25.9.2000המושייבו העצהב תויעב - תורידה םושיר

ירא-ןב דדלא


יללכ

יבייחמ .ץוביקל סחיב םייח תסיפתב יתוהמ ינוש גיצמ תורידה םושיר אשונ
םילעופ םניאו תיפותיש תיצוביק הרבח רדסהה רחאל םיאור םניא םושירה
סוסיבמ קלחכ ץוביקה ירבח לש ילאיצוסה ןוחטיבה תא קזחל ןוצר ךותמ
שומימב םנוצרל הביסה יכ ,חינהל שי .ףתושמה יתרבח-ילכלכה בחרמה
קוחרו ןיטולחל הנוש והשמב אלא ,"רחא ץוביק" תריציב הניא וז הטלחה
.רשפאה לככ ונממ
םיישק תררועמ םיצוביקב המושייו לארשי יעקרקמ להנימ לש 751 הטלחה
םוחתב םניה הלא םיישק .המשייל תונויסינב ןהו התלבק םצעב ןה םיבר
.דחי םג ילכלכ-יתרבחה

הטלחהה תלבקב תויעב

ונייח תוחרואב יתוהמ יוניש תבייחמ תוריד םושיר רבדב הטלחה תלבק
שוכר תקולח בקע תאזו ץוביקה ןונקתב יתוהמ יוניש תכירע תמאתהבו
.וירבחל ץוביקה
םשר לצא ץוביקה לש ודמעמ גוויס יונישל איבהל היושע הטלחהה תלבק
איבהל הלולע ןיינקה לע ללכה ןורקיעמ תוקתנתה .תויפותישה תודוגאה
ףותישה תרדגה לע םינועה םיצוביקל םיידוחיי םייתקיקח תונורתי ןדבואל
ירדסה ,םידחוימה סמה ירדסה :ןוגכ ןיינקה לע ללכה תולעב הז ללכבו
.'וכו הביזע ימד רדסה ,םידחוימ ימואל חוטיב
ץוביקה ןונקת יוניש חכונו 751 הטלחה ןושל יפל ,היושע הטלחהה תלבק
ומויקל םישמשמה ןיעקרקמב ץוביקה תויוכז תא םצמצל ,ךכמ בייחתמכ
עקרקב ויתויוכז םושיר ירדסה םילשה ץוביקהש ,םרט דוע תאזו ותסנרפלו
.ץוביקה תצבשמ
תועיבתל חתפ תווהל לוכי ,תינורקעה המרב וליפא ,הטלחהה תלבק םצע
.('וכו םיבזוע ,םירטפנ םירבח ישרוי לשמל) ץוביקה ירבח םניאש ימ לש תוכזםושייב םיישק

םייטפשמ-םיילכלכ םיישק
םישרגמ לש היצלצרפ לש ךילה בייחמ םירבחה תורידב תויוכזה תאצקה
תפתושמ תולעב ,ונייה ,תוריד רפסמל ףתושמ ןיינק תריצי .םירוגמה רוזאב
תורידה תלדגה רשפאל הנווכ ךותמ) תופסונה היינבה תויוכזבו תורידב
.(דיתעב
םירוגמ תדיחי לכל חיטבהל בר ישוק םייק ץוביקה לש יסיפה הנבמה חכונ
לכ .ןאולמב היינבה תויוכז לוצינלו תיניינקה תוכזה שומימל תיאמצע תוכז
םירחאה םיפתושה לש המכסה בייחי ןיונישל וא תורידה תלדגהל ןויסינ
הכלשה וז האצותל יכ ,ןייצל רתומל .ףותיש ימכסה בייחיו "ףתושמה תיב"ב
.הב תומקומה תויוכזהו הרידה יווש לע הערל תיתוהמ
םילולע םדצמ רשא ,םיקנבל דובעשה תלוחתמ םירוגמה חטש רורחש
ץוביקה ירבח לש ויהי ןהב תויוכזה רשא ,רוידה תודיחי דובעיש שורדל
םירבח יסכנ לע דובעיש תריציל איבהל לולעש המ ,ץוביקה בוח תחטבהל
.םירבחה לע בוחה ןועריפל תוירחא תלטה השעמלו ץוביקה בוח תחטבהל
ןיב המאתה רוצי רשא ,"ןוזיא ןרק" ימינפ ילכלכ רדסה תמלשהב ךרוצה
לולע הזכ רדסה .םקתו ןיבל םירבחל םיצקומה םישרגמהו רוידה תודיחי
.רכינ ףקיהב םיליזנ םייפסכ םיבאשמ תאצקה בייחל
שומימ ירדסה ןיבל תויניינקה תויוכזה תאצקה ןיב המאתהל רדסה תריצי
תואוולהל תויוכז תוצקומ וירבח ןיגב ץוביקל ,םויכ .ןוכישה דרשמב תויואכז
שומימ ןיבל םירבח םש לע ץוביקה ידי לע ןלוצינ ןיב רשק ןיא רשאכ ,ןוכיש
.ץוביקה רצחב םירבחה תויוכז
תויוכזה תאצקה דגנכ הביזע ימד לע םירבחה רותיו יבגל יתקיקח רדסה
רבח בייחל ןתינ אל ןכש ,המיאתמ הקיקח תכירע בייחמ הז רותיו .הרידב
ןוגיע אלל ,רומאכ רותיו רבדב םכסהב יד אלו ולש הביזעה ימד לע רתוול
.םלוה יתקיקח
ץוביקה קוריפ תעל וא דיתעב עונמל הלולע תורידב תויוכז תאצקה
קינבשומ לכל - םיבשומב .רתוי תולודג עקרק תודיחיב תויוכז תאצקה
תויוכז הילעו םנוד 2-כ וניה ילמינימה החטש רשא ,'א הקלחב תויוכז תונתינ
.רטמ 70-כ לש םירוה תדיחי תללוכ תחא רשא ,תודיחי 2-ל היינב
להנימל ,םיצעויל ,םיננכתמל ,םימולשתל םילודג םיבאשמ תאצקה
ןיגב תורגא ימולשתו (הריכמ סמ ,השיכר סמ ,חבש סמ) םיסמ ימולשתו
.תויוכז םושיר

םייתרבח םיישק
רושקה לכב דחוימב ,ףתושמ תיבב םירבח ןיב היופכ תופתוש תריצי
היינב תויוכז שומימ תויורשפאלו ףתושמה שוכרה םע רשקב תואצוהל
.תורידה תלדגהל
שוכרל רבעב םתמורתל רושקה לכב םירבחה ןיב ןויווש רסוח תריצי
יכ ,ןוכיסל רושקה לכב ,(ןוכישה תויואכז תדמעה :ןוגכ) קלוחמה ףתושמה
רשא בוח ,תוריד תאצקה ןיגב םיקנבל וא ץוביקל בוח היהי םירבחהמ קלחל
.םתוירחאב וניא ונועריפ
ידי-לע תוריד שומימ תעב יצוביק בושייל םישדח םינכתשמ תופרטצה
.םיפרטצמה תייסולכוא תא ןיימל ,השעמל הכלה ,תלוכי שיש ילבמ םירבחה

תוירשפא תוכלשה
תורידב תויוכזה תאצקה רחאל יכ ,ההובג תוריבס תדימב ,חינהל ןתינ
ץחל רצוויי (בוח םע תורידל וכזי רשא) םיריעצה םירבחה לש םבצמ חכונו
- תפתושמה הפוקה ןורקע לוטיבו ילאיצנרפיד רכש לש תידיימ הלעפהל
תויוכז תא חיטבהל םיריעצה ןוצרב וניה ךכל םעטה .הדובע תוסנכהב ףותיש
תוענמיהו םיקנבה יפלכ ןירשימב בוחה לע תוירחא תחיקל ידי-לע ןיינקה
.תפתושמה הפוקה לע תוכמתסהמ
,תידדהה תוברעה לוטיבל ףא וא םוצמצל ליבוי תורידה םושיר ךלהמ
הכ םיבאשמ תאצקה .'וכו ךוניח ,תואירב :םישיגרה םימוחתב דחוימב
תריצי וא הסנכה לכ הדגנכ ןיאש ,האצוה הווהת תורידה םושירל םירכינ
.ולדלודי ץוביקה לש םייפסכה ויתורוקמש ,ששח שי ךכיפלו ץוביקב םיסכנ
ולכויש םירבח - םירבח לש תיביסמ הביזעל ליבוהל לולע רומאה ךלהמה
םיתורישל םיאכז ויהי ךכ לשבו בושייב םיבשות תויהלו ךישמהל
תבייחמ הקיז םהל היהתש ילבמ (ךוניח יתוריש הז ללכבו) םיילאפיצינומ
.וב םירבחכ ץוביקל
תלוכי תלעב הייסולכוא תחירבו םייפסכה תורוקמה לודלד יכ ששח שי
ףאו ץוביקה לש ןועריפ תולדחל אליממ איבהל הלולע ץוביקהמ תוסנרפתה
.וקוריפל

ופירחי ףאו ורתפיי אלש תויעב
םיטקילפנוקל םורגי רשא ,ךלהמ הווהי תורידה םושיר יכ לודג ןוכיס םייק
,תפתושמה תוירחאה תשוחת .ץוביקב תונוש תויסולכוא ןיב םישק םייתרבח
אל הלאכ םירדסה .הקיתווה הייסולכואב רתוי עגפת תמייק היהת אלש
הייסולכואב והשלכ ןיינע הל היהי רשא ,בושייב הייסולכוא לודיגל ואיבי
.ןגוהה המויק תחטבהבו הקיתווה
םינמוזמ םירזת תחטבה אלל הריד לע תולעב - ישיאה ןוחטיבל ןוכיס
ןפואב ןכסל ידכ ךכב שי - ךפיהל ףאו רבחה לש ומויק החיטבמ אל ףטוש
תואירב יכרוצ חכונ דחוימב ,םמויק תאו םירבחה לש םייחה תמר תא ידיימ
.םידחוימ דועיסו
תויולע ןיגב תוברל) תורידה םושיר םע םירכינ םיפקיהב םיפסכ תעקשה
לש ןועריפה תלוכי תא דימעהלו ץוביקה תפוק תא לדלדל הדיתע (סמ
,םיריעצה םירבחה לע ריבס יתלב ןוכיס ץוביקה ליטמ ךכב .ןוכיסב ץוביקה
םשל ."םשוכר" תא דבאל הלילחו סחו קנבה לומ םדבל דומעל םילולע רשא
לודלדל איביש המ - ילאיצנרפיד רכשל ץחלה רצוויי יכ ,חינהל שי ,ךכ
.רתוי דוע ,ץוביקה ידיבש םייפסכה תורוקמה
איבת תונורקעה תווצ תשיגכ עוצימ תכירעו תמיוסמ רויד תנומת עוביק
תיטרדנטס המרב רוידל עיגמ וניא רשא ,רבחה לש ותלוכי ןיב רעפה תלדגהל
תלבוקמה הנוילעה רוידה תמרל ופסכמ עיגהל תימיטיגלה ותפיאש ןיבל
רוידה רופישל תבותכ שמשי אל ץוביקה הטלחהה תלבק תעמ רבכ .ץוביקב
.ףירחתו ךלת יפסכה היוסיכו רעפה תייעב אליממו םירבחל
,רתויה לכל ,הניה ץוביקל םיעצמא תלעב הייסולכוא ףרצל תלוכיה
בושייה לידגהל תלוכיב ,ומוקימב יתוהמ ןורסיח ץוביקל .שפנ תלאשמ
אהת הז ןיינעל .רוזאב םירחא םיבושיי ינפ לע םיפרטצמ תייסולכוא ידי-לע
ףוריצ .ןשומימ תלוכי לע םג ומכ ,םירבחה ידיבש תורידה ךרע לע העפשה
תויוכז תשיכר םיפרטצמל עיצי ץוביקה םא קר רשפאתהל יושע הייסולכוא
,תורוקמה לע תילילש העפשה אהת ,ןבומכ ,ךכל .םייתועמשמ הנתמ יכרעב
.ץוביקה ירבח ידיבש
הייסולכואה תא ןיימלו טולשל ןתינ אל ,ןמז ךרואל ,עודיכ ,דועו תאז
.תפרטצמה

:םוכיסל
ללכב ץוביקה יסכנ תא ןיטקהל דעונש ,רדסה וניה ללוכ תוריד םושיר רדסה
,רהבוהש יפכ .םמויק חיטבהל לוכיש ,סכנ םדיב יכ םירבח ידיב הילשא ןתילו
ןגוה םויק תויורשפא ןכסל ףא ילוא אלא ,םויק חיטבהל ידכ וב ןיא הז ךלהמ
.ץוביקב תופתושה תוררופתה ךילהתב הצאה ךות ,הקיתווה הייסולכואה לש
םייושע ץוביקה לש ומוקימו םיילכלכה ,םייתרבחה ,םייזיפה ץוביקה ינותנ
םימולשתב ךורכ היהיש וא עוציב-רב היהי אל הז ךלהמש ,ךכל איבהל
.םייאדכ יתלבו םיהובג םייתרבח-םייפסכ
םייושע ,המשייל ןתינ םא קפסש ,הטלחה תלבק ךרדב עוציבה תלחתה
.וירבח לש םנוחטיבל ןהו ץוביקל ןה םיכיפה יתלב םיקזנל איבהל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ