
.םינתשמה םיאנתב ומושייו יפותישה ןויערה תמשגה ךשמה חיטבהל -
.יפותיש םייח-חרוא םייקל םהירבחלו םיצוביקל עייסל -
םיתתשומה םיישונא םייחל םייק תפומ תווהלו תוחילצמ תויופתוש תויהל -
.הפיקמ תידדה תוברע לעו ותמורתו םדאה ךרע ןויווש לע

(ףתושמה סיסבה) תודוסיה
רוביצה ינבמ) םיינכרצהו םיינרציה ץוביקה יסכנ לע תפתושמ תולעב -
.(ןוכישהו
,החפשמה לדוג :איצוהל) ילאיצנרפיד ביצקת וא רכש לש הרוצ לכמ תוענמה -
.(םידחוימ םיכרצו קתו
.ץוביקה ירבח ןיב הפיקמ תידדה תוברע -
.ףתשמו יטרקומד לוהינ -

תונגראתהה ןפוא
םרזל ףרטצהל םדדועלו תויצוביקה תועונתה שולשמ םיצוביקל אורקל .1
סיסב לע היהת יפותישה םרזל תופרטצהה .תיצוביקה העונתב יפותישה
טילחמה ןוילעה םורופב ,ץוביקה ירבח בור תטלחהב ,םימכסומה תודוסיה
.ץוביק לכב
תכשמתמו תפתושמ הבישח םייקל ,ץועייו ןוביל ,ןוידל תואנדס םייקל .2
םידיקפת-יאלממ לש םישגפמ םייקל ;םיצוביקה תא םיקיסעמה םיאשונב
.םהל וקקדזיש םיצוביקל יווילו הכרדה עיצהלו םיצוביקב
תוררועתמה דוסי-תויעב ןורתפל (יצוביק פ"ומ) םישדח םילדומ חתפל .3
.ץוחמו תיבמ הנתשמה תואיצמהמ האצותכ ןמזה םע
,יפותישה םרזל ופרטצה אלש ,םירבח-תוצובקל וא םיצוביקל תבותכ תווהל .4
.םייפותיש תונורתפ םהל עיצהלו ,םינוש תונורתפ ןיב םיטבלתמ ךא
,תועונתה תויוריכזמ תוליעפל ףסונב היהת ,היביכרמ לכ לע ,וז תוליעפ .5
.ןהידיקפתב וכישמיש

:הנושארה הנשל הדובע תינכת
יגיצנ ,יפותישה םרזה לש סנכל םיצוביקה תוחלשמ תא סנכנ ילוי שדוחב .1
םיצוביקה םתוא ךותמ םיפסונ םיליעפו ופרטצהש םיצוביקה לש תוריכזמה
.םיצוביקה תריחב יפל
התבישיב רחבתש ,יפותישה םרזה יצוביק לש (תבחרומ) תוריכזמ רחבת סנכב .2
.עבקתש בכרהבו לדוגב ,הליעפ תוריכזמ הנושארה
:תוריכזמה לש הידיקפת .3
םימורופב ןוידלו "לופיט"ל וכזי רשא ,םיאשונה לש "םויה רדס" תא עובקל .א
םינושה
ןהב תוינוגריאה תורגסמה תא עובקלו םרזה תוליעפל םיבאשמ סייגל .ב
לעפי אוה
ולעי רשא ,םיאשונו תולאשל תבותכ תויהלו םויה-רדסל םיאשונ םוזיל .ג
.םיצוביקב םויה-רדסל
,םיפתושמה םיתורישהו םייתרבחה ,םייקשמה םימוחתב םיתווצ םיקת .4
ךרוצה תדימב ןמזת ןכו ,וררועתיש תולאשל תויצוביק תובושת ושבגי רשא
.םימיאתמה תודסומב ,ןמרג ןמזה רשא תולאשל תונורתפו םילדומ וא/ו םירקחמ
:תוליעפה יכרד .5
םיתורישהו הרבחה ,קשמה יליעפ לש םיישדוח-וד וא םיישדוח םישגפמ .א
תרגסמב (םיפתושמ םישגפמו םיאשונ ויהי ךא ,דוחל הצובק לכל ללכ-ךרדב)
,םימיאתמה תוחוכה יבוט ידי-לע ונכוי רשא ,ןוידו ןויע ימי יצח לש
.הלא ןויע-ימי לש םתנכה ךרוצל זכרל היהי ןתינש
.תוליעפה לש תמאתמו תנגראמ הדיחי הווהתו תבותכ שמשתש םואת תכשל .ב
תינכט תפטוש תוליעפ שורדת רשא ,םואתה-תכשל דבלמ :תוליעפה שויא
,ךרוצל םאתהב רומאכ עבקי הרשמה ףקיהש ,זוכיר תוליעפ ןכו (המשנ םע)
היהי םדיקפת רשא ,תיקלח תוליעפל םייעוצקמה תוחוכה בטימ וסייוגי
.ליעל הנייוצש יפכ תוליעפה תא עינהל
.ןומימ .6
:םהב ךרוצ היהיש םיעצמאה
.תינכט הרשמ 1/2 .1
.תזכרמ הרשמ 1/2 .2
.ל"נל הרובחת יעצמא .3
.'וכו תוידרשמ ,םינופלט ,(ךרוצה תדימב) ד"כשל ביצקת .4

.הנשב ח"ש 300,000 -כ איה תשרדנכ תיארנש תינושארה תרגסמה -
תרגסמב תוליעפה ביצקת תא לולכל ןתונוכנ תא ועיבה תועונתה תויוריכזמ -
.ימצע ןומימ סייגל ךרוצ היהי אלש ךכ ,ןביצקת
.םירבחה םיצוביקב (םייתנש) ןושאר בלשב ויהי תוסנכתהה תומוקמש ,עצומ -