זג ןתונ םרזה
4.10.2001 ,"ץוביקה" ,גנל זרת
"ץוביקה" תכרעמל לאוד
יפותישה םרזה רתאל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
התומע תמקה ,תוליעפ תרבגה לע טילחה "יפותישה םרזה"
.םיטבלתמו םייפותיש םיצוביק160 -כל היינפו ,הדוגאו
אבה ךלהמה - ףותיש

"הבילב ועגת לא קר" :םג ואר
"רחא יוניש גיצמ םרזה" :םג ואר
יפותישה םרזה זכרמ ןור ירמא

םיפסונ םירבח ףרצלו ,הכרדהו ץועייל יקסע דיגאת תמקהל תינכותה תא שממל םכוס יכ רסמ
ילעבל םיירוזא םיסנכ םייקל םכוס ןכ ומכ .רבכמ הז תוליעפה תא ליחתהש ,ירא-ןב דדלאל
,ןופצב .("םיבוט דואמ םידההו ,רקוב-הדשב ,תושיגפ 3 רבכ ומייקתה םורדב") םידיקפת
אשונב יצרא סנכו ,דעלג ץוביקב ,רבוטקואב16 -ב ןושארה ירוזאה סנכה ןגראתמ ,ןור רסמ
.רבוטקואב 23 -ב םייקתי "הליהקו קשמ ןוגרא"

ןגראל עצוהו בחר הבישח תווצב "תוחומ רועיס" םייקתה "יפותישה לגעמ"ב יכ חווד דוע
תוצובק" יריעצ םע שגפנ םג "םרזה" .יתדה ץוביקב גוהנש יפכ ,ליג תובכש יפל םיסנכ
ךותמ ,(תיפותיש המגמב הכרדה םימייקמש ,רעונ תועונת יאצוי,םיכירדמ תוצובק) "הריחבה
היפ לע ,העצה ןור ירמא גיצה תינוגראה המרב .תונוש םיכרדב םתוליעפל עייסל ןויסינ
תיקסעה תוליעפה וליאו ,סממ תורוטפ הנייהת היתואצוהש ,התומע ומיקי םרזה יצוביק
התומעה תוליעפל תורוקמה העצהה יפ-לע .(ח"שגא) הדוגאב זכרתת (ץועייו הכרדה יתוריש)
םלוא ,התומעהמ םג םיתוריש לבקל לכות הדוגאה .םירבחה וא תועונתה תומורת תויהל םירומא
.םיצוביקב ץועייו הכרדה רובע תוריש ימד תייבגמ ויהי היתורוקמ רקיע
"יפותישה לגעמה" זכרמ קיניובח יגד

תוליעפה .יפותישה םרזב םניאש ,םייפותיש םיצוביק תורשעל עיגהל איה הרטמה יכ רמוא
םיזכרה בור םנמא .םירוזאב תועונתה יזכר םע תפתושמו תמאותמ לבא ,םרזה ידי-לע המוזי
תא םיאתהל ךרוצב םיריכמש םירבח םהיניב שי לבא" ,קיניובח רמא ,"ףותיש םיבשוח אל"
."םייפותישה םיצוביקל םג םתוליעפ
םיצוביק 160-כ

הזו" .םיטבלתמו םייפותיש םיצוביק 160 -כ ללוכ "יפותישה לגעמ"ה ,ירא-ןב דדלא ירבדל
םיצוביקה בור ."ילאיצנרפיד אלו ינויווש חרואב תופסונ תועש םילמגתמש םיצוביק םג ללוכ
השק - םרובע ורהבוי אל רשא דעש" ,ירא-ןב ףיסוה ,"תודרשיה" לש םירטמרפ רפסמב םיקוסע
ןוחטיב ,הליהקו קשמ ,הסנרפו הדובע :םה םיאשונהו .םירחא םיאשונ לע םתיא רבדל היהי
."םינימזמו םינימז ,םייטנבלר תויהל םיסנמ ונחנא וללה םימוחתב .טרפה
ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [ימושייהנ לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא