18.1.2001


(ב) םילכה תא םירבוש

תועד יקוליחב המייתסה תועונתה יריכזמו יפותישה םרזה ישאר ןיב השיגפ
.העונתה תרגסמב הנוש תינויער תוליעפ םייקל תורשפאהו תוכמסה רוקמ לע
"םישגפנ םניא םיווקה יכ חכוה" "רמוא ןור ירמיא

קוריה ףדה ,רזלג המלש.יפותישה םרזה ישאר םע ליגרב ירבג םזיש ,הבישי המייקתה רבעש ישימח םויב
ןיטרמ ,אריפש עשילא ,ןור ירמיא ,סמו'ג םג לטו ליגרב דבלמ קלח ולטנ הבישיב
קשרמ לאויו יסנלו הסדהו יפותישה םרזה דצמ ןמדלפ ןצינו רהוז הזילע ,הרומ ןב
.יונישה יכמות דצמ

העונתב םינושה םילגעמב הדובעה ךרד תא רידגהלו תוסנל התיה הבישיה תנווכ
לש ותדובע לדומ תא רידגהל ןויסינו יפותישה םרזה בוליש ךות ,הדובע ילכ תיינוב
יפתתשממ קלח .יפותישה לגעמב לפטל ידכ ,העונתל סיוגש ,(םיקיז) קיניובח יגד
יכ ,רפסל םיעדוי ,םידדצה ןיב תונלבוסה רסוחו תוניוע תמרמ ועתפוהש ,הבישיה
רוקמב ודקמתהו חטשה ינפ לע םייתימאה תועדה יקוליח ולע דואמ רהמ
קלחכ ,תינויער תוליעפ םייקל תלוכיהו יפותישה םרזה תוליעפ לע תוכמסה
.ולש הלועפה ביצקת ףקיה ךכמ אצוי לעופכו העונתה תוליעפמ

העונתה םאה איה הערכהל ,רבד לש ודוסיב ,דמועש המ יכ ,רובס ליגרב ירבג
.ויצוביקב לפטיש הז היהי יפותישה םרזהש ,וא םילגעמה לכב לופיטל תיארחא
לכל תיארחא העונתהש ,תרמואה תיעמשמ דח הדמע הבישיב ונגצה ינאו ןתנ"
םרזה ישנא לש סרטניאה םג והז יכ ,רובס ינאו" ,ליגרב רמוא ,"היצוביק
."יפותישה

וניא לט ןתנ םג .תונגלפל וארקש תולוקה ויה ולא הבישיב גירח והשמ היה םא
ץורל ךרוצ והשימ האר עודמ ןיבהל השקתמו הבישיב ןפוד יאצוי םיעגר רכוז
,הכלהמב יתרבסה ינאו דחוימ רבד םוש הבישיב היה אל" :תונותיעל הילע חוודלו
ץוציק עקר לע תילאיר הניא הבורקה ביצקתה תנשל ח"ש ןוילימל םתשירד יכ
".10-15%-ב םביצקת תא לידגהל םינכומ ונאש תורמל ,תורחאה תוקלחמה לכב

העונתה תודסומ יכ ,עבקנ הבו הבישיה לע חוויד רסמנ העונתה תוריכזמ תבישיב
ןיכהל םיריכזמה לע לטוהו םינושה העונתה יצוביק לכ לע םיארחא םמצע םיאור
ילגעממ דחאכ ,יפותישה םרזה לש הקיזהו תוהמה לע ינושאר הדובע ריינ
.העונתה

לט ןתנ הב םיווקהש ,תפסונ םעפ ,חכוה תאזה הבישיב" ,תרחא בשוח ןור ירמיא
םרזה תארקל תכלל הייטנ םוש הליג אל אוה .םישגפנ םניא םירבדה תא האור
םיריכזמה .ותא םיכסמו ולש וקב ךמות ירבג ירעצלו ביצקתב אלו הסיפתב אל
יפלכ םיכלוה םהו יפותישה לגעמה תא םייקל םתנווכב ןיאש ,הרורב השגרה ונתנ
םרזה יצוביקב טקשב רובעל לכוי אל הזו ינוויכ דח ןפואב ץוח ימרוגלו םינפ
,ןויע ימי ,תואנדס םייקנו םיליעפ המכ סייגנ ?השענ המ לאוש התא .יפותישה
תא ןממל ךיא וטילחי ונלש םיצוביקהו יפותישה ןוויכב םיצוביק ץומיאו הכרדה
.ןור רמוא ,"הז

שי רשאכ ,ולש הלועפה ןוויכ לע יפותישה םרזה ךותב חוכיווה דדחתמ ,ךכ ךותב
,רבד לש ופוסב ,הלולע ,ןור רתוח הילא ,תיאמצעה תוליעפה יכ ,ששח ויליבומ ןיב
.גוליפל ליבוהל

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ