22.3.2001


םורזל םוקמ ונל ונת

,סעכו תוניוע דואמ הברה םיאטבמ יפותישה םרזה לע יסנלו הסדה לש הירבד
."םרז"ל ףרטצהל ורחבש ,הלא לש םיעינמה יבגל יסיסב הנבה רסוח םג ךא
תפדוה ,"םרזה" תגיצנ ,ןמדלפ-ןילביר ןצינ

ץוביקה ,יפותישה םרזה ,לאערזי ,ןמדלפ-ןילביר ןצינףותיש ןעמל םילעופ םהש ,םיריהצמה םישנא האור ינא" :יסנלו הסדה תבתוכ
םירזועו די םינתונה ולא לע תומשאה ...גוליפ ימויא תעמוש ינא ...תידדה תוברעו
."תושדחתההו שופיחה ךרדל ףתושש ימ לכ לש היצמיטיגל-הד ...תונורתפ אוצמל

ןתואו םינוטו םילילצו תולוק םתוא תא תעמושו האור ינא םג .ןיינעמ המכ
ונחנאש ,ונב שי המ :ההות ינאו .העונתה ןוויכמ ,תורושה ןיבש ,םירבדו תורימא
,רבד ותוא שממ הז ינזואב הז םיעמשנו המוד ךכ לכ הז יניעב הז םיארנ
ןיבהל שממ אל םגו רבדיהל םיחילצמ אל - תאז לכבו ןושל התואב םישמתשמ
?ולא תא ולא

סעכו תוניוע דואמ הברה םיאטבמש ,קר אל יפותישה-םרזה לע הסדה לש הירבד
ורחבש ימ לש םיעינמה יבגל יסיסב הנבה רסוח לע ,ירעצל ,םידיעמ םג םה
.תורגתהו לוזלז ,תוער תונווכו ןודז רקיעב וישנאל םיסחיימו םרזל ףרטצהל
ירבחו ם-ל-ו-כ םיצוביקה לש הרבחה ףגא תזכרמכ ןהכל הרחבנש ימ רותב
,תורחא תוחורל תוחיתפ רתויל הנממ הפצמ יתייה ם-ל-ו-כ תיצוביקה העונתה
םע העונתה ירבחמ ימ לש המכסה-יא לכ שרפל ילב ,תופקשההו תועדה ןווגמל
יריכזמ םע ןובשח אובל הברמ יסנלו הסדהש רחאמו .היצמיטיגל-הדכ ריכזמה
םללגבש"ו "םתנבהכ תונתשהלו לועפל םיצוביקל ונתנ אלש" ,רבעב תועונתה
איה םדגנש ,תולוועה לע רוזחת אלש ,יוארה ןמ "שאונה םבצמל םיצוביקה ועיגה
.תאצוי

רשאב הסדה לש תוינורקעה היתונעטמ תחא לכל תוסחייתהמ העיריה רצקת
רבדיהל הצורש ימ לכ הנימזמ ינא .םרזה לש ומויק תקדצהו ךרדה תקדצל
,החוטב ינניא .ןופלט םירהל םתס וא השיגפל ונתוא ןימזהל ,גולאיד םייקלו
םה תידדהה תוירחאהו תופתושה םוצמצ ,ילאיצנרפידה רכשה תונויערש
םאובב םייפותישה םיצוביקה בצעל םיסנמו םישפחמש ,םיכרדהמ רתוי םיינשדח
,טרפה ןוחטיב :ונלוכ תא תוקיסעמה תוימויק תויעב ןתוא םע דדומתהל
ןניא סנכה ןומימלו ףסכל רשאב תונעטה .הלאב-אצויכו תוסנרפתהל היצביטומ
.ןותיעה יבג לעמ תונבשחתהו הבוגתל ,ימעטל ,תויואר

רשפאל איה העונתה תומלש לע רומשל דיחיה יוכיסהו הדיחיה ךרדה :םוכיסל
תמשגהל םילכו םינושה םימרזל דובכו היצמיטיגל תתלו תומכסה-יאל םוקמ
תמקה לע תרניכ תדיעווב טלחוה ךכ םשל .םהמ דחא לכ לש תונויערהו תונומאה
.שממל םישקבמ ונא תאז תא .העונתב םילגעמ

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל
המסיס אלל םינוידל חרואכ סנכיהל רשפא


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ