לקשמה יוויש תא םישפחמ
16.8.2001 ,קוריה ףדה ,ץישפיל דדוע
"קוריה ףד"ל לאוד
"תונותיע" רודמל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
יתליהקה לגעמל יפותישה לגעמה ןיבדיימ םיקהל עבות יפותישה לגעמה לש בחרה הבישחה תווצ
םרוג תויהל ורזחי העונתה תודסומש ידכ ,יתליהק לגעמ
.ידדצ דח אלו ןזאמ
קיניובח יגד זכרמ ותואש ,תיצוביקה העונתב יפותישה לגעמה לש בחרה הבישחה תווצמ םירבח 30-כ
ליבקמבש ,התייה םיפתתשמה ירבדב תטלובה השירדה .העונתה תיבב 7.8.01-ב הנושארל סנכתה ,םיקיזמ
העונתב רוציל יחרכהש ,רמא סמו'ג .יתליהק לגעמ םקוי ,דוחיאה תוטלחה יפ לעו ,יפותישה לגעמל
אל םא .םהיניב ועוני אלא ,הלאה םיבטקב ויהי אל םיצוביקה בורשכ ,יפותישו יתליהק - םיבטק ינש
טלחוה וילעש ,םזילרולפל אלו ילילשו יכרנא םזילרולפל עיגנ ,סמו'ג ריהזה ,הלאכ םיבטק ויהי
.לבסנ ףותישו תיתליהק תחא ךרד אלו ךרע תווש תויביטנרטלא םיכרד וב שיש ,תועונתה דוחיאב
םגו םילעופ אליממ העונתה תודסומש ,איה יפותישה לגעמה תמקה ירוחאמש היומסה החנהה ,םויה ,וירבדל
אוה יפותישה לגעמה וליאו יתליהקה ןוויכה יגציימכו יונישה ימדקמכ םירבחה יניעב םיספתנ
.תילוש תונגראתה

לש תשדוחמ הרדגהב קסוע םיטפשמה דרשמשכו תיצוביקה העונתל ץוחמ םג ססבתה רבכ הזה יומידה ,וירבדל
סמו'ג לא הנופ אוהו יתליהקה ןוויכה יגציימ םה ויניעבש ימכ ,העונתה תודסומל הנופ אוה ץוביקה
ולכוי אל העונתה תודסומ יתליהק לגעמ םג םוקי אל םא .יפותישה ןוויכה יגיצנ לאכ ש"רזמ םירחאו
.םילגעמה ינשל םיפתושמה םיסרטניאה תא הצממש ,יתעונת ללכ םרוגכ םדיקפת תא אלמלו רוזחל דיתעב םג

ינש תמקה לע העונתה תצעומב הטלחהל ליבוהלו ןויד םוזיל ,ןוידב חכנש ,ליגרב ירבגמ שרד סמו'ג
.ךרע יווש םילגעמ

לגעמכ םויה תספתנ העונתה יכ ,רמאו יתליהק לגעמ םיקהל שרד טפושה ןיעמ אריפש עשילא םג
.יתליהקה

תיתימא תבותכו תוגיהנמ העונתב םהל ןיאש םישיגרמ ףותישב םיכמות םיצוביק ירבחש ,הנעט לטירפ הנוי
םיניינועמ וירבח לכש ,גואדלו יפותישה לגעמה לש יתעונתה יוגיהה תווצ בכרה תא תונשל העבתו
יאשונב םהיתודמע לע ולאשיי םיצוביקה ירבח לכ ובש ,רקס וא דקפמ םייקל העיצה םג איה .ףותישב
.םינוויכה ינש יכמות ןיב תוחוכה יסחי תא ךמסומ חרואב ררבל ידכ ,יתליהקה יונישהו ףותישה

רבחש ,יעבט .ןהלש תויועמשמה לכ לע םלוה רבסה דמצוי תולאשלש יאנתב ,הזכ רקסב הכמת דקונ תירוא
לכו תוכלשהה לכ ול ורבסוי םא לבא ,בויחב הנעי ותיב לע תולעבב ןינועמ אוה םא לאשייש ץוביק
.דגנתהל יושע אוה תורידה ךוישב םיכורכש ,םינוכיסה

איה תוריכזמהש ,תונעטב תמא ןיא םגו "יכבל הנמזה"ב קוסעל יפותישה לגעמל רוסאש ,ןעט קשרמ לאוי
.ףותישב םיכמותש ,םיבר שי העונתה יליעפ ןיבש ,רובס ליגרב םג .ףותישה יכמותל העירפמו תידדצ דח

,ש"רזל ופרטצהש ,יפותישה בטוקב םיצוביק 27 תיצוביקה העונתב שיש ,רמא םיפשרמ רנזור םחנמ
120-כ לש הצובקו בלושמ ביצקת ראשבו אלמ ילאיצנרפיד רכש וגיהנה םהמ 60-כש םיצוביק 100-כ
,הנורחאל הבתכ רואמ תנעש ,ריכזה אוה .יפותישה לגעמה לש ירקיעה הלועפה דעי םהש ,םיצוביק
דוגיאו םידבוע ידעו םהב םיקהל ךרוצ רצוי םיילאיצנרפידה םיצוביקה תייסולכואמ םיקלח חופיקש
.םיילאיצנרפידה םיצוביקב םיעגפנה לע ןגהל יפותישה לגעמה לש ודיקפתמש ,רמאו יעוצקמ
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תמ לא