- ןימאמ היה ימו םימיה תירחא ןוזח
ינוגרא ץועייל ןוכמהו יפותישה םרזה ןיב הלועפ ףותיש

,ינוגרא ץועייל ןוכמל וקבדוהש תומגיטסה חכונ ,ינושארה קפסה תורמל
תבשק ןזוא ואצמו ןוכמה לא םכרד תא יפותישה םרזה ישנא ואצמ
םרוגכ וב רזעיהל םוקמ טלחהב שי יכ ,וטילחה ךכ ךותמו תוחיתפו
םינושה םיאשונב יפותישה םרזה לש ויתושיג תא איבהל ידכ ,יעוצקמ
.רוביצה תעידיל יצוביקה םויה רדס לעש
:אשונב ןויע םוי לעפאב 19.9.2000-ב םייקתי וז תרגסמב
"?דציכו ?םאה - הליהקו קשמ יסחי"

תגגוח ,הרואכל ,ןוכנ ילכלכ לוהינל ןוכתמכ ,הליהקהמ קשמה תדרפה
הדרפה לע םיחוודמ םיצוביק 100-ל לעמ .ירישעה התדלוה םוי תא רבכ
תשדוחמ הניחבל הקדצהו קיפסמ עקר ןתונש המ ,הליהקהמ קשמה לש
:הז דחוימ ןויע םויב ונבולי תורחאו ולא תויגוס .אשונה לש
?תילכלכו תילוהינ הליעוה הדרפהה םאה *
?תואצותה תא רפשמ ףנע לש ימונוטוא לוהינ םאה *
?תדרפנ תונובשח תלהנה ?דרפנ קנב ןובשח ?דירפהל המכ דע *
?החימצל םוסחמ וא החימצל ףונמ איה הדרפהה םאה *

.03-5301366 :ןוכמב לבקל ןתינ םיטרפ
.052-3226230 - ירא ןב דדלא לצא וא


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ