9.11.2000


תמ ץוביקה ,חילצה יונישה

הקומעה הטרפההו םיילאיצנרפידה םיכילהתה לש החלצהה תניחב תא
ליבשב היהי אלו ץוביקב תויחל הממ היהי רשאכ ,דיתעב תושעל ךרטצנ
המ

דע-םע ינרק

,ןורחאה םנויליגב ,םייתעונתה םינותיעה ינש ושידקה ,םהיניב ורבדנש ילב
םילעפתמה .ץוביקב יונישה יכילהתמ תפרוג תולעפתהל בחרנ םוקמ
שגינ דחא שיא :(תעשעשמ ךא) הטובח החידב יל וריכזה םיסלקמהו
אפור ול רמוא .לוגנרת אוהש ,ענכושמ ויחא יכ ,וינפב ןנולתמו רטאיכיספל
בישמ ."שפנ-ילוחל דסומב ותוא זפשאל רהמת ,היעבה ןאכ המ זא" :שפנה
ידמ יל ןתונ אוהש ,םיציבה לע רתוול יל לבח לבא ,יתיצר אקווד" :שיאה ול
לבא ,ושפנב ךסכוסמ ,עגושמ תצק יונישהש םיעדוי םלוכ :לשמנהו ."רקוב
.לכה לע תוצפמ (ףסכ ,ףסכ) ולש "בהזה יציב"לוטנ ,יטנוולר-יתלבכ יפותישה-םרזה תא םיאור םייונישה ינלמעות
תא ןייצל םיחרוט ויה םא .יאכראו יתולת ,םיכישממ םינבל הכישמ-חוכ
יטלוק ,םיססובמ םבור יכ ,םילגמ ויה םרזב םירבחה םיצוביקה תומש
,רעשמ ינא .הקזח תיתוברתו תיתרבח היצטניירוא ילעב ,םישדח םירבח
היה דוסיה דע ןשי םלוע בירחהלו תונתשהל םיקקותשמה לש םבצמ םאש
יסכנ תא רמשל םה םג םיגאוד ויה ,יראב ,קמעה-רמשמ ,לאכימ-ןגעמ לשכ
.הווהב (םילקו) םישקבתמ םייוניש דצב רבעה

.םהל םיכומסה םייתליהק םיבושייל תומדל איה םינתשמה לש םשפנ תאשמ
ןוצר שי הלא םיבושייב אקווד יכ ,תודוהל םיחרוט םניא םה ,המ םושמ
אלש ,םייח םעט אוצמל ,תונוש תודעו דסמל ,תופתושמ תויוליעפ םייקל
.רחא ירפכ וא ינוריע בושייב םייק

תא חנוזו תוילכלכ תולאשב דקמתמ (םירקמה בורב) יצוביקה יונישה
ילכלכה ןפה תא יונישב תוקסועה תובתכה תושיגדמ הרקמב אל .תויתרבחה
,רוגס לכוא-רדח תוארל םיענ אל הז .תיתרבחה הכיעדה תא תועינצמו
לע ונרביד אל דועו .םימייקתמ אלש םיגחו הלוענ תילוכרמ ,הרוגס הסבכמ
."יונישה תחלצה"מ םילבוסה םיילושה

הקומעה הטרפההו םיילאיצנרפידה םיכילהתה לש החלצהה תניחב תא
היהי אלו ץוביקב תויחל הממ היהי רשאכ .רושעכ דועב תושעל ךרטצנ ונייחב
וליפא - ריחמב הברמה לכל ורכמיי תוכיושמה תורידה רשאכ .המ ליבשב
.ץוח-ימרוג ידיב וקזחוי םיירוביצה תודסומה לכ רשאכ .יניירבע םרוג אוה
זא ילוא .םהירוה םג אלא ,ץוביקהמ םשפנ לע וטלמיי םינבה קר אל ,זאו
ףותישה לש רמגה וק תארקל ,קומאה תצירב ,ונדביאש המ לע טרחתנ
.רוזחל ידמ רחואמ היהי רבכ לבא - תוברעהו

תיבל ץוחמ הנגה םישפחמ :ףסונ רמאמ האר


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ