רכשה תטישל ץוביק רבעמב יוסימ יטביה
ילאיצנרפיד

איגש הנשוש ,ןור ירמא ,ירא ןב דדלא

2.8.2000-מ ןויד םוכיס


ןורקיעהמ רבעמב םיכורכה יוסימה יטביה תא ררבל הדעונ השיגפה .1
המגמ ךותמ תאזו תוילאיצנרפידה תורוכשמה תטישל - יפותיש-ינויוושה
.םיצוביקב תוטלחה תלבק ינפל וללה םיטביהה לש "תואנ יוליג" רשפאל
םינוידב .26/7/00-ב םייקתהש ,ןויע םוי לע החוויד איגש הנשוש .2
זרא ד"ועו הסנכה סממ לג לאכימ ,ויז המלש ח"ור ,ראשה ןיב ,ופתתשה
.(...םיצוביקב םיצעוי - להקהמ שילשכ) ןוירוא
:ל"נה ןויעה םוי תובקעב ,איגש הנשוש י"ע וטלבוהש תודוקנה .3

:ימואל חוטיב
10%-כ םלשמ ץוביקה ,ימואלה חוטיבה םע םימכסה יפ לעו ליגרה בצמב
דבועל ח"ש 300-כ ונייהד ,ח"ש -3000-כ לש עצוממ ישדוח "רכש" יפל סמ
רובע יוציפב תוילאיצנרפיד םג ררוג תוילאיצנרפיד תורוכשמל רבעמה
הברה םיכומנ םימוכסב וצופי תוהובג תורוכשמ ילבקמש ךכ ,תונואת
דצמ (קדצומ) ץחל רורגי הז בצמש רורב .תוכומנ תורוכשמ ילעבמ רתוי
עצוממ חרואב אלו ילאיצנרפיד חרואב חטבל תוהובג תורוכשמ ילבקמ
תואצוה תא לידגי הז .ימואלה חוטיבל םימולשתה תא (םויה גוהנש יפכ)
םילקש יפלא תואמב "ימואל חוטיב ימולשת" ףיעסב עצוממה ץוביקה
.הנשל

:הסנכה סמ

:עצוממ יוסימל רעפה ףס
םשר םע הלועפ םיפתשמ סמה תונוטלש עגרכש ,ריהצה לג לאכימ
.(25%) רתומה רעפה "גג" םע םימילשמו םיבושייה גוויס ןיינעב תודוגאה
."םמיע םילשי םשרהש ,רתוי םילודג םירעפל םיכסנש עבונ אל ךכמ לבא"
25% דע לש םירעפ םע ילאיצנרפיד רכש ליעפמה קשמש ,אוה שוריפה
ךכו) 25%-מ גרוחש ימ וליאו םייקה רוטפהמ הנהיי (הטישה תיב חסונ)
תא לבקל ךישמי אל (ילאיצנרפיד רכשל ורבעש ,םיצוביקה בורב בצמה
.עצוממה בושיחה ךרד רוטפה
רכש ולצא ןיאש ,םותחל ץוביקהמ םישרוד הסנכה סמ ידיקפ םויה רבכ
,רעשל שי ךכ ,דיתעבו ןיעידומ לעפומש ןוויכמו .25%-ל רבעמ ילאיצנרפיד
ךשמה לע תונבל ץוביקל לא - בזכ יחוויד לע תונולתו תוסנק םג ולעפוי
."םייניע תמיצע" לש בצמה

:סמה תוגרדמו תעבוק הסנכה בושיח
הסנכהה בושיחל תחא החפשמ ץוביקב תו/םירבח ינש לכב ואר 1997 דע
.ץוביקל תועצוממה סמה תוגרדמו תעבוקה
םיבשחמ (שידג בקעיו איגש הנשוש י"ע להונש מ"ומ תאצותכ) 1997
םימלשמ הז בושיחב .םידדוב לע ףסונ סמ + ישממה תוחפשמה 'סמ תא
.סמ תוחפ הברה
בושיחבו דרפנ יוסימב תבייח החפשמ לכ - ילאיצנרפיד רכשל רבעמה םע
םיהובג סמ ימולשת ץוביקל ףיסוי הז בושיח .סמה תוגרדמ לש דרפנ
.םייחכונהמ הברהב:הדוגאה ידספה ןיגב סמ זוזיק
ןיב דספהו חוור קלחל לוכי ץוביקה הסנכהה סמ תדוקפב 62 ףיעס יפ לע
.תעצוממה המושהמ זזקלו וירבח
היהי אלא ,עצוממ םידספה זוזיק רתוי אל ילאיצנרפיד רכשל רבעמה םע
.זוזיק אלל ,תרוכשמה הבוג יפ לע סמ בושיח

:ימירזת דספה ץוח ידבועל רוקמב יוכינ
רתוי רחואמ .םיריכשכ רוקמב יוכינ םילבקמ ץוח ידבוע יחכונה בצמב
ךרדב .המושה לש עצוממה בושיחה ךרד רזחומ הז (םייתנש-הנש רובעכ)
תטיש םושמ) םיצוביקל אלא ,םיריכשל רוקמב סמ יוכינמ רוטפ ןיא ,ללכ
.(תדחוימה בושיחה
דספה והזו לטובמ רוטפה (25% לעמ) ילאיצנרפיד רכשל רבעמה םע
.לודג ימירזת
ךמס לע קר ןתינ ץוח ידבועל רוקמב יוכינמ רוטפה םויה רבכש ,שגדוי
.25% לעמ לש ילאיצנרפיד רכש ולצא ןיאש ,ץוביקה תרהצה

:תופסונ ץוח תוסנכה לע הרטסקא יוסימ
לעו םויקה תואצוהל תופסוותמ תופסונ ץוח תוסנכה יחכונה בצמב
.סמה תגרדמ יפל ,תעצוממה המושה תלטומ תללוכה תבייחה הסנכהה
לעו רבחה תסנכהל תוכפוה םויקה תואצוה ילאיצנרפיד רכשל רבעמה םע
.סמ 50%-ב הרטסקא תסנכהכ תביוחמ ץוח תסנכה לכ ןכ

:תוחוודמ יתלב ץוח תוסנכה
יתלב ץוח תוסנכהל סמה תונוטלש לש ההובג תושיגר שי םויה רבכ
םייתניב ןיא לבא ,הרהצה ץוביקהמ תשרדנ .ץוביק ירבח לש תוחוודמ
לע הטילשה םג תפפורתמ ילאיצנרפיד רכשל רבעמה םע .הפיכא תולועפ
.(סמה יבושיחל תוסנכנ ןניאש ,ונייהד) תוחוודמ יתלב ץוח תוסנכה
תליספל םורגל לולע תחוודמ יתלב הסנכה לש דחא הרקמ יוליג ,עודיכו
.םידבכ תוסנק ןפוסבש ,תוריקחל ןכו הדוגאה ירפס לכ

:הביזע ימדל סממ רוטפ לוטיב
ומכ) רחא גוויסב תודוגאב םג .סממ םירוטפ הביזע ימד יחכונה בצמב
.םירוטפ השירפ ימד ("דגא"ב ,לשמל
,אוה שוריפהו תודוגאל הז רוטפ לטבל הרומא טסב ןב תדעו לש המרופרה
תרוכשמה יפ לע וסומי ילאיצנרפיד רכשל רבעש ץוביקב הביזעה ימדש
.השירפה יכרוצל תעבוקה

:"הליהקה יסמ" לרוג
ןיב) הליהק יסמ תובגל גוהנ ילאיצנרפיד רכשל ורבעש םיצוביקב
וללה תויהב הקדצוה הליהק יסמ תלטה .(וטורב רכשהמ 10%-15%
סמו ימואל חוטיב ,הריד רכש ,הנונראל םיליבקמה "םיילאוטריו םיסמ"
.הליהקה י"ע םימלושמש ,עצוממ הסנכה
יסמ ,ילאיצנרפיד הסנכה סמ רבחה תוסנכה לע תשוי רחמ םאב םלוא
תורוכשמה ילעב םאה ב"ויכו ימואל חוטיב ייוציפל שדח בושיח ,שוכר
?"הליהק יסמ" תייבגל ומיכסי תוהובגה

דעומ ןיבל המושה תריגס דעומ ןיב םינמז ישרפה ןיגב סמ תפסות
:סמה תלטה
חיננו .1999 תנשב הנממ עבונה סמה תכרעהו המושה הרגסנש ,חיננ
רבוע הסנכה סמש ,חיננו .ילאיצנרפיד רכשל 2001-ב רבוע ץוביקהש
םג תלהנתמ היפל ,םידיחי לע סמ תלטה תטישל 2004-ב ךכ תובקעב
הנשושש הלאש) ?םישרפהה תא םלשי ימ .תיביטקאורטר סמה תריגס
.(הנעמ אלל הראשנו זוע לארשי תא הלאש

:(תולוכש תוחפשמל ,לשמל) דחוימ יוסמ
עצוממ סיסב יפ לע בשוחמ תולוכשה תוחפשמל םיקנעמ לע יוסמה םויה
.ח"ש 3,000-כ לש
םלשל וביוחי ובש ,שדוחמ ןובשח תוהובג תורוכשמ ילעבל השעיי רחמ
.רתוי ךומנ סיסב ןיגב םישרפה תיביטקאורטר

:םוכיס
(ןורוד תימרכו איגש הנשוש ,שידג בקעי) ץועייה תווצ לש הנושאר הבישיב
לע תומכסה שבגנו ליעלדש תודוקנה יפ לע יוסימה יטביה לע ןויד םייקנ
.םיצוביקל תוצלמה ףד


ןור ירמא :םשר


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ