29.3.2001


העונתה תא גלפי לט ןתנ

לש ןושארה יתנשה סנכב תיצוביקה העונתה תוריכזמב החטוה השק תרוקיב
"םייתעונת םילגעמ" םייקל ךרוצה ןיב וטבלתה םיפתתשמהו יפותישה-םרזה
רבשה וק ."םילכה תא רובשל" ןוצרה ןיבל

ץוביקה ,ימולד ארזעסנכב הביבח-תעבגב םלואה תא םוקמ ספא דע טעמכ ואלימ םיפתתשמ 500
העיתפה הברה תוחכונה .רבעש ישימח םויב ,יפותישה םרזה לש ןושארה יתנשה
רש" ,לס ימח ןגראש ,םישרמ יפרג בוציעב הזרכ הרטיע המבה תא .םינגראמה תא
,"ןיכמ יתייה ,םישקבמ ויה םא לבא" ,היה אל (םש םג) םודא לגד ."םיסקטה
.לס רמא

ימ תא להנמ ימ

תקהל לש התרישבו ליגרב ירבג ריכזמה לש ותכרבב חתפנ יגיגחה קלחה
תא רובשל ילב ,םייתעונת םילגעמ לש םמויקב ךרוצ :ליגרב לש רסמה .ןורטעבגה
.לודחל וא תויהל לש ןיינעל גוויסה תלאש תא ךופהל אל שקיב ךכ םשל .םילכה
דעו הגלווה תודג דע לאערזי קמעמ ורש ,עובלג ןליא דבעמה יווילב ,ןורטעבגה
.םיריצקת לש תזורחמב ורש אלמ ךרואב ורש אלש המ .סואריפ לש למנה
.ינויעה קרפב וכישמה ,ןמלה יבודו ד"הבקה ריכזמ יכורב םוחנ ,רשכ אסא 'פורפ
יכרע רוריבל לולסמ עיצמו העונתה יצוביק ןיב דדונ תונורחאה םייתנשבש ,רשכ
םדאה םאה :"ימ תא להנמ ימ" הלאשה תא גיצה ,תושדחתהו תויכשמהל ךרדכ
םיחוש וא ןוויכ םיעבוק םירבחה םאה .םדאה תא םייחה תרגש וא וייח תרגש תא
ימו הלילע וב שי" ,רמא ,"תורוש לש ןמדזמ ףסוא ונניא םייחה רפס" .םרזה םע
.תופיצר ךות תושדחתהל ארק רשכ ."וייח תלילעב טלוש ,בתוכה טעב טלושש
םהש יפכ ףותישה תונויער תא גיצה יכורב םוחנ ."תוננערתה אלא ,יוקיח אל"
םעה ןמ הפוצמה הווצמכ ,"ילש ךלש ,ךלש ילש"מ דבל .תורוקמב םיאטבתמ
תא םיטמוש םינש עבשל תחא הבש ,הטימשה תווצמ תא םג הנמ ,ץראב בשויה
םיליחתמ ,רישעכ ינע ,לכהו "וק םירשיימ" הבש ,לבויה תווצמו בייח לש ויתובוח
התיה תובוחה תטימש תווצמ לע .תונשוכרה תלילשל יוטיבכ ,הלחתהה תודוקנמ
.תיללכ המכסה

רואל םהרבאו ץבקלא לארשי לש םרכזל שידקה וירבד תאש ,ןמלה יבוד
ש"ברה ,ץטרבק קחצי לש ורכזלו םיכרד תנואתב רבעש עובשב וגרהנש ,(ריצק-לת)
,בושיי :תיצוביקה העונתל האור אוהש תומישמה תא גיצה ,חצרנש הרנממ
תואלקחה חותיפ ;ןילופורטמל תכפוהש ,הנידמב ירפכה רזגמה לע הנגהו חותיפ
ךוניח תשר תמקה ;תועקרקב רחסל הליע הזב תוארלו תלשחנכ הגיצהל םוקמב
םירגובה תועונתו רעונה תועונת חופיט ;תונוכשהו חותיפה ירע םע תיאמצע
החימצב העקשה ךרוצל ףתושמה ןוהה לוצינ ;םירעה יככותב תונומוק תמקהו
רבשהו" ,ןמלה עבק ,"םינרגת לש הקיטילופ תלהנמ ם"קתה" .ילכלכ חותיפו
ןיא ןכלו ונמצעל ץוחמ לא תאצל ןוצר לכ רבוק תיצוביקה העונתב יתוגיהנמה
."תוירחאה תא ומצע לע תחקל אלא ,הרירב יפותישה-םרזל

באכהמ קוחצ ושע

ןוחטיב תחטבה לש תויגוס ונודנ םהבש ,םירדח הרשעכב להנתה םיגוחה קרפ
גוויס ,הליהקו קשמ ,ינפתש לוהינ ,םיריעצ תטילק ,םייפותיש םילכב רבחה
עשילא החנהש ,"ךוישה" גוחב .תורידה ךויש תלאשו יתעונת םזילרולפ ,ץוביקה
םששח תא עיבהל ואבש ,םרזה יצוביקמ םניאש ,םיבר םירבח ופתתשה ,אריפש
ילב המכסהה סיסב תא וניש ילש ץוביקב" .םתיבב םישחרתמה םיכילהתהמ
םיסכנ לע ןויכיז ונל תתל םיצור" ,ליפעמהמ ילתפנ רמא ,"םלוכ תא עדייל
לש תיפוס הזרכה וז" ,ןותעגמ רבח ןעט ,"ןורתי ןתונ אל ךוישה ונל" ."םידבעושמ
ינולובז םולש ארק ,"ץוביקה תא קרפמ ,רבחה םש לע הריד םשורש ימ" ."שואיי
רבכ"ש ,םי-תודשמ ינגד הרש הנעט דגנמ ."שפונ תונועמכ ורכמיי תוריד" ,השואמ
."דבוע אל הז םויה לבא ,םייפותיש תויהל םיצור ונייה ונלוכ .דעומה תא ונרחיא
וק גציי לאכימ-ןגעממ לואש .םרזה יצוביק לש םדיקפת תלאשב םג וקלחנ תועדה
ןור הנליא .םיירבשמה םיצוביקה לש היעבה אוה רבשמהש ,ןעטו ,"ינלדב"
ןודל רשפא-יאש ,הנעטו וזה תויוותה תחטה תא הבהא אל קמעה-רמשממ
תימרכ ד"וע .הקיחשה תא םיווח אל ובש ,םוקממ םיירבשמ םיצוביק לש םבצמב
שפוח רתוי םירבחל ורשפאיש ,תונרק תמקה רבדב םרזה תונויער תא הגיצה ןורוד
העצהה תא גיצה רעסמ גלפ בדו םישרוי יקבאמ ענמיש ןפואב ,םינבל הרזעב יפסכ
,השרוהל רוקמ היהי ולש הביזעה ימדמ קלחש ידכ ,"בזוע"כ רטפנ רבח תוארל
.ףותישה תונורקעב עוגפל ילב

ןוידל הרזחל םדק ץוביקה ןורטאית ינקחשמ הצובק לש היצזיבורפמיא עפומ
,"םינשוימ"ל "םינשדח" ןיב תומיע ,לעפמה יחוורב שומיש לע חוכיו .האילמב
םהמ וקיפה םינקחשהש ,םיאשונ ויה דצהמ ףסכ תיישעו תוקיר תורידב שומיש
.באכהמ קוחצ תושעל עדוי והשימש בוט .להקה ברקב םיכויח התלעהש ,המארד

המדאב םיילגר עוקתל
תלאש תא קמעה-רמשממ רימז ינד גיצה תוטלחה תלבק םרטבש ,האילמב
םה ימ םעו םילהנמה יפוא המ :םיצוביקב רתויב יטירקה אשונכ לוהינה
זר ןמחנ .ההובג המרב יפותיש-ילכלכ ץועייל דרשמ תמקהל ארקו םיצעייתמ
דע ,ףחסה תעינמל ,המדאב םיילגרה תא עוקתל שי לבח תכישמב ומכש ,ריבסה
המ זא ןויווש םיצור אל העונתה תוריכזמב" .דגנמש הצובקה "תופייעתה"ל
תופתוש וז ,ןואטיב הז ,םילכ הז ונלש לגעמ" .זר ןמחנ לאש "?םתא ףתושמ
לע ךריב זר ."ומצע תא םייקל ידכ ,םילכל קוקז לגעמה .גוליפל ןיערג הז ,תרחא
םע גולאיד םימייקמה רשכ אסאו ןייווטוג ינד ר"דכ הימדקא ישנא שיש ,ךכ
.רבוב ןיטרמ םע ותעשב םייקתהש ,גולאידל תאז הוושהו םיצוביקה
םיצמאמה לכ תורמלש ,ךכמ ותבזכא תא עיבה ,םירבודה ןורחא ,אריפש עשילא
םישוע ,השארב לט ןתנו ,העונתה תוריכזמ העונתב םילגעמ םויקל לועפל
דחא םרז שיש ,הערכוה רבכ הלאשהש ,בשוח לט ןתנ" .םרזל היצמיטיגל-הד
ןחלוש ומכ תויהל ונל עיצמ אוה הרקמב אל" .אריפש רמא ,"םיילוש ראשהו
."תדרפנה העונתה ןנוכמ היהי ותוגהנתהב לט ןתנ .ןטק גוח הזש ,תונומוקה
גוויסה יוניש וא הבחרהל תיעמשמ-דח תודגנתה שי ולבקתהש תוטלחהה קרפב
תוצובקל ינויער תיבל םרזה תכיפה רבדב תונווכ תרהצה שי ,ץוביקה לש םייקה
ילמרופה ךוניחה תוכרעמ םע רשק ,םיילאיצנרפיד םיצוביקב תורבחה תויפותיש
שוביג ךרוצל ץראב םינוש םימרוגו תוצובק םעו רעונה תועונת םע ,ילמרופ-אלהו
תללוכ הרשואש הדובעה תינכות .תיתרבח תוירדילוס ןעמל ,השדח תינויצ הסיפת
,םיצומיא תלעפה ,םייצוביקניב םישגפמ ,םיצוביקב םיתימע תוצובק תמקה
לופיט ךרוצל םייעוצקמ םיתווצ תמקה ,תואנדסו ןויע ימי ,הבישח יתווצ ןוגרא
שקובמה ביצקתה ףקיה .םוסרפו קוויש ,הימדקאה םע רשק ,תוינונקת תולאשב
.השימחכ - םיליעפה רפסמו (ד"הבקהמ ףלא 200) ח"ש ןוילימ -

יפותישה םרזה לש ןושארה סנכה לע ימולד ארזע לש ףסונ רמאמ האר
יפותישה םרזה לש ןושארה סנכה לע "קוריה ףדה"ב רמאמ האר

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל
המסיס אלל םינוידל חרואכ סנכיהל רשפא


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ