29.3.2001


שדחו האר הזכ

םינימאמה ולא לש חוכ ןגפמ היה יפותישה םרזה לש ןושארה יתנשה סנכה
:ושוריפש ,השעמל רובידמ יפותישה םרזה רבוע ישעמ ןפואב .ץוביקה יכרעב
ץוביק רבח לכל ויתורוש תחיתפו ביצקת לע הטלחה ,הלועפ תינכות שוביג
ךכב ןיינועמה

קוריה ףדה ,ץישפיל דדועםרזה ,ש"רז לש ןושארה יתנשה סנכב ופתתשה םיצוביק 110-מ םירבח 350
לש תיסחי הובג רועיש היה להקב .22.3.01-ב הביבח תעבגב םייקתהש ,יפותישה
תחלשמה .םייתדה םיצוביקה ירבח לש תובר תוגורס תופיכ וב וטלבו םיריעצ
.םירבח 18 :הנבימ העיגה רתויב הלודגה

רדסב להונש ,סנכה תא קיפהש ,יצראה ץוביקב תיטילופה הקלחמה זכר ,לס ימח
תדיעו לש יפואו תימדת ול תוושל ידכ ,לכה השע ,םיבר םיחבשל הכזו יתפומ
תלהקמ לש תועפוה ,סנכה תמבל תיגיגחו תינועבצ ,תיקנע עקר תנומת :העונת
העבצה יסיטרכו םיסיפדת םע קיטסלפ יקיתו "ץוביקה ןורטאית"ו "ןורטעבגה
.לבקל ופיצשמ רתוי ולביקו הזכ חוכ ןגפמב וצר "יפותישה םרזה" ישאר .םידורו
ענמיהל ץוביקה לעש ,רמאש ,רשכ אסא רוספורפ לש חרוא םואנ םג היה
,הפיצר תושדחתהל רותחל וילעו ותוהמב הנושו שדח והשמ תריצימו תונרמשמ
,ביטקלוקב החפשמה לש ןוכנ בולישו תיתימא היטרקומד חותיפ ללוכ
.ןויוושו תופתוש :ץוביקה לש םיעובקה דוסיה יכרע יפ לע תנחבנ תושדחתההשכ

סנכב ופתתשה ,יתדה ץוביקה ריכזמ ,יכורב םוחנו ליגרב ירבג ,תועונת יריכזמ ינש
יליעפ וב ופתתשה לבא ,עיגהל אלש רחב לט ןתנ .העונתב ש"רז בולישב וכמתו
ךוניחה ףגא תזכרו דקונ תירוא ,תיטפשמה הקלחמה תזכר ומכ םירחא ם"קת
סנכה תא ךריב ,"ריעצה רמושה" זכר ,איגש ביני .לטירפ הנוי תיצוביקה העונתב
תועונת לכ .םילועה תונחמהו דבועה רעונה יזכר תעד לע םג איה הכרבהש ,שיגדהו
אלש יאנתבו ,איגש רמא ,ךוניחב יזכרמ ךרע ףותישב תואור "תולוחכה" רעונה
םיצוביקל טלוב גוציי היה סנכב ."שדחו האר הזכ" אלא ,"שדקו האר הזכ" היהי
.תיפותיש תונשדח לש חיטבמו ףסונ ןוויכ םהב ואר םירבודהמ קלחש ,םיינוריעה

ססבלו םיקהל היהת תיזכרמה ותמישמ דוחיאל היינשה הנשבש ,ריהצה ליגרב
התוא תונבל םיצורש ,"הלאכ שי"ש תורמל ,העונתב םינושה ףותישה ילגעמ תא
העונתהמ יפותישה םרזה גוליפל תצרמנ תודגנתה גיצה אוה .תיטילונומ העונתכ
לכב תויפותישה תא םדקי יפותישה לגעמהש ,הווקמ אוהש ,רמאו תיצוביקה
.ש"רז יצוביקב קר אלו םיצוביקה

ינפל ותעונתב ומקוהש ,םילגעמה לע חוויד ,יתדה ץוביקה ריכזמ ,יכורב םוחנ
תלטהו יפותישה "ימינפה לגעמה" יצוביקל תופידע ןתמ ךות ,םינש עבראכ
,םויה .ישיא לומגתל ורבעש ,"ינוציחה לגעמה" יצוביק לע תויצקנסו תולבגה
תויצקנסהו תולבגהה לוטיבל ,הב ךמות תישיא אוהש ,המגמ שי ,יכורב חוויד
.םילגעמה ינשמ םיצוביקל העונתב הווש דמעמ ןתמו

םיקהל הכ דע ושענש תונויסינה ןולשיכ היה סנכב יזכרמה ילאוטקאה אשונה
ןולשיכב ומישאה סנכב םירבודה לכ .יפותיש לגעמ תדחאתמה תיצוביקה העונתב
.ויכמותו לט ןתנ תא

ןיבר ארזע .ןגועהב ץוביקה קוריפל העייס העונתהש לע החמ ןגועהמ גלפ סומע
םיצוביק לש הרזעל תוינפהמ 90%-ב :דיחי וא גירח הרקמ וניא הזש ,ןעט שעגמ
םיפרטצמ םיקנבה םג הנורחאלו "הנתשת" איה תיתעונתה הבושתה הקוצמב
יביסאמ סויג קר ,ןיבר תעדל .תונתשהל הקוצמ יצוביקמ םישרודו יתעונתה ץחלל
ולכוי הקוצמ יצוביקש ,ךכל איבי יתעונתה ןונגנמל ףותיש יכמות םיליעפ לש
לע יונישה תייפכ ךשמית םאש ,ריהזה אוה .םוקישל תויפותיש םיכרדב םג רוחבל
.גוליפלו ץוציפל איבת איה םיצוביק

ודיע ."תיצוביקה העונתל הרקש ןוסא"כ לט תא רידגה לאומש ןגמ ןוארב ריאמ
תיזגמ ךודרומ רתסא .תיאמצע תיפותיש העונת םיקהל עיצה ,התבטימ ינולא
תונגראתה .גלפתהל ילב חוכ רובצלו העונתב ןגראתהל :רחא ןורתפ העיצה
הלועפ ךרד וז ,ךודרומ הרמא ,תונגלפ הניאו הסג הלמ הניא תדסוממו תימינפ
.ןוגראו הגלפמ ,העונת לכב תימיטיגל

תמקהל דוחיאה ינפל דוע דגנתה לטש ,רמא ,סנכל םוכיסה ירבדב ,אריפש עשילא
םה ראשהו ילאיצנרפידה - דחא םרז העונתב שיש ןעטו העונתב ףותיש ילגעמ
ש"רז תא קוחדלו יפותישה לגעמה תמקה תא עונמל ידכ ,לכה השועו םיילוש
ןוצר ,ןיינע לכ יתדביא" .העונתל ש"רז ןיב הלועפ ףותישל ןויסינ לכ לישכמו הניפל
תורמל ,עיצהש ,אריפש רמא ,"ויתודמע תא תונשל לט תא ענכשל הווקתו
ענמיהלו העונתב יפותיש לגעמ תמקהל םיצמאמב ךישמהל ,השקה הבזכאה
וא הנש דועב ,ץלאינ וננוצרל דוגינבו םיצמאמה תורמל םא .גוליפו השירפמ
תא תוריקה לע הב ולתי ,אריפש רמא ,תיאמצעו תדרפנ העונת םיקהל ,םייתנש
.תיפותישה העונתה תא ודסייו וננוכ ויתולועפש ימכ לט ןתנ תונומת

רפסמו ביצקתה הבוג אוה העונתל ש"רז ןיב םייזכרמה תקולחמה יאשונמ דחא
העיבת הללכנ סנכל הטלחהה תועצהב .יפותישה לגעמל וסיוגיש ,םיליעפה
דחא לכו יתליהקה לגעמהו יפותישה לגעמה תויוליעפל הצקוי ביצקתהמ 20%-ש
20%-ל תרדגומה העיבתה הדרוה ליגרב תשקבל .םיליעפ 5-8 סייגי םהמ
ש"רז לש תיאמצעה תוליעפל ביצקתה תעצה התנוש אל לבא ,יתעונתה ביצקתהמ
ץוביקה םלשי ח"ש ףלא 200 םכותמש ,ח"ש ןוילימכ ,2001-ב יפותישה לגעמה וא
םאש ,םויא שי עקרב רשאכ ,תיצוביקה העונתה ביצקתמ ח"ש ףלא 800-ו יתדה
,וב םירבחש םיצוביקה 27-ל הרוי אוה םלוה יתעונת ביצקת ש"רזל רשואי אל
.יתעונתה סמהמ קלח ש"רזל ריבעהל ,םיבר םיססובמ םיצוביק םהיניבו

.2001-ל הדובע תינכות םג הרשוא

רשיאו םיצוביקה גוויס ןיינעב הטלחהמ ענמיהל ליגרב לש העצה החד סנכה
ףיסוהלו םייפותישה םיצוביקל םייקה גוויסה תא ריאשהל העונתהמ השירד
.םהייח תוחרוא תא ונישש ,םיצוביקל גוויס

לכל םיצוביקה 27 תצובקב תורגתסהמ ש"רז לש רבעמה היה ףסונ יזכרמ אשונ
םירבחו תוצובקל םגו ש"רזל ופרטצה אלש םייפותיש םיצוביקל ,ףותישה יכמות
.יוניש ורבעש הלאבו יוניש יכילהתב ,םיצוביקב ש"רז תונויערב םיכמותש ,םידדוב
אל םה ש"רזב םירבח םניאש ,םיצוביק 83-מ םירבח ועיגה סנכלש תורמל
.תועבצהב ופתתשה

,םירבחהו םיצוביקה בולישל העצה שגות ש"רז סנכ לש אבה בשומלש ,םכוס
.תוטלחההו תועבצההמ קלחב תוחפל וב םירבח םניאש

יפותישה םרזה לש ןושארה סנכה לע "ץוביקה"מ ימולד ארזע לש רמאמ האר
יפותישה םרזה לש ןושארה סנכה לע ימולד ארזע לש ףסונ רמאמ האר

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל
המסיס אלל םינוידל חרואכ סנכיהל רשפא


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ