11.1.2001


עורק

"המח" תוילאיצנרפיד .ןוברדה רשוכ תא דיספת "תרשופ" תוילאיצנרפיד
?םישוע המ זא .יצוביקה ןויוושה תימדת תא ץפצפתו ןובלעה ישגר תא ריבגת

ץוביקה ,ץרפמה-ןיע ,גניר לארשי
,תינויווש תיפותיש הרבחב גרודמ ישיא רכשל יתודגנתה תא ןוחבל יתטלחה
ץמאל םיטונ םיצוביקה בור יכ ,ררבתה .ץוביקב ימי לכ יתקבד הב תודגנתה
םירעפ רצויה ישיאה לומגתה לא הבושתב הרזח אוה השעמלש ,הז שודיח םמצעל
היושע ,דחא דצמ .(?) רחמו םויה ,לומתא לש םלועב טלוש אוה תאז םעו תולוועו
ירוטסיהה דרוקרהש ,תינויווש ןוקית תעונת לש ימצע דוביאל איבהל וז הרזח
,הל ומדקש תורזח לא תואוושה תררועמ איה ,ינש דצמ .םויה דע אילפמ הלש
.ולסחל וחילצה אל ךא - ץוביקה תוהמב תושק ועגפ םיבר תעדלש

זז םודאה וקה

ובצמ רפתשהש לככ .יטרפ רדחל סנכוהש ,ןושארה ילמשחה םוקמוקה םסרופמ
רפכ אל שיאש גהונל ,עונצה ,ישומישה יטרפה ןיינקה ךפה ךכ ,ץוביקה לש ירמוחה
לש ןשי-שדח גוס השעמל רצונ הז גהונ ושמימ םירבחה לכש ןוויכ .ותקדצב
תרפה הליחתה ללכ ךרדב .יטרפ ןיינק תשיכרב עונצה יסחיה ןויוושה :ןויווש
ךשמה .הריעז הרובח לש וא דיחי לש המימת המזויב וא דרמב ינורקע רוסיא
,ןבומכ) גהונה לש תימשר הלבקל דע ,הטקש תוליבסל יבמופ יוניגמ רבע ךילהתה
.(םיימשר םיגהנל וכפה תוגירחה לכ אל

שדח ןויווש-יא ורציש ,םיהבגל םייטרפה םיעוצעצה רקוי ספיט רוד תונש רובעכ
.ידדה ןוגרפל (םירבחה) םידליה ךוניח היה שארמ הפצנ אלש המ .תוחפשמ ןיב
- תירסומ הווצמ םג דילוהל ןמזה תצורמב היושע הריבעש ,ךכל המגוד יהוז
הרבח לש קבאמה וילאמ ןבומ אלש םשכ ,הילאמ תנבומ הנניאש ,ןוגרפה
העיגפ ןיבו ידדה ןוגרפ ןיב לובגה הפיא לבא .האנק דגנו ןיע-תורצ דגנ תיפותיש
?םיסכנה ןויוושב הסג

ביצהש ,םודאה וקה זז רקייתמו ןווגתמ ןיינקל עונצ יטרפ ןיינקמ הז לוגלגב
,תושורי :ןוגכ םיאשונ חכונ ינלבוס טקשבו שערב ןיגוריסל ביגמ לוגלגה .ץוביקה
הדובעמ תורוכשמ ,םייוציפו תוטנר ,םיקנבב תונודקיפ ,ץוחב וראשוהש תוריד
הסנכה לכ ריבעהל הבוחה העגפנ ירמוחה ןויוושב עוגפל קימעהש ,ךילהתב .ץוחב
הז ךילהת תובקעב םאה :תיטנקיפ הלאש .ץוביקה תושרל ינוציח ןיינקו תישיא
?טרפה יכרוצל ויתונבהב ישונא רתוי םג וא עורפ רתוי ץוביקה השענ

תובאהו תוהמיאה דרמ

רבח לכ תבוח :םייזכרמ תונורקע לש הרוש םע ונתוא שיגפמ הדובעה ךרעמ
קובדל ,הריכש הדובע עונמל ,תימצע הדובע לע תונביהל ץוביק לכ תבוח ,דובעל
.םדאה ךרע ןויוושבו הדובעה ךרע ןויוושב

הריכשה הדובעה .תיתוהמ הרמוחב - םידחא ,ועגפנ הלאה תונורקעה לכ
.ץוביקה לש ויפוא יוניש ידכ דע םירמוא שי.,תימצעה הדובעב ץרמב התרחתה
אל רומחש המו הדובעה ךרע ןויוושב העיגפה תא קימעת גרודמ ישיא רכש תגהנה
.םדאה ךרע ןויווש-יא תשוחת תא םיבר בלב קימעת - תוחפ

:ץוביקה תוהמ תא םיבצעמכ בר ןמז ובשחנש ,תונורקע ינשב טבמ ףיעהל ונילע
םירשוקמ םיבר םיצוביק .יברמ-יטרקומד אוהו ימונוטוא בושיי אוה ץוביקה
תודסומ ,םיוולמ םיקנב ,םיינשוכר ץוח יפתוש ,םירחא םיצוביק םע םיפתושמו
םע דחי תולבקתמ תובושח תוטלחה .הנידמה תודסומ ,העונתה תודסומ ,םיירוזא
תפיסא :ישאר דע ונל שי ,היטרקומדל רשא .םהידי-לע קר וא םיינוציח םיפוג
ילוא םיפתתשמ תויטרקומד תועבצהב .םיפתתשמ טועימ ללגב הלטובש ,ץוביקה
?ץוביקה לוהינב יתוהמ יוניש ןאכ ןיאה .םירבחה תיצחמכ

המ לע חוספל לכונ אל .ץוביקה ידלי לש תפתושמה הנילה קוח :הנורחא תרוכזת
היצאיצנרפידה אשונ לא תישגר-תינורקע הברק ללגב ךוניחה םוחתב שחרתהש
ותישארש ,תיפותיש הרבח תארקל יתנש-בר ךוניח חטבוה תיטרואית .תישיאה
תוהמיא דרמ לגלגתה םינש תורשע ירחא לבא .רפסה תיב ליגבו םידליה ןגב
תוכז ןהמ ענמ ץוביקה .םהירוה קיחל ןהידלי תא ריזחהל ועבת ןה :(תובאו)
ןויווש דגנ דרמה :הנהו .םירוהל רשאמ תוחפ אל םידליל בושח השומימש ,תיעבט
,תיעבטה םתוכז תא םידבועל ריזחהל עבות ישיאה רכשה ןדבואו הדובעה ךרע
םתרשכה ,םתוצירחו םהירושיכ תדימ יפל ישיא רכש לבקל ,םלועה לכב תרכומה
דגנ תוממוקתהה תרפרפמ וז העיבת לש יכרעה דוסיב .םתמזויו תיעוצקמה
יכ ,הנומאה תאטבתמו (תוקיתעה) תויגהנמה תויעבטה תויוכזב ץוביקה תעיגפ
ותוא ררופת ןהמ תומלעתהה .תויעבט תויוכז דבכל בייח םייח-ץפח ץוביק
?וז השיגל קודיצ שי םאה .םינפבמ

ןיצק לש תרוכשמ

,הנטק הרבח לש היפוא :תואבה תורושב טטרשמ ינא המ
הז תא הז םיריכמ םישנאה ?ןטק ץוביק לש ויפוא וא תיטבש-תיתחפשמ-תירפכ
החפשמ ומכ םייח םה .םתסנרפ ,םתנומא ,םתשרומ ,םאצומב םימוד ,בורקמ
תדבעמה ("ץוביקה תחפשמ" םשב המישרמ הכורעת םעפ הגצוה הפיחב) תבחרומ
.תידדה הרזעב תורשוקמה תוכומס תויתחפשמ תולחנ וא תפתושמ הלחנ
,םהייח לכ לע העיפשמה הווחא תעדות הרצונ ,םיחאכ םמצע םיאור םישנאה
םיקוקזה םיחא ,םישישק ,םיכנ ,םילוח יפלכ תישעמו תישגר תוירדילוס תמייק
תוכורא ןקלח ,חווט תורצק ןקלח ,תופתושמ תורטמל םיפאוש םלוכ .הרזעל
ליבקמב - היצזיליוויצה תודלות לכב ומייקתה הלאכ תונטק תורבח .חווט
.םיימואלניב םינוגראו תועונת ,תונידמ ,םירע :תולודג תורבחל

אוה .ךלוהו לדג בושייל ןטק בושיימ יתגרדה רבעמב םקלחב וסנתה םיצוביקה
ינבמ בכרומ אלא ,ינגומוה היה אל בוש .רדסהו הסיפת יוניש תווהל היה חרכומ
אלא ,תיסחי דדובמ דוע אל .תירוד הרומת .םינוש הסנרפו הנומא ,תשרומ ,אצומ
תופתושמה תורטמה ,הכובנ תוירדילוסה ,הריווחה הווחאה .ותביבסל רשוקמ
םייעבט ויהש םינוש םירדסה :הנקסמ תחמוצ ןאכמ .הריפכ תולטלט לא ולטוה
,(רקיעב) ףסכב םיישיא לומגת ירדסל םמוקמ וניפ ,ינגומוהו ןטק בושייב
דוחייה תא רתויו רתוי הטילבהש ,העדותלו תלצפתמ תידמעמ הרבחל ומיאתהש
.ילאודיווידניאה

םע תויופתושו םיקסע השועה ,םירבח תואמ הנומה ץוביק השעי המ ,ןכ םא
ותפומש העש ,היתפומו החור יכלהמ עפשומה ,תינשוכרה ,הלודגה ריעה "יגיצנ"
הכוז (טעמכ) יתרבחה דובירהו המלענ (טעמכ) הווחאה ,ךלוהו םעמעתמ ולש
םינויצ םילבקמ וידליש ,יעבט הז המל ?ולש תילכלכה תרמצב תוימיטיגלל
אבצב םיתרשמה ויריעצ ,(ולביק אל רבעב) ולש רפסה יתבב םיגרודמ םיישיא
ךא - םיניצק לש םתרוכשמ ןיבו טושפ לייח לש ורכש ןיב לדבהל בטיה םיעדומ
אלל ,ירמגל "הווש" אוה ,יצוביקה הדובעה רודיס תעמשמל רס ריעצש רחאל
?ותלכשהב ,ויגשיהב ,ויצמאמב תובשחתה

סלגנאו סקראמ תאובנ

םירשקה םירבוגש לככ ,אופא רבוג ירטשמה קחשמה יללכ לא תולגתסהה ץחל
אוה ינושה הב ,םלוע תועורז תקבוחה ,תיקנעה ,הלודגה תינרדומה הרבחה לא
האמב ,סלגנאו סקראמ ולידבה דציכ ,הז רשקהב ריכזהל בושחו .יעבט חרוכ
רטשמב םילעופה .םלשומ םזינומוקל יוצר םזילאיצוס ןיב ,תמדוקה
ןוברדה ךרוצל ןה ,גרודמ ישיא רכש לבקל םיבייח (םוקי רשאכ) יטסילאיצוסה
תוריסמהו תוצירחהש רחאל קר .יטסילאיצוסה רוצייה תחטבהל ןהו ישיאה
םע ,רכש אלל יטסינומוק רטשמל רובעל ןתינ - תויעבט תונוכתל םהל וכפהיי
,םיצוביקב תימינפ תרוקיב ירבד ונל ריכזמ הז םאה .רומג יתרבח-ילכלכ ןויווש
רכש תבוטל קומינכ - םירבח לש תוירחאה רסוחו תונלשרה וטלבוה םהבש
?ילאיצנרפיד

אלש ,תיסחי םילודג םיצוביק המכ םויה אצמנ םא .תוילשאב הגשנ אלש בטומ
העפשוה הדימ וזיאב ןוחבל ךרוצה ןמ ,םיגשגשמ "תאז לכבו" גרודמ רכש וגיהנה
החולש איהש ,תיצוביק "הדיחי תוואג" לש הריאמה תוחכונהמ וז "תוילמרונ-א"
לש רתוי לבוסהו ץחלנה קלחה יפלכ תוירדילוס לש ,הווחאה שגר לש תיפיצפס
.ךוראו רצק חווטב תופתושמ תורטמ לש ,ץוביקה ירבח

הרבחה חור לוסיח
תישיאה היצאיצנרפידה תוטשפתה תא רוצעל הצורש ימ :תישעמה הנקסמה
הווחאה ישגר לא הבושתב הרזחה ידי-לע (קר) חילצהל לוכי וצוביקב
יכלהמ תננכתמה תרמצבו םירבחה בלב תורטמה תופתוש לאו תוירדילוסהו
חור תא לסחל הלודגה הרבחה לש ילבולגה גורידה חורל תתל אל .החוורו הארבה
.תוירדילוסהו הברקה יסחי תא סיבהל רוכינה יסחיל תתל אל .הנטקה הרבחה
תוקומע תופתושמ תורטמל ףילחת שמשל לכוי גרודמ ישיא רכש יכ ,איה הילשא
תויועט לש השודג המירעב וטבחתה ינשהו ןושארה רודה ןמ םיצוביקהשכ .המישנ
תא הקיזחה ,ץראהו םעה ,טרפהו הרבחה ןוקיתל הפיאשה תופתוש ,םילדחמו
ןגראל הרטמה אלו חווט תוכורא תוהובג תופיאש - םירבשמה ינפ לע םהישאר
הקוצמ תותעב ודלונ רתויב תועיפשמה הלואגה תונומא .םייח תמר םמצעל
ונממ הפצנ לא הטרפהה ךילהתב ףסונ יבקע בלש םילוע ונחנאשכ .תימויק
יונישכ ,יקלח וא אלמ קדצב ,בשחית תוילאיצנרפידה םא וליפאו תורצמ הלואגל
תוערה ,תולקתל םג םורגי אוה הבוטל יוניש לככ ירה ,ץוביקה תוחתפתהב הבוטל
.ונמצע תא הלשנ לא .תורותפ-יתלב תויעבו

ןויסינ תושעל םיבייח

:תויעבה שולשב ראשה ןיב וטבלתי הטמלמו הלעמלמ םישנא
?םלושי המו ימ ןובשח לעו םיהובגה םיגרדה רכש תא ןממי המו ימ
תא דיספת "תרשופ" תוילאיצנרפיד :ןאכמ .ןדסל שיטפ ןיב ועוני םיננכתמה
ןובלעה ישגר תא ריבגת (הרועפ) "המח" תוילאיצנרפיד :ןאכמו ןוברדה רשוכ
.יצוביקה ןויוושה תימדת תא ץפצפתו הטמלמ
?יטרפה ףסכה תויומכב שומישה תולובג םה המ

.ןויסינה תושעיהל בייח יכ ,הנקסמל אופא הטונ ינא תוששחהו םיסוסיהה לכ םע
םושמ ,ישיא ןוברדכ קיפסמ שגרוה אל אוה .הארנכ ביזכה רוחמתה ןויסינ
םדאה לא ץוביקה רבח תביש - לבא .יטרפה סיכה לא ומרז אל שממ לש םיחוורש
ץוביקה תא ריזחהל ,םדוק יוניש לכמ רתוי ,(היושע וא) הלולע ילמרונה יפסכה
.יתליהקה םזילרבילה חורב םיצופיש ךות ,יטסילטיפקה רטשמה לא ומצע

.ץוביק הצור ינא לבא

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ