הבילב ועגית לא קר
4.10.2001 "ץוביקה" ,ןמלגיב ימר
"ץוביקה" תכרעמל לאוד
"תונותיע" רודמל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
ודיב שיש ענכושמ ,"יפותישה םרזה" ישארמ ,ירא-ןב דדלא
שוכר תקולח אל םהו") תויצוביקה "תולחמה" יופירל םילכ
קר") יתרוסמה ץוביקה תא גורהל רוסאש ןעוטו ,("רכש וא
האופר גיצמ "םרזה" .("םיטיזרפו םילוונמ המכ ללגב
תיביטנרטלא

יפותישה םרזה רתא
.ךכמ רתויו .יתרוסמה ץוביקה לש ותודרשיה ייוכיסל רשאב ימיטפוא ,עבג ,ירא-ןב דדלא
ץועיי"ב קסוע הלא םימיבו ,"יפותישה םרזה" זכרמ תונורחאה םייתנשב היהש ,ירא-ןב
הבורקה הנשה ,"םרזה" חתיפש םיידוחייה םילכה תוכזבש ןימאמ ,םינוש םיצוביקל "יפותיש
."םייפותישה םיצוביק"ל דחוימב הבוט היהת
?םיעדוי אל ונחנאש והשמ שי ,דדלא .רכש תקולח אלל לופיט
,םיפוצ לארשיכ םינוש םיצעוי ידי-לע ער אל ורתוא ןהו תיפותישה רצחב תולחמ שי" :ירא-ןב דדלא
ואל ,םיבוט םירבד שדחלו הלאה תולחמה תא אפרל רשפא םא איה תקולחמה תוהמ .םירחאו זוע לארשי
."רחא גוסמ ץוביק רבכ וניניעב הזש ,רכש תקולחו שוכר תקולח ידי-לע אקווד
?םכלש תופורתב שמתשהל םיברמ אל םיצעוי-םיאפורה המל זא ,ונ
םירדסהב ןונער תושעל ךרוצה .לחלחל ליחתמ טאל טאל ונלש ןויערהש בשוח ינא" :ירא-ןב
םולשל דרפיהל ךרוצל תפדרנ הלימ חרכהב אל םה ,הליהקו קשמו טרפה ןוחטיב ,הסנרפה םוחתב
אל ,שוכר םיקלחמ אל ,רכש םיקלחמ אל :םהש ולש תודוסיה תעבראמו יפותישה ץוביקהמ
(דועיסו תואירב ,ךוניחב תועגופ אל תונושה תוטרפהה :רמולכ) תידדהה תוברעב םיעגופ
.תע לכב קינצוביקל ןימזו קיודמ ,אלמ עדימ - הרקיעש ,ץוביקב היטרקומדה לע םירמושו
."םייוניש תושעל ךרוצה תא תרתוס הנניא יפותיש הלימה ,הרקמ לכב
?הנש םירשעו רשע ינפל לש יתרוסמה ץוביקהמ תינמש תודוסי העברא םתוא םינוש המב:ש
."תויכשמהב רבודמ .םינוש םניא םה"
.הטמלמ םייונישל השירדלו םיצוביקה בור תסירקל איבהש אוה יתרוסמה סיסבה לבא:ש ·
םויה שי .תיפותישה השיגב םיצוביקב םירבשמה תא הלות אל ינא .םיסרוק םיצוביקה לכ אל"
האור ינניא .ךשמיי הזו .וחילצה אלש הלאכ שיו ,תילכלכ ,הפי וחילצהש םייפותיש םיצוביק
."ןולשיכל ןוכתמכ אלו החלצהל הבורעכ ףותישה תא
.םייונישל תפסונ םעפ שרדיהל ךכ-רחאו ,רצקה חווטב חילצהל לוכי ,יפותיש ץוביק ,רמולכ
היהי אל יפותישה ץוביקה רושע דועבש חינהל לוכי טלחהב ינא .ןמזה לכ הנתשמ ץוביקה"
םייונישה תרגסמב םאה איה תיזכרמה הלאשה לבא .םויה לש יפותישה ץוביקל ללכב המוד
תלוכיה איה ,ךילהתה לכב יניעב תניינעמה הקתפרהה .תיפותישה םיכרעה תבילב םג םיעגונ
."הבילב עוגפל ילב םירחא םישגד אטבמש ,שדח המכסה סיסב אוצמל
?ינבמ יונישל ןוצרב םיקזח רתויה םירוטזילטקהמ אוהש ,הדובעה אשונ יבגל המ :ש
דחא לכ ,תובוט אל ,תובוט .תוחנה סיסב לע םק םינש תורשע הזמ םייקתמה יצוביקה ןויערה"
אובל היה רשפא-יאו םילוונמ ויה םימיוסמ םישנאש הז לע תומי ץוביקהש לבא .ותונשרפו
"?בולעו יטתאפ תצק ךל הארנ אל ?ןובשח םתיא
עינמש המ הז ,טרפה לע םיללכה תא תופכל תלוכיה רסוחש איה הדבועה לבא ,יטתאפ ילוא :ש
.יונישה ילגלג תא

תויצקנסב לחה .רכש תקולח ילב הלאה תולחמב לפטל םיעדויש םיצוביק שיש רמוא ינאו"
ללגב ,ץוביק תויהל רומגל לוכי טלחהב ץוביק ינש דצמ .ץוביקהמ רבח תאצוהב הלכו תונוש
תוחוכל שרדנ ץוביקש איה םויה תוחוורה תועפותה תחא .םיימינפה תוחוכה תא ול ןיאש
,תויהל תלוכיב םויה םידיוצמ ,יפותישה םרזה ,ונחנא .םתוא ול ןיאש םושמ ,ץוחבמ לוהינ
- הסנרפו הדובע ,הליהקו קשמ ,טרפה ןוחטיב - םימח יכה םימוחתב ,ןיטולחל ישעמ ןפואב
רוזעל םגו ילוחה םע דדומתהל ,הקינכטו אפרמ ,הבשחמ ,ןויער איבהל םילוכיש ,םיוולמ
."תויופידע ירדס יונישב
?לשמל ומכ :ש
אוה םירחאה תמועל ינושהשכ ,ןיינעב תרדוסמ דואמ הקינכט ונל שי .השרוהה תוכז ומכ"
לע רבחה תוכז יבגל םג ל"נכ .ץוביק הז ירחא ראשייש ךכ תאז תושעל םיעדוי ונחנאש
בייחמש ,יפותיש ץוביק תויהל לוכי אל וירחאש הזכ אוה ,ונמעטל ,הרידה ךויש .ותריד
."אצוי ימו סנכנ ימ רורבל לוכי אל ינאש ,תאזכ ןומא תדימו תוימיטניא
?םרזה לש םימודא םיווקהמ דחא אוה הרידה ךויש זא :ש
ראשיהל םיצוביקל עויס טעמל ,ךרע םוש ול ןיאש ינוגרא ףוג אוה יפותישה םרזה"
ינא ,ןיוצמ םג - סנכנ אלו יפותיש ראשנש ימ ,ןיוצמ - סנכנו לגד םירהש ימ .םייפותיש
תונוש ויהי םהינפש םייפותיש םייצוביק70 - 50 ויהיש חינמ
קוחר יתכלהש בשוחש ימ שי םיאשונ המכב .תועד תודחא ןיא ונלצא םג .רושע ינפל היהש הממ
."תומימע שי ונלש תולובגב םג .ידמ
."תומימע שי ונלש תולובגב
ח"ש יפלא תואמ םיכסוח
.סלכ'ת רבדנ אוב
םילבוקמה םיינוגריאה םיצעויהמ םיבוט תוחפ אל םילכב םידיוצמ ונחנא ,יתרמאש ומכ"
."תולחמ ןתוא תא רפשתש ,תרדוסמ המרגורפ תתל םויה לגוסמ ינא .םיצוביקב
.האצות - הלועפ - היעבל תישעמ אמגוד יל ןת .תואמסיס לש המרב ןמזה לכ ראשנ התא:ש ·
,דבוע אל ימו דבוע ימ קורי גשומ דחא ףאל ןיא ,םיצוביקב הדובע ירחא ילש ןויסינהמ"
םיצוביק11 -ב יתדבע ינא .הדובע םוקמ ותואב יתימאה ךרוצל סחיב םיעיקשמ םדא חוכ המכו
רשפאש הקינכטל אמגוד תאז .השוע דחא לכ המ בותכ הב ,תרדוסמ עדימ תכרעמ ירחא יתראשהו
יפלא תואמב ןוכסיחל תופסונ תואמגוד שיו .יתליהק ץוביקב םגו יפותיש ץוביקב םשייל
."םייפותיש םילכב םילקש
?הדובעמ ץוחו
תסיפת ךותמ ,יתליהקה ץוביקה לש וזמ הבוט רתוי הברה ונלש העצהה ,טרפה ןוחטיב אשונב"
ונל םיפתוש טרפה ןוחטיב לש עטקב .םירבד דואמ הברה לע םיארחא םיראשנ ונחנאש םלועה
."ןיד יכרועו היסנפ יחמומ

םיצוביקה תייסולכוא ירה ?םיבזועו םיילגרב םיעיבצמ םישנא המל זא ,בוט ךכ לכ םא:ש ·
.הנידמה תייסולכואמ זוחא ינשמ רתוי טעמ ידכל המצמטצה
שי .ונלש םינמזל תושרדנה תומאתהה ושענ אלש ךכב ןרוקמ תוביזעהמ קלחש תויהל לוכי"
רתוי םירבד לע רבדל יאדכ לבא .םהירוה דיל םיראשנ אל םיריעצש תימלוע ללכ העפות
עדוי אוהש תוקוסעתה ןווגמ המו יפותיש ץוביקב שיש הימונוטואה תדימ המ ,לשמל ,םייניצר
."עיצהל

,ןויערה תא םיבזוע םיריעצה .םירחא םירבדל רובענש ינפל ,הביזע לע תצק דוע ,עגר:ש ·
.תיסיפ םוקמה תא אל
,יתמישמ ,שדח ץוביק תוניצרב םישועש ,העונתב םויה שיש םיריעצה טעמ .רמוא התא הז תא"
םיצוביק םלוכ םלוכ ,קמעה-רמשמב הריחב תוצובק שי .דיברו לבשא ךכ .םייפותיש םלוכ םה
,הדסמ ומכ םייונישב קומע רבכש םיצוביק ,דיאל חמש ינאש ללגב אלו ,ףסונב .םייפותיש
תויהל רוזחתש לככש תרמואש החנה יל שי .הנתשה אל םויה יפרגומדה םבצמ ,ןרוא-תיבו רינש
לודג רתוי יוכיס םג שי .םיריעצה תא ךושמל יוכיס רתוי ךל שי ,ידרגנוואו ידוחיי רתוי
לש הזה ןיינעה תא םמצעמ ודירוה םירחאה םיצוביקה .חותיפו תושדחתהל יפותישה ץוביקב
לש הנוכנ הסיפת ול שיו םירבדה תא האורש ,םיוסמ ףנע זכר שי םא ,רתויה לכל .חותיפ
וא תודוסי סרוקל ךל ,והשימל דיגי אוה רתויה לכל ,תויומזי ויהי אל זא םג ,שונא יבאשמ
.רשפא-יא יפותישל יתליהקמ רוזחל לבא .יתליהק ץוביק תושעל רשפא דימת .הזל המוד והשמ
."ךלוה אל הז ,ונלליפ הזה דליל אל ,החילס ,ונלבלבתה פוה ,םייתנש ירחא דיגהל
?טיזרפ ללגב תמ ץוביקה
?העונתהו ץוביקה לש םנמז רבע טושפ ילוא ,הלאה תופיה םילימה לכ תורמל :ש ·
ךרוצ שי ןכלו ,העונתה לש הנמז רבע םגש ןאכמו ,ץוביקה לש ונמז רבעש תויהל לוכי"
םיצוביק יתעדל .םיסרטניא דרשמ ונניאש יזכרמ ףוג לש ותוציחנב םירבח לש עונכשב
לש םהייח תוחרואו םנויסינל םירבוחמ תויהל ידכ ,הזכש יזכרמ ףוגל םיקוקז םייפותיש
קר אלו םלוע תוסיפת ,םייח תוחרוא ,תוימואל תומישמב לפטמש הזכ ףוג היהיש בושח .םירחא
."עקרקה תייעבבו םימה ריחמ תלאשב

?גוליפה תולוק םיאב ןאכמ זא :ש ·
הלועפ ףתשל היעב ןיא .העונתה לש הזל רחא ןונגנמ ונמקה אל יפותישה םרזב ונחנא"
היישעל תיטנוולר יתלב איה העונתה תוליעפ ,ןכא ,עגרכ הארנ הזש ומכ .הלאה םיאשונב
לקש ףלא תואמ שולשכב יפותישה םרזה תוליעפ תא תבצקתמ העונתה תאז תורמל .תיפותישה
,רקיעבו םיצוביקב תוטבלתה יכילהתל םיפתוש ,ןויערל תושפנ םישועש ,םישנא עברו םיינשו
,הסינכ וב שיש ךילהת גיצמש יתימא ץעוי לש תוצע קפסל לוכי ינא ,יתוא םינימזמ םא
הדובע לש םוחתב .הז תא ליחנהל ןמז חקול .םירעוב יכהש םימוחתב םידדמ תואצות ,האיצי
,הזכ ץוביק לכל םיאתמ ינא יללכה לדומה תאו ,םיצוביק רשע השימח לומ דבוע ינא ,הסנרפו
."םידחוימה וינויפא לע

?ונל םיאתמ אל ,החילס ורמא בלש אוהש הזיאבו ,ךתיא ךילהתל וסנכנש םיצוביק שי :ש ·
םישדח דוע ונחנא .םהב שמתשמ ,תוישעמ ונלש תועצהה תא אצמו ליחתהש ץוביק .שדח קסעה"
חקול - הסנרפו הדובע ,הליהקו קשמ ,טרפה םוחתב ךילהת לכ .הנש יצח לכה ךסב ,םוחתב
ללגב תמ ץוביקהש תאזה הבשחמה ,הרקמ לכב .םימוכיס תושעל לוכי אל ןיידע ינא ןכלו ,ןמז
ןיידעו ,היואר ,המישי איהש בשוח ינאש ,םייח תרות תאז .תמזגומ איה ,טיזרפ ותוא
."םויה תושעל םיעדוי ונחנאש תומאתהה םע הייסולכואהמ קלחל המיאתמ

?םלוח ונינשמ והשימש תויהל לוכי ,דיגת :ש ·
םויה הביס םוש ןיא .בוט רתוי דוע הז ,םיבוט םיאנתב םולחל רשפא םאו ,םולחל ןיוצמ הז"
תא .םלוע תסיפת לש אלא םיטרפ לש ןיינע אל הז .יפותישה ץוביקה - הזה רצומל עיגהל אל
זאו ,יפותישה ץוביקב םג גישהל רשפא ,יתליהקה ץוביקה גישמש ,תינכטה המרב ,םיגשיהה לכ
לכ זא ,תורוכשמ וקלחי רחמ םאש בשוחש ימ .יל ער וא יל בוט :דיגהלו הארמב לכתסהל רשפא
."הזה םלועב יח אל ,םיצורח רתוי ויהי םידבועה
ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [ימושייהנ לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא