14/8/2000
דובכל
זרופ םהרבא כ"ח
תסנכה
םילשורי

םיצוביקה קוח תעצה :ןודנה

,םולש םהרבאל

.ןודנב רישי ןפואב ךילא תונפל ימצעל השרמ ינא הרצקה ונתורכיה תורמל
תיצוביקה היווהב יוצמ ינאש יל המדנו הנש 50-מ רתוי הז ץוביק רבח ינא
יתדה ץוביקה תעונתב ןה םייזכרמ םידיקפתב רבעב יתשמיש םגו ,בטיה
תדעו ר"ויכ ןהו (תיסנניפהו תילכלכה תוליעפה לכו קשמה תדעו זכרמ)
.דועו תיצוביקניבה םיסמה

הסנמ ,ךמלוע תפקשהב ילרביל שיאו ךתלכשהב ד"ועכ ,התאש ,אלפתמ ינא
םנוצרמ וטילחה רשא ,םדא ינב לש םידיגאת לש ירטנלוו םכסהב ברעתהל
סינכת יכ ךל המ .םהיניב םכסומ ןונקת סיסב לע דגאתהל רתויב ישפוחה
ץוביקל יתופרטצה םויב ירבח םע יתמכסה רשא תא הנשתו יתיב ךותל ךשאר
?רגובכ ישפוחה ינוצרמםה םויה םג םהב ,מ"עב תורבח לש תויודגאתה ימכסה ריכמו עדוי התא ירה
וא הזכ סחוימ בורב ולבקתי תומיוסמ תוטלחהש ,ירטנלוו ןפואב םיעבוק
הדוגא ןידו דיגאתל םיפתושה לש רתויב ישפוחה םנוצר יפל לכה ,רחא
.(השמ הדש אשונב קרב תקיספ האר) מ"עב הרבח ןידכ הז אשונב תיפותיש
?הל אל קסע ךותל השאר תא סינכתו תסנכה אובתש המל

ךא ,לג קוח תא םזי בשומ רבח ותויהב ,לג הילדג ,ףתושמה ונרבחש ,עדוי ינא
לש תובוחה רדסהב התייה ותוברעתה רקיעו בשומ רבח וניה הילדג
ונממו ןגועה ץוביקב תושק הווכנ ידידי הילדגש ,עדוי םג ינא .םיבשומה
.תיצוביקה העונתה לכ יבגל תונקסמ קיסה

,יולגב ןיבו רתסב ןיב ,םיצור תיצוביקה העונתה ישארמ קלחש ,עדוי ינא דועו
.תיצוביקה תחלקה ךותל קקוחמה תא סינכהל
ונלצא שפחמ התא המ ,ילרביל שיאכו ד"ועכ ,ךתוא לאושו רזוח בוש ינא ךא
?תימינפה רצחב

השמ הדש לש ןידה יקספב קרב טפושה עבק יתוא העטמ וניא ינורכיז םא
ירבח ןיב ינושארה םכסהה לש וחוכ היפל הכלה קמעה ירפ לשו (בשומ)
.תודגאתהה םכסהב שורדה בורה ידי לע הנוש אל דוע לכ הפי דיגאתה
.תמאב חוכיווה המ לע ךל ריבסהל םילימ רפסמב תוסנל םג הצור ינא
הרקמבש ,םישנא םיאבש ,םיצוביק לש ןטק אל רפסמב ,םויכ תואיצמה
קינעה ץוביקהש הרשכהה תאפמ ןהו םליג תאפמ ןה תלוכי ילעב םה םויכ
וא תוריד ךויש ,ילאיצנרפיד רכש ןוגכ יתוהמ יוניש וב עצבל םישקבמו םהל
תא םידגונ םייקה ןונקתה יפל תוחפלש םירבד ,תרחא שוכר תקולח לכ
,בשוח םג ינא .ץוביק אל ץוביקמ םישוע םג יתעד יפלו .םייצוביקה תונורקעה
ךרדהש יאנתב ךא ,םיצור םה הז תאש טילחהל ץוביקב םירבחה לש םתוכזש
.םהלש תוינונקתה תומכסהה תרגסמב היהי השעיי רבדהש

ליגב איה םויכש ,הייסולכואה םע ביטימ ילאיצנרפיד רכש ,םירבדה עבטמ
הייסולכואה בצמ תא ערמו םיישארה םידיקפתה ילעב םעו הדובעה
התוא ספת רבשמהו ץוביקה ןיינבב הייח תונש לכ תא העיקשהש ,תרגובמה
.הימי בורעב
הטישה תא ,םיצוביק רפסמב ,הגיהנה ןכא םישנא לש וזכ הצובק
קתווה ביכרמ יכ ,םיחפוקמו חרקה לע םימשומ רודה ינקז הב תיסומיקסאה
שי ןונקתבו הז יונישל םיכסמ ונניא חפוקמה רוביצהו ירעזמ לקשמ לבקמ
.וזכ תחפקמ תוליעפ דגנ תוקדוצ תונגה

אלו םהל ןיאש םישנאל ןה עורזו הפ שמשל ךירצ התא המל ןיבהל לוכי יניא
יתייה טעמכ ,םירבשמהמ םיסנרפתמש םקלחש דבלמ ץוביקה םע םולכ
תורגסמל םיכייש ןכאש ,הלאל ןהו "תמה לע יחה" תניחבמ רמוא
ונתיב ךותל קקוחמה תא סינכהל םיצורו ךרדה םהל הצא ךא ,תויצוביקה
לש ךלמה ךרדב תכלל וכרטצי םה תרחא .םכרד רוציקל שומיש ךב םישועו
תשקבתמה הנקסמה תא קיסהל וא דוחל יצוביק תיב לכ ךותב תודדומתה
תויחל םיצורש הלאל ץוביקה תא ריאשהלו תיצוביקה םייחה ךרד תא בוזעלו
.ץוביקכ וב

תוירטנלווה תויתרבחה תוריציה תחא לש סרהה תרבגהל ךדי ןתית המל
לש םיכרעב הנימאה יכ ,הייח לכ תא הב העיקשה םישנא תורבחש ,תופיה
?םדאה ךרע ןויווש לשו ףותיש

.דואמ חמשא קמוע רתיב אשונב חחושל ןוכנל אצמת םא

שידג בקעי ,הכרבב

:םיקתעה
לג הילדג
ןורוא םייח


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ