ןוכסחו הטרפה לע והשמ
10.2001 ,שידג בקעי

איה םירצומו םיתוריש טירפהל חרכהל תוקמנהה תחא
ןיב רשק שיו תויהו .זובזב תררוג תיביטקלוק הכירצש
ונל ןתונ יגולה שקיהה יזא ןויוושל תיביטקלוק הכירצ
:תואוושמ יתש
"ןוכסח = הטרפהה 1. "
."זובזב= ןויווש 2. "
יפותישה םרזה רתא
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
:יתארק ףא םיצוביקה ינולעמ דחאב
ןויוושש ,רמולכ "זובזבה תעפות תא תחא השקמכ טעמכ ותא ררוג ןויוושה ךרעש דירטמ דואמ"
.הזב הז םיכורכ םלועל ודרי זובזבו

די התוא ,(תורחתה ,ירק) "קושה-תוחוכ"ש הנימאמה הלוכסא ידי לע םלועל האב הטרפהה
הרוצב םיקוושב קחשמה יללכ תא רידסהל םחוכב שי ,הילע הטילש לוכיבכ ןיא שיאלש המלענ
יניינע לוהינב םיילאימולשכ וז הלוכסא יפל ולגתה רוביצה וא/ו תולשממה .תילמיטפוא
קר אל טירפהל שי םירבדה ינפ םה ךכ םאו .ילכלכ לוהינמ םדי ךושמל םהילע ןכלו הלכלכה
םיתוריש םג אלא ,(דועו לע-לא ,םיצ ,חלמה םי ילעפמ :ץראב) םייתלשממ םיינרצי םילעפמ
.דועו םישיבכ תובכר ,למשח :ומכ ,םייעבט םילופונומ םהשכ םג םיירוביצ

תאצקה תא לעיימו רידסמה ןורתי קושה תוחוכל שי רוצייה םוחתבש תוארהל ןתינ םנמאו
ףאו םיחוור ףורגל ,חיוורהל םהל רשפאמ אוהש ךכ ידי לע ,םינחילצמה תא ןברדמו תורוקמה
לוהינו המזוי לש הרקמב לגר תטישפ תמירג ידכ דע ,םיחילצמ אלש הלא תא שינעמו ,רשעתהל
ךא ,םילשוכ םילעפממ םיטלפנש םידבוע קושל םיקרזנ הזכ הרקמבש םג ןוכנ .םיחלצומ יתלב
יא תויעב םע דדומתהל תוסנמ תונורחאהו ,הנידמה – הרבחה לש היעבה היהת רבכ וז
ךדיאמ השלחה הייסולכואב תוכימתו אסיג דחמ םיסמ תלטה ידי לע תרצוי הטישהש ןויוושה
.אסיג

,סיסבה תחנה לע רגת וארקש םינלכלכ השולש הלכלכל לבונ סרפב וכז הנורחאלש ןייצל שי
.קושה תוחוכב תרוויעה הנומאה היונב הילעש ,הווש עדימב תודיוצמ קושה תודיחי לכ היפל
יתלב די" ברעתהל הכירצ זאו ,ירטמיס ונניא עדימה רשאכ קוש לשכ רצונ דציכ וארה םה
םוחתב רמול המ קושה תוחוכל שי יכ יל הארנ הז םע דחי .קושה תא רידסהל תנמ לע "המלענ
.רצייל המכו המ לש
?הלא תורוקמ תקולח רבדב המו
םיכלוה תורוקמה לש םתקולח ךרדב הרבחה תוברועמב םילגודה תולוקה .חוכיו שוטנ ךכ לע
.יברעמה םלועב תויתרקויה תואטיסרבינואב ןהו ץראב הימדקאב ןה םירבגתמו

.יכרע יתרבח ןוידל אשונ הנושארבו שארב איה ,דבלב תילכלכ היעב הניא תורוקמ תקולח
ךא .הליעי הרוצב רֶסֶחב םיכרצמ קלחל דציכ רמול המ הלכלכה עדמל שיש ןוכנ
רוביצה ןכלו ,רחא םדא ינפ לע ןלכלכל אתובר םוש ןיא המכו קלחל ימל תופידעה רדס לע
.תופידעה רדס לע טילחי תוריחבב תורישי וא וירחבנ ךרד

תמרוגה איה תינויוושה הטישהש תנעוטה ,תיצוביקה העונתב אקווד הצואת הספתש חומה תפיטש
.ןוכסח דעב אוה הטרפה דעבש ימ ןכלו ,ןוכסחל ךרע תווש הטרפההש תנעוט וליאכ ,זובזבל
הז ירה הברמה לכו .תוטרפה עוציב אוה תילכלכ תורדרדיהמ ץוביקה תא ליציש רבדה ,רמולכ
.חבושמ

תלעות רתוי גישהל ןותנ ביצקתב תרשפאמ תישפוח הריחבש תרמואה החוורה תרותמ םלעתמ יניא
תא הארמה ל"ז רנרל אבא 'פורפ לש לדומ שי ,בגא) .ביצקת תוחפב ןותנ לס וא תישיא
תרבג וליפא הז םע דחי .(הנוש תופדעה רדס םע םינכרצ ינש שי רשאכ הנעטה תולבגמ
תא בצעל יאשר רוביצש הניבה איה םג יכ הינטירבב תואירבהו ךוניחה תא הטירפה אל ר'צאת
.םימיוסמ םייסיסב םיינויווש תונורקע םע דחי םויקה תומרונ

,ןותנ םיכרצמ וא םיתוריש לס לש תרחא הקולח לש םוחתב אצמנ תוטרפהה לש לטובמ יתלב קלח
אוהש םגה ,רחא קלח לש לבסל ילוא םורגלו רוביצהמ קלח לש ןוצרה תועיבש תא רפשל לוכיש
תיבירה תאלעה םא לשמל ."הרבחה תחוור" תא דודמל ןתינ ויפל "לבס דמ" ונל ןיא .טועימ
בצמ םאה ,הלטבאל הדובעה חוכמ 2% תקרוז ךא םלוכל – 2% ב היצלפניאה תא הדירומ
תדימבו לאשנה לש םלועה תפקשהב היולת ןבומכ הבושתה ???רפתשה וא ערוה תימואלה הרבחה
ןיטולחל ןבומ .םיריחמ תוביצי ומכ דעי תגשהל הלטבא לש עבטמב םלשל הנכומ הרבחש הברקהה
ונדמל .םיזוחאה תאמ לכב אלא 2% -ב אל וילע ברחנ ומלועש לטבומה תא לואשל םעט לכ ןיאש
תא רפשת חרכהב אל ,בורה לש םבצמ רופיש וליפא וא והשלכ טרפ לש ילכלכה ובצמ רופישש
.הרבחה בצמ

םיכרד שפחל ךירצ ,הבוט אל תמיוסמ הטיש םאו ,ונלש הקולחה תוטיש תא לעייל ונילעש ןוכנ
חישכ" שמשמ ןוכסחל ןועיטהו המצע הטרפהה איה הטרפהל תועצההמ קלח תנווכ .התוא רפשל
בטיה ןיחבהל שי .םיבלשב ץוביקב ףותישה קוריפב םילגודה רתתסהל םישקבמ וירחאמש ,"םוזג
רתוי תינויווש הרבח תיינבל הריתחה ךות ,הקולחה תוטיש תא ןקתלו רפשל ךרוצו ןוצר ןיב
.ףותישה תא קרפל הנווכה ןיבל ,רתוי תקדוצו
תגהנהל דע ןוזמה תטרפה ,אמגודל ,ןיב רבועש ןמזה קרפ תא בוריקב יד בשחל ןתינ םויכ)
.(םינושה וישובלב ילאיצנרפיד רכש
זובזב לע והשמ
.ןודנב תונחבה רפסמ השענ הבה ךא .ומצמצל תושעל ונילעו ונלצא זובזב שיש םיכסמ ינא

םע דחי .ותוא עונמל שיו תוירחא רסוחו תורקפה אוה תיחשת לכב לבוגה הכירצב זובזב .א
אוהש "תונטקב לוזלז" לשו ההובג םייח תמר לש ילרגטניא קלח אוה זובזבש םלעתהל ןיא הז
.ותא ררוג

םתולעב תאשל ןכומ םהב לגודש ימ .ףסכ הלוע תובורק םיתעל םיכרע לע הרימשו םויק .ב
.זובזב םהב האור םהב לגוד אלש ימו

יפל עבנת איה תילכלכ תורדרדיה לש הנכס ונל תברוא םאו יקשמה דצב זובזב םג שי .ג
איבהל ילבמ תואטורגל וכפה ןקלח ,קרס תועקשה .הז םוחתמ (קר אל לבא) רקיעב יתנבה
סנרפל תולגוסמ אל ןה ןכלו םיילנויצקנופה םיכרצל רבעמ תועקשהב המזגה ןקלחבו תלעות
,םיפנעבו זכרמב םידרשמה תא םיאלממו םיחפנתמש תפטעמה ינונגנמ .(םהילעב תאו) ןמצע תא
.םיצוביקה םיבצינ םהינפב םייתימאה םימויאה הלא ,דועו היולגו היומס הלטבא
תוירחאל ךוניחב תרבוע ויגוסל זובזב תעינמל ךרדה
רקיעב ילואו םגו ונדלי לש םיכנחמהו תולפטמה ןהו םהידלי תא םירוה ןה ,ומצע תא םדא ןה
םהש המכב םמצע תא םידדומ םקלח וננובאדל .אמגוד שמשל םיכירצש םיפנעה יזכרו םילהנמה
םלוכל לחלחת וז תוירחאש ידכ .םיאיבמ םהש וטנ תילכלכה תלעותב אולו םהיפנעב םיעיקשמ
אמגוד הנירקמש (תוירחאב אשונש ימ לכל יללכ םש) הגהנה קר .תישיא אמגודל ףילחת ןיא
תא ןקתל רוביצה לע עיפשהל החוכב שי וירחאל ןיבו דיקפת תאלממ איהש ןמזב ןיב תישיא
.תוועמה

תחוור תא תולעהל הנֵּכ הנווכ ךותמ ךא ,תעגל רתומ הקולח לש תוטישב םג
םירבדב תעגלו תולאש לואשל ךירצו רתומ .רפשל המ שיו ,ותוא םיביכרמה םיטרפהו רוביצה
םיכרעה תבילמ תנחוב ןיע םיזיזמ אל ןמזה לכש יאנתב ,בוט רתוי םתוא תושעל ןתינש הארנש
םלוהה םייח חרוא תמייקמו תידדה תוברעו ןויווש ,ףותישב תלגודה הרבח םויק לש תורטמהו
.ל"נה תורטמה תא
:בגא תרעה
תא שפחל שי םהיניבו (טרפה) "שפוח" אוה םיכרע תניחבמ "ןויווש" לש ידגנה וגוז ןב
םיבאזל שפוח" :וינפמ ריהזה ןילרב היעשי רסש בצמל עיגנ אלש ידכ תאז ,לקשמה יוויש
."רדעל תוומ ועמשמ
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא