4.1.2001


דיתעל םיעוגעג
טרפה ןוחטיבו תידדה תוברע

קוריה ףדה ,טפושה ןיע - אריפש עשילאתואבה תומישרב .הריחבל תופולחבו ןוידה ךילהתב ונקסע תומדוקה תומישרב
תא תונבל הסנמה וז ,ידי לע תצלמומה הפולחה לש םידחא םידדצל סחייתא
תופולחה ומכ אלש .ץוביקל תיתוהמה םיכרעה תביל םויק ךות ,יצוביקה דיתעה
וא םיצוביקה לש רבעה ןויסינמ עודיהו רכומה לע רקיעב תוססובמה תורחאה
תמייק תואיצמ וניא "שדחתמה ץוביקה" תינוציחה הביבסה לע תוננובתהמ
שי ןיידע ךא ,תוניינעמו תובושח תולחתה המכ םנמוא הל שיש ,הפולח וז .תרכומו
.הבורב התוא רוציל

רובע םיבאוכ רתויו םידרוט רתויה םימוחתה דחאמ וז המישרב ליחתהל יתרחב
י"ע הנורחאל הנכוהש ,תרבוח לע תססובמ המישרה .טרפל ןוחטיבה - םיבר
תווצה .(יפותישה םרזה דרשמב הלבקל ןתינ) יפותישה םרזה לש הדובע תווצ
:הז תא הז םימילשמה תודוסי השימח לע רבחה לש ונוחטיב תא תיתשהל ץילממ

ץוביקה םויק - ןושארה דוסיה
תוברעהו תיתרבחה המכסהה ,וב םולגה ילכלכה חוכה לע - ץוביקה םויק"
."ץוביקה לש תללוכה תופתושה תרגסמב ,וב תומייקה תידדהה
המצועה לע חוכיו ןיאש ,יל הארנ .(תרבוחה לש חתופה ףדה ךותמ טוטיצה)
,םיבר לש קפסהו ןוחטיבה רסוחמ םלעתהל רשפא יא ךא ,הז דוסי לש ןורתיהו
לע .םיימינפה םיכילהתהמו םיינוציחה םיישקהמ ןוזינה קפס .דיתעב ומויק יבגל
.הז דוסיב קר קפתסהל ןיא יכ ,ונלוכ לע םויה םכסומ ולא תוקפס עקר

רוידה תוכז ,ינשה דוסיה
תחטבה ךות ,תמיוסמ הרידב הרישי תולעב אלל ,רבח לכל הרומש - רוידה תוכז"
."ותושרל הדמעוהש הרידב ,הנתשמ בצמ לכב 'ןגומ רייד'כ ודמעמ
תומרונל םאתהב רבח לכל תנתינה "שומישה תוכז" ןיב תווצה ןיחבמ הז ןיינעב
וילוקישל סחייתהב ,וילהנבו וינונקתב ץוביק לכ עבקש ,םינוירטירקלו
לע רקיעב תעבקנה "תילכלכה תוכזה" ןיבל ,םירחאהו םייפרגומדה ,םייתרבחה
.קתווה יפ
ביכרמ תויהל הלוכי איהו תורבצנה תויוכזה ללכל תרשקתמ תילכלכה תוכזה
,הרקמל רבחה תוכזל דומעת איהש וא (שרדיי םא) הביזעה קנעמב יזכרמ
,הנוגיעו רוידה תוכז תעיבקב האור תווצה .ץוביקכ םייקתהל לדחי ץוביקהש
תולעבה תרבעה לע ףידע הז ןורתפ .ץוביקהו רבחה רובע ןוכנ ןורתפ ,וז ךרדב
ילבמו ץוביקה יסכנ תא לדלדל ילבמ ,יתימא ןוחטיב רתוי וב שיו םירבחל תורידב
.(קמונמ רבסה תרבוחה תללוכ הז ןיינעב םג) תופתושב עוגפל

ינויסנפ חוטיב ,ישילשה דוסיה
,היסנפה תונרקמ תחאב תישיא היסנפ לע ובורב תתשומה - ינויסנפ חוטיב"
."ץוביקכ דקפתמו םייק ץוביקה דוע לכ ץוביקל רבעותש
,חינהל ןתינש ךכ ,וז ךרדב םילעופ רבכ םיצוביקה לש לודג בור ,יתעידי בטימל
,ץוביקל ץוביקמ לדבנ וניא וב לופיטהו הבחר המכסה לעופב תמייק הז עטקבש
.םינושה םיצוביקה תא תוחנמה תורחאה תומגמה יפ לע

תויוכז תריבצ ,יעיברה דוסיה

(הביזעה יללכ) הביזע לש הרקמל קתוול םאתהב םייפסכ םיכרעב תויוכז תריבצ"
."דיתעב םהילע טלחוי רשאכו םא ,םירחא םישומישלו
:תושדח תועצה יתש ללוכ הז קרפ
תויוכזהמ םיוסמ קלח עובקל שי יכ ,תרמוא הצלמהה "השרוהה תוכז" - תחאה
רבודמ .רבחה תריטפ רחאל השרוהל ,הביזע קנעמל קר רבעב ודעויש ,תורבצנה
הנקזב ויכרצ תחטבהל רבחה תא שמיש וז הריבצמ קלחו תויה דבלב קלחב
.וירבח לש םהיכרוצ תחטבהלו הלחמבו
אוה ךא ,תמכסומ הצלמהל תווצה עיגה אל הז ןיינעב "םייח ןרק" - היינשה
וז הצלמה יפ לע .םיצוביקה תעד לוקישל החותפ תורשפאכ ,המסרפל טילחה
תורבח תונש לש עובק רפסמ רחאל וא םיוסמ ליג ורבעיש רחאל ,םירבחה ולכוי
התואב שמתשהל היהי ןתינ אלש ןבומכ .תורובצה תויוכזהמ קלח שממל ,ץוביקב
.השרוהה תוכזמו (שרדיי םא) הביזעה קנעממ זזוקי לצונש קלחה .םיימעפ תוכז
תונתומ ,תורבטצמה תויוכזב םישומישה תבחרהל תוסחייתמה ,ולא תוצלמה
יכ ,ןיבמ דחא לכ .ומצעל עבקיש ,תויופידעה רדסבו ץוביקה לש תילכלכה ותלוכיב
םג ,ןבומכ ,ןוכנ רבדה) ונל שיש המ תא אלא ,שירוהל ןתינ אלו ךורצל ןתינ אל
תיארמ םימעפל םירצויהו םיצוביקה בחרמב םיבבותסמה םירחא תונויער יבגל
.(ןיאמ שי תריצי לש ןיע

לש םתלוכי רדגב ןניאש ,תוצלמה םוסרפב שיש הנובתב קפס וליטהש ימ ויה
תונורתפ עיצהל ןוכנש ,תווצה ירבח ורבס ,ןויד לש ופוסב .םיבר םיצוביק
,תולאשב םג דיתעב טבלתהל יושע ץוביק לכש ,החנהב בצמ לכל םימיאתמ
לכו בצמ לכל םייפותיש םילכ רוצינש בושח .ונממ תוקוחר תוארנ ןה םויהש
.עבקיש תויופידעה רדס יפ לעו ובצמ יפ לע ,ול םיאתמה תא רחבי ץוביק

תמכסומ הקולח ,ישימחה דוסיה
הרקמל ,קתו לש סיסב לע ,םהיתוריפ וא ץוביקה יסכנ לש - תמכסומ הקולח"
."ץוביקכ םייקתהל לדחי ץוביקהש
לש חתופה ףדהמ ןאכ טטוצמה הז תמגודכ דחא טפשמב ידש ,םירבוסה שי
חיטבתש ,המיאתמ תיקוחו תינונקת תיתשת רוציל ןוכנש ,בשח תווצה .תרבוחה
וזכ תיתשתל אמגודכ .ול שרדינ רשאכו םא ,ידיתע בצמ לכב ,ןורקיעה םויק תא
.א"הבקהמ תווצ ידי לע ןכוהש ,"םודרה ןונקתה" תרבוחב אבומ

םידגונ םניאש ,םיינויח םילכ םה ,דיתעב ולעי יאדוובש ,םיפסונ תונורתפו ולא לכ
.וב תופתושה תא םצמצל וא ושילחהל ידכ םהב ןיאו ץוביקה לש ותוהמ תא

עדי תריתע הרבחב הדובעב ןודנ האבה המישרב

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ