תורישו הכימת דחוימ רוקיס ןויכרא טרופסה רתא תושדחה רדח תספדומה הרודהמה
      ישיש םוי ןויליג << תספדומה הרודהמה
2001 יאמב 4 ,א"סשת רייאב א"י ישיש םוי
היינש הרודהמ ,העונתב גוליפ
גלש ריאי תאמ
,םיצוביק 27 וטילחה הריהמ הטרפהל םירבוע םיבר םיצוביקש ןמזב אקווד
העונתה תגהנה ."םייפותיש" םתויה תא שדחמ רשאל ,םייתדו םיינוליח
םיצוביק" הלא יכ תנעוטו הפי ןיעב תאז האור הניא תינוליחה תיצוביקה
"םמצעל תושרהל םילוכיש םירישע
גרבקנד וטרבלא :םולצת
ץוביק אל .םימולע לש לכואה רדחב
דימת ץוביק ,וישכע
רדגומ בגנה ןופצבש םימולע ץוביק
."יפותיש ץוביק"כ םייתנשכ הז תימשר
םינש ינפל דעש ,יפותישה םייחה חרוא
רבע ,ץוביק לכב וילאמ ןבומ היה תוטעמ
לש תישיא העבצהב שדוחמ רושיא םימולעב
שוריפ ןיא .לודג בור לביקו םירבחה לכ
,םידליה תיבב תפתושמ הנילל הרזח רבדה
תבוטל תויתחפשמ תוחורא לע רותיו וא
תוביוחמ אלא ,לכואה רדח תוידעלב
:ףותיש ייחל םייסיסב תונורקע השולשל
םייזכרמה םיסכנה לע תפתושמ תולעב
לבא ,החפשמל ךייש תויהל לוכי ררקמה)
;(תוינוכמה וא לעפמה ,םיתבה אל
יפל קשמה ירבחל תונתינה תורוכשמ רמולכ ,"ילאיצנרפיד רכש"מ תוענמיה
ךשמהו ;םיבר םיצוביקב םויכ לבוקמה ןיינע - ילכלכה "םייווש" תכרעה
.החוורו תואירב ,ךוניח ומכ םימוחתב ףתושמה לופיטהו תידדהה תוברעה

,וצוביק ירבחל ךכ לכ הרורב התיה הערכההש ,רפסמ םימולעמ םואבלפא יבא
םוש ילב" ,דבלב תוקד 20-כ הכשמנ ןיינעב העירכהש םירבחה תפיסאש דע
ועבתש ץוביקב תולוקה םתואש ררבתה םג זא .ךורא יגולואידיא ןויד
םיטעמ לבא ,םתמצועב םיטלוב ילוא ויה הטרפהה ןוויכל םייוניש
."םרפסמב

םימולע לש הזל המוד ךילה ורבעש םיצוביק 27 םויכ שי לארשי יבחרב
.אליממ ורמשש םייח חרוא ,"יפותיש ץוביק"כ םתרדגה תא תימשר וררשיאו
:תועונת יתשב רבודמ) לארשיב םיצוביקה 270-מ 10%-כ אוה הזה רפסמה
ץוביקהו ם"קתה תימשר הב ודחוא הנשכ ינפלש ,תינוליחה תיצוביקה העונתה
,קמעה רמשמ :םהיניב .(םיצוביק 16 הנומה ,יתדה ץוביקה תעונתו ,יצראה
.םימולעו והילא הדש ,איבל ,הנבי ,לאומש ןג ,התבטי ,ןטול ,הרוטק ,עבג
,תיצוביקה העונתב שדח םרזל םתושבגתהמ קלחכ הזה ךילהתה תא ורבע םה
.ולש ימשרה דוסיה סנכ תא יצחו שדוחכ ינפל םייקש ,"יפותישה םרזה"

הדרפהה ינמיס תא תלטבמו תדחאתמ תיצוביקה העונתהש דועב ,ןכ םא
םיבורקה הלאל הדובעה תגלפמל םיבורקה םיצוביקה ןיב) הלש םייטילופה
,יפותישה ןוירטירקה יפ לע ,שדח ךותיח ךילהת ןמתסמ ,(החונמה ם"פמל
27 ןיב) םייתדל םיינוליח םיצוביק ןיב הדרפהה יווק לע וליפא רבוגה
ירא-ןב דדלא רמואש ומכ .(םייתד השימח שי שדחה םרזב םירבחה םיצוביקה
וז אל" :(ש"רז הנוכמה) יפותישה םרזב םיטלובה םיליעפה דחא ,עבג ץוביקמ
אטבמ םג הזה םרזהש םיחמש ונחנא דבעידב לבא ,תינושארה ונתרטמ התיה
יאשונב אל אקוודו ,םייתדל םינוליח ןיב יכרע הלועפ ףותיש תלוכיל החכוה
."םירזגמה ןיב םיליגרה 'תורבדיה'ה

םינמאנ וראשנש םיצוביק 100-כ םויכ שי לעופבש ,םישיגדמ םרזה ישנא
הז בלשב תוחפל ךא ,יפותיש ץוביק לש םומינימה תונורקע לכל ןיידע
תאזכ תבייחמ העיבקש ששחה לשב רקיעב - שדחה םרזל תימשר ףרטצהלמ םיענמנ
.הז ןיינעב םיצוביקה םתואב תוקולחמ ףירחת

רושעב תיצוביקה העונתב םיבר הוולמ יפותישה םייחה חרוא תא רמשל ןוצרה
תוריהמב תרבוע הלוכ העונתהש ינוציח ףיקשמל המדנ היה ובש ,ןורחאה
ץוביק" לש המסיסב וולש ,הטרפהה תונויער לומ .הקימעמ הטרפה לש לולסמ
לע ףותישה ינמאנ ודמע ,םישדחה םיאנתל ץוביקה תמאתה רמולכ ,"וישכע
שבוגמ םרזל תאזה המסיסה תכיפה לע ודמעש הלא ."דימת ץוביק" המסיסה
תאז סחיימש ימ ףא שי .יתדה ץוביקב םיטעמה םירבחה אקווד ויה ימשרו
ףגא שארכ רבעב ןהיכש ,ריכב ןלכלכו הנבי תצובק רבח ,שידג בקעיל תישיא
שידג בשחנ "תיטסילטיפקה" ותוחמתה תורמל .רצואה דרשמב םיביצקתה
םרזה ישארמ דחא םויכ ןכא אוהו ,יפותישה ןויערה לש קהבומ גולואידיאל
ירמא ;יצראה ץוביקה ריכזמ היהש ,טפושה ןיעמ אריפש עשילא דצל) יפותישה
רבעשל ,התבטימ ןמלה יבודו ,ם"פמ םעטמ רבעשל כ"ח ,קמעה רמשממ ןור
.(ם"קתה ריכזמ

םיקיה וידסיימ חורבש) הנבי וצוביקל םרזה תמקהל המזויה תא סחיימ שידג
לש הצעוממ ונרזח םייתנשכ ינפל" :(וישנא לש תיגולואידיאה תושקונב עודי
ךותב םינוש 'םילגעמ' םיקהל תימשר הרשפיא הנושארבש ,יתדה ץוביקה
תא ונדביכ .אלש הלאל יפותיש םייח חרוא םימייקמש הלא ןיב ,העונתה
םייפותישה םיצוביקה םגש בושח ,ךכ םאש הנביב ונטלחה לבא ,הטלחהה
המכל ונינפ .ונלש םייחה חרוא תא רמשל חוכ ונל ןתיתש תרגסמ ומייקי
המזויה הלחה ךכו ,וז חורב םיבשוח םה םג יכ ונעדיש םיינוליח םיצוביק
."לגלגתהל

רבעמ הברה ,םייתדה םיצוביקל דחוימ לקשמ שי השדחה תיפותישה המזויב
ךרוצל ,רקבל ושענש תונויסינ .הלוכ תיצוביקה העונתב ידמל ןטקה םלקשמל
םיצוביקה תשמחמ דחא) םימולעל םינכשה םיינוליח םיצוביק המכב ,וז הבתכ
ולקתנ יפותישה םרזל ךייתשהל םה םג ורחבו ("םרז"ל םיכיישה םייתדה
ןיידע םיימינפה םיחוכיווה הערכהה רחאל םגש ,ררבתמ .םיבורמ םיישקב
.תונותיעב םתוא תובלל םישש םניא הלא םיצוביק יגיהנמו ,םימייק

הסרובה יחוורל ותפתה אל

םיצוביקל העונתה תגהנה ןיב חתמ רכינ תינוליחה תיצוביקה העונתב
,הלא םיצוביקב םיבר דצמ תודרפיה לע םייולג םירוביד שי :םייפותישה
הנוש בצמה .םרזה יצוביק לש םידעצה תרצהל הגהנהה דצמ תונויסינ רתויו
םע ינא יבלב" ,רמוא ,יתדה ץוביקה ל"כזמ ,יכורב םוחנ .יתדה ץוביקב
העבקש ,העונתה תדמעל ביוחמ ינא ל"כזמכ םא םג ,םייפותישה םיצוביקה
ישנא ומכ ,"םיקינפותיש"ה םג ."תורחא םיכרדל םג היצמיטיגלו םזילרולפ
.םתעונתמ דרפיהל םיפאוש םניא ,םימולע

רשפא הללכהב" :רלמ הירמש .יתדה דוחייל םירבסה המכ שי םימולע ישנאל
םתעשב וניתפתה אל .תועינצ רתי לע םידיפקמ םייתדה םיצוביקהש ,רמול
םיצוביקה םתוא םג .הסרובה תובוחל ונסנכנ אל םג ןכלו הסרובה יחוורל
תואקתפרה ללגב אלו לעפמ לש ילכלכ ןולשיכ ללגב היה הז ,ונלצא וכבתסהש
העונתב הנבה רתוי םג שי ,םימולעב םיריבסמ ,הז עקר לע ."הסרוב
תוחפ םג ןכלו ,יתרבח וא ילכלכ חרוכ לשב ,הטרפהב םירחובה םיצוביקל
.םימרזה ןיב םיחתמ

םיצוביק לש םנוצרל דגנתהל םרזה ישנא דצמ הנווכ ןיאש ,שיגדמ שידג
חרואב רוחבל הרבח לכ לש התוכזש ןימאמ ינא" :הטרפה לולסמ רובעל םירחא
דצמ .בור םעפ ףא היה אל ץוביק ייחב םירחובה רפסמ אליממ ירהו ,הייח
ייחב םיניינועמה םיצוביקה ושקתי תפתושמ תרגסמ ילבש ונל רורב ,רחא
."בר ןמז דקפתל ףותיש

.שדחה םרזה םע ישוק שוחל יצוביקה דסממה םג ךירצ אל הרואכל ךכ םושמ
יכ ,רמוא םנמא ,(ם"קתהמ "ואצומ"ש) העונתה יריכזמ ינשמ דחא ,לט ןתנ
לש םיווקה תא הצוח הניא דוע לכ" ,תאזה תונגראתהה םע ישוק ןיא העונתל
,הינתהה לבא ."יאמצע יטילופ ןפואב לועפל הליחתמו דבלב ינויער םרז
ישנא םע םיבקונ םיחוכיו הירוחאמ הריתסמ ,תאזה הרואכל המימתהו תיעבטה
העונתה תדמע תויהל הכירצ המ ,תילרוגה הלאשה תדמוע ,לשמל ,ךכ ."םרזה"
,ידיתעה םייפוא ןיינעב תוטבלתהב םינותנו רבשמב םייוצמה םיצוביק יפלכ
תוילרטיינ לע רומשת העונתהש םיפצמ ויה "םרזה" ישנא .הלאכ םיבר שיו
.םיצוביקה בל לע הווש ןפואב עיפשהל תועדה לכ ילעבל רשפאתו

בצמ ,הקוסעת ,הלכלכ יניינעב - הדובע יתווצ השימח שביג "יפותישה םרזה"
הנקב ולעיש ,םירבשמל תונורתפ םיצוביקל עיצהל םישקבמה - 'וכו יתרבח
.םיטסינורכנא ונניא" :ירא-ןב רמוא ,לשמל ,ךכ .ףותישה תונורקע םע דחא
ןוחטיב לרוגב היהי המ ,םירבחה לצא תוששח םויכ שיש םיניבמ ונחנא
םיצוביקל םג םיעיצמ ונחנא ןכל .דיתעב קרפתי ץוביקה םא םהלש הנקיזה
."םירבחל היסנפ תוינכותל גואדל םייפותיש

תלעפהל (העונתב םלקשמל תיסחי) ביצקת העונתהמ ושרד "םרזה" ישנא
,םהירבדל ,העונתה .םתשיפת חורב םיטבלתמה םיצוביקה תא וחניש םיכירדמ
םיכירצ םירבדהו ,תיאמצע תוליעפל הגירח רבכ שי ןאכש הנעטו הדגנתה
רשפא יאש ומכ" :ירא-ןב .העונתה לש יללכה הכרדהה ךרעמ ךרד תושעיהל
ישנא תא תחקל רשפא יא ךכ ,ידוהי רפס תיבב תודהי דמליש רמוכ איבהל
תא ריבעהל םהמ שקבלו ,יפותישה ןויערב לוגדל וקיספהש ,העונתה דסממ
ןכל .םיהדזמש םישנא ךירצ ךכ םשל .וב םיניינועמה םיצוביקל הזה ןויערה
."ונלשמ םישנאל ביצקת ונשרד

לקש ףלא 450 ולביק הנשהו ,םשקובמ תא "םרזה" ישנא וגישה םנמא ףוסבל
ןיידעש ,ןעוט ירא-ןב .םהלש רסמה חורב תוליעפל תויצוביקה תועונתהמ
םיסמ דרמב םימייאמה רבכ שי "םרזה" ירבח ןיב .תיסחי ךומנ ביצקתב רבודמ
תזרכה ושוריפש דעצ - תדרפנה תוליעפל תורישי םיסמה יפסכ תרבעהו יתעונת
ביצקת תרבעה םע היעב הליחתכלמ ול התיה אלש ,סרוג לט וליאו - גוליפ
."םרזה" לש הכרדהה תוליעפל

הטרפהה ץחל

םיטבלתמ םיצוביק לע תצחול העונתה תגהנהש ,םינעוט וירבחו ירא-ןב
.דורשל םהל רשפאתש הדיחיה ךרדה תאזש קומינב ,הטרפהה ךרדב רוחבל
,הטרפהה ךרדב רוחבל ורהמי אל םאש ,הלאה םיצוביקל םירמוא" :ירא-ןב
בצמב םייוצמה םיצוביקש ןוויכמ .רתוי השק בצמב ןמז רובעכ הילא ועיגי
,דואמ עיפשמ הזה רסמה ,תוגיהנמ רבשמב םג ללכ ךרדב םיאצמנ השק ילכלכ
,ןכש המ .תיללכה הגועה תא הלידגה הטרפהב הריחבהש םויה דע חכוה אלש ףא
ןיב - קשמה ותואב םירבח ןיב םישק םייתרבח םירעפ רוריבב הרצי איה
םייח תמרו תואנ לומגת םילבקמ ןכלו ,תילכלכ םיבושח םהידיקפתש םירבחה
לבא ,םתמשנ לכ תא רבעב ונתנש ,םירגובמה דוחייב ,םירבחה ןיבו ,הבוט
."קפסב תלטומ םתסנרפ ןכלו דובעל רתוי םישקתמ םויה

ךרדב רוחבל םיצוביקה לע ץחל םוש ןיא" ,ןעוטו תאזה הנעטה תא שיחכמ לט
ךכ לע וטילחהש םיצוביקל םיכלהמ ירשאמ לש דמעמב קר ונחנא .הטרפהה
בצמב ויהש םיצוביקל העייס ןכא הטרפההש ,סרוג אוה תאז םע ."םתמזויב
;קוריפ ףס לע תודחא םינש ינפל דמעש ,הדסמ ץוביקב עובשה יתרקיב" :השק
תיללכה תוסנרפתהה תמר ,תויעב וראשנ דועש ףא ,םויכו ,הטרפה רבע אוה
."תישיאה םייחה תמר םג התאו התלע

תיצוביקה העונתב םהידגנתמ .תבקונ תרוקיב תחתמנ "יפותישה םרזה" ינב לע
םהל לק ןכלו" תיסחי םירישע "םרזה" יצוביק בור ,הרקמב אלש יכ םינעוט
."םירחאל רסומ ףיטהל

לבא ."םיקזח םיצוביק רקיעב גציימה ,םרזה" לע בגא תרעהב קר קפתסה לט
העונתב הרבחה ףגא תזכר ,יסנלו הסדה ,"ץוביק" תיצוביקה העונתה ןועובשב
םיריהצמה םישנא האור ינא" :"םרז"ה ישנא תא תופירחב הפקת ,תיצוביקה
תעמוש ינא .תרחא הז ...תואיצמבו ,תידדה תוברעו ףותיש ןעמל םילעופ םהש
די םינתונש ימ יפלכ תומשאה ,ךרדה לכ ךרואל גוליפ ימויא תארוקו
היצמיטיגל-הדו ,תמדוקה ךרדהמ ושאונש םיצוביקל תונורתפ אוצמל םירזועו
בושח סנכ םייקמ הרבחה ףגא ...תושדחתההו שופיחה ךרדל ףתושש ימ לכ לש
תומרונ יפ לע השענ רבדה .תיצוביקה העונתב תוינימ תודרטה אשונב דואמ
דוביכ ,(ש"י - ביבא לתב העונתה תיב) ודרנואילב םלואה :דואמ תוינדפק
ןמז ותואב ...תיצוביקה תונותיעב עונצ םוסרפו דואמ תבשוחמ תינכות ,לק
.די בחור הזיא וארו ,הביבח תעבגב יפותישה םרזה לש סנכה םייקתמ שממ
תחורא ,הלק רקוב תחוראל ,םלשל ילבו הלבגה ילב ,םינמזומ םיפתתשמה
תיצוביקה תונותיעב תועדומהו ,ןורטאיתה תעפוהו ןורטעבגה תעפוה ,םיירהצ
...םימעפ רתוי הברה תועיפומו הרבחה ףגא לש תועדומהמ ןלדוגב תולופכ
."תורגתהו טלחומ לוזלז ומכ הארנ הז ילש טבמה תדוקנמ

םרזה" ןואטיב ךרוע ,םירצח ץוביקמ רתא ףסא ביגה יסנלו לש התפקתה לע
:תוחפ אל תופירח םילמב ,(הלוכ העונתה יפסכב ןמוממ אוה םגש) "יפותישה
ןומה תיצוביקה העונתל םלשמו םרזב רבח ילש ץוביקה :הסדה ,ךתעידיל"
.ילש םיסמב םישועש המ לכ הז ,יתעידי בטימ יפל .ךרכש תא םימלשמש םיסמ
יליבשב השוע אל תא .ףסכב יארחא אל דואמ שומישו קורז ףסכ הזש בשוח ינא
יפסכ תצקמ תרבעהמ לודחל םרזה יצוביקל רתא עיצה ךשמהב ."בוט רבד םוש
.םרזה תוליעפ תא ןממתש ןרקב םתדקפה תבוטל ,תוחפל םייתעונתה םיסמה

ונכותב שי" :הנוכנ הניא םרזה יצוביק לש םרשוע לע הנעטהש ,רמוא שידג
תכלל אלש ורחבש םידימא םיצוביק שיש םשכ ,םידימא אל טלחהב םיצוביק
לוכי" :ךופה וניא םירבדה רדס םא ,ההות םג אוה לבא ."תיפותישה ךרדב
,ףותיש ייח 'םמצעל םישרמ' םה םירישע הלאה םיצוביקהש ללגב אלש תויהל
םהל םרגש אוה םיצוביקה םתוא לש יתרבחה ןסוחהש ןכתיי :ךפיהל אלא
."םידימא ראשיהל

ץוביק והמ זא

רבודמשכו ,םיכרע קר אלו םיסרטניא שי "םרזה" יצוביקל םג לבא
,תיטפשמ .העונתה תגהנה םע םלוכמ בקונה חוכיווה ץרפתמ ,םיסרטניאב
םייונישה תובקעב ,הנורחאב .תויפותיש תודוגאכ םיצוביקה םירדגומ
תויפותישה תודוגאה םשר ןחוב ,םיבר םיצוביק לש הנבמב ולחש םייטמרדה
לכ לע עיפשיש רבד - תאזה תרגסמב םיצוביקה גוויס תא תונשל תורשפא
תונבשחתה לשמל ומכ ,הנידמה תויושר םע םיצוביקה לש םייטפשמה םירשקה
.המודכו ימואל חוטיב ,הסנכה סמ תויושר םע תיוויטקלוק אלו תישיא

םיצוביקה לש יחכונה גוויסה תא רמשל תניינועמ תיצוביקה העונתה תגהנה
תא הנשי תודוגאה םשרש ,םיששוח "םרזה" ישנא .םירורבה ויתונורתי לשב
הגהנההמ םיעבות םה ןכל .םיצוביקה ןיב ןיחבי אלו העונתה לכל גוויסה
הלאל םייפותיש םיצוביק ןיב הנחבהה לש תיטפשמה תועמשמה תא םג לבקל
הנחבה רוציל השקבב תודוגאה םשרל םמצעב ונפש הלאכ ףא ויה .וטרפוהש
.העונתה ישאר תא חיתרהש רבד ,תאזכ

ייחב וקיספהש םיצוביקל רשפאל ןוצר בורמש ,אוה ונלש ששחה" :ירא-ןב
ךישמהל ונרחבש ,ונחנא רבד לש ופוסב ,םיצוביק ארקיהל ךישמהל ףותיש
,רמא ותא ונחחושש ןטפשמ לכ" :הבוגתב רמא לט ."קזנינ ,הזה םייחה חרואב
וליפא ,םויהל ןוכנ ,הנשמ אל תודוגאה םשר םא .סיסב םוש הזה ששחל ןיאש
גוויס תא הנשי אל יאדווב אוה ,דואמ ונתשהש םיצוביקה גוויס תא
."םייפותיש וראשנש םיצוביקה

הנחבהמ בר ןמז ענמיהל םשרה לכוי ךיא תוארל השק ,הלאה םירבדה תורמל
ךכ םא .יתוהמ ינוש וזמ וז תונושה תובשייתה תורוצ יתש ןיב תיטפשמ
,יכרע ןוידב קר אלו תינוציח תיטפשמ הערכהב רבודמש עגרב ירה ,הרקי
םיבר אליממש רבד ,תיצוביקה העונתה לש ימשר גוליפמ ענמיהל םג השק היהי
.םויכ רבכ וילע םירבדמ (יפותישה םרזה ישנא ןיב דוחייב)

,ם"פמ וא י"אפמב הכימתה עקר לע ירוטסיהה גוליפה ירחא קוידב הנש 50
עקר לע ,שדח גוליפל תרהוד תיצוביקה העונתה ,וידגנתמל ןילטס ידהוא ןיב
.ףותישה תדימ
:האבה הבתכה
שפוחה תולובג תא דומאל
:תמדוקה הבתכה
ןוראה תא חתופ ל"הצ
תושדח
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
תוצלמהו תורוקיב
טרופס
ישיש םוי ןויליג
רז בתכ
תורפסו תוברת
ן"לדנ ףסומ
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
םירפס ףסומ
השדח הלכלכ
ץראה ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
תיבה ףדל רוזח
םויה תושדח | ץוח :תושדחה רדח | הלכלכ :תושדחה רדח | הביבסו עדמ ,תואירב | רודיבו תוברת | םויה תורתוכ לכ
תורתוכה לכ|בחרנ רוקיס תיירפס|ןייל-ןוא טרופס|תספדומ הרודהמ - תושדח
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©