רחא יוניש גיצמ םרזה
4.10.2001 "ץוביקה" ,ןמלגיב ימר
"ץוביקה" תכרעמל לאוד
"תונותיע" רודמל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
ובצמ תא הביטיה "יפותישה םרזה" לש "הדובע תינכות"
גיצהל האג "יפותיש ץועייל ןוכמה" .םירוא לש ילכלכה
.ףתשו האר הזכ .הנושאר החלצה

יפותישה םרזה רתא
לש הביזע לג רחאל - דרי םירבחה רפסמו ,דואמ השק םירוא ץוביק לש ובצמ היה הנורחאל דע
םיראשנה ןיב200. -כל םירבח 250-כמ - אבצ ירגוב תרזח-יאו םידלי םע תוחפשמו םיריעצ
ישיאה ביצקתה ,םוי-םויה ייח לע עיפשה ילכלכה בצמה .היסנפ ליגב םירבח םישימחמ הלעמל
םרזה" יצוביק לע הנמנ וניאש) םירואל עיגהש דע ךכ .הבצקהב וקלוח םינמוזמהו ,ןטק
תא הרפיש רשא "הדובע תינכות" ודיבו "יפותישה םרזה" ישארמ ירא-ןב דדלא ("יפותישה
.ץוביקה לש ילכלכה ובצמ
ונלהינ" .ירא-ןב דדלאמ ץועיי לבקל לחה ץוביקהש רשאמ ,םירוא ריכזמ ,(לופר) לאפר ןליא
םייקתה אל לבא ,תיכוניחה הלהנהבו שונא-יבאשמב ,תיתרבחה הלהנהב םינויד ותרזעבו ותיא
."רוביצה ללכ לש תוטלחה ולבקתה אלו ותדובע יבגל ירוביצ ןויד

ךוניחב םיריכשה תבצמ תא ונמצמצ דדלא םע הדובעהמ אצוי לעופכ" יכ ריכזמה ףיסומ דוע
םייתאמו ,יתנש בושיחב ח"ש ףלא תואמ שולשכ ונכסח ךכב .חבטה תא ונרטיפו תורשמ עבראב
ונלש ןטקה ביצקתל .םיפסונ ח"ש ףלאכ וביצקתל לביק רבח לכ .םירבחל ורבעוה ,םכותמ ףלא
."יתועמשמ דואמ הז
?"יפותישה םרזה" םע רשקה םכתסה הזבו

,םירבחה ביצקת תא לידגהלו םיריכשה תבצמ תא ,טעמב ולו ,םצמצל ונחלצהש הדבועה" :לאפר
תועד ילעב םירבחמ בכרומש ,יוניש תווצ םק דדלא םע הדובעל ךשמהב .הנפמ תדוקנ איה
דיעציש לדומ שבגל הסננ דחי .יתליהק ץוביקב םיכמותה הלאכ םגו יפותיש ץוביקב תוכמותה
."דיתעב םג ונתוא תוולל ךישמי ירא-ןב דדלאש ןכתיי .המידק םירוא תא
,תיתליהק הנוכש תיינב םעו ,יונישה תווצ איביש תועצהה םע דחיש ךירעמ לאפר ןליא
תייסולכוא תא רקיעבו ,היסולכואה תא ןנערת-לידגתשו הילע רבדל םיליחתמ וישכעש"
."דיתעל סחיב םיימיטפואו רתוי תושעל םיצור םויה םירואב ,םידליה
יפוא וא תוהז לע עדימ רסומ יניאש" םושמ םירואב ותדובעל סחייתהל ברס ירא-ןב דדלא
."יתוחוקל םע ילש הדובעה
ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [ימושייהנ לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא