18.1.2001


(א) םילכה תא םירבוש

תגציימ הניא העונתה יכ ,רמאנ וב רבדב םיעגונה םימרוגה לכל חלשנש ,בתכמ
ררוע ץוביקה גוויס יונישל עגונה לכב םירצחו התבטי םשב רבדל תיאשר הניאו
.תועונתב השק תמוערת
תועונתה לע רגת תאירק הפ ןיא" :ךלהמה םזוי ןמלה יבוד
תחא העונת םייקל לכונ אל טועימו בור תערכה לש המכסה ילב :לט

קוריה ףדה ,רזלג המלש

,הדובעה ירש ,תועונתה יריכזמל חלשנש ,התבטיו םירצח יריכזמ לש םבתכמ
תויפותישה תודוגאה םשרל ,הלשממל יטפשמה ץעויל ,םיטפשמהו רצואה
םה וב "לארשיב הקיקחב ץוביק תרדגה" תרתוכה תחת לארשי יעקרקמ להנמלו
תבחרהל תועגונה תוטלחהל עגונה לכב םתוא תוגציימ אל תועונתה יכ ,םיעבוק
תמוערתו הגאד ררועמ ,העונתה תודסומב ולבקתה םא םג ץוביקה גוויס
,םילכה תא העונתה יריכזמ תעדל רבש ,וטאנ תצופתב ץפוהש ,בתכמה .תועונתב
ליבוה לולעו ימיטיגלו יטרקומד ןפואב תוטלחה תלבק לש יטרקומד ךילה לכ דגונ
.העונתה גוליפל

:ןמלה יבוד ,ןמזמ אל דע ם"קתה ריכזמ אוה תאזה המזויה ירוחאמ דמועש ימ
םוש אלו תועונתה לע רגת תאירק ןאכ ןיא" ,רמוא אוה ,"תונבה יא ויהי אלש"
יוניש אשונב םירצחו התבטי לש תונוצרהו םיכרצה לע הנגה אלא ,גוליפל הנווכ
תירוזאה המרב םג הבחרהב ןודינ הזה אשונה .תיפותישה הדוגאה לש גוויסה
לע ןגהל התיה אשונה לע םייארחאה םיפוג לש הרושל היינפה תרטמו ונלצא
ירה" ,רמוא אוה "םמתינ אל אוב .םירצחו התבטי לש םייסיסב יכה םיסרטניאה
לש םתעד תא לואשלו אובל חרט אל שיאו יתימא גולאיד הזה אשונה ביבס ןיא
תמאבש ילבמ העונתה תודסומב תוטלחה ריבעהל םיסנמ .הזה ןיינעב םיצוביקה
םימרוגה לכל עידוהל ןוכנל ונאצמ הז םיניינע בצמב .הזה אשונב הברה םיניבמ
רבדל וא ונתוא גצייל שיאל םישרמ אל ,םירצחו התבטי ,ונחנאש ,רבדב םיעגונה
קיפסמ הדובעה רשו םשרה ידיב םויה שיש" ,ןמלה רמוא ,"ךל רמוא ינא .ונמשב
וא גוויס םוש תונשל ילבמ רוחבל הצורש ,ץוביק לכ לוכי הב המישרב םיגוויס
".הרדגה

אל" ,ראשה ןיב ,רמוא אוה וב הבוגת בתכמ חלש ,לט ןתנ ,העונתה ריכזמ
הנופ אוה והשלכ ןיינעמ החונ ץוביק לש ותעד ןיאש עגרמ יכ ,החנהה ילע תלבוקמ
המויק םצעמ איה תיתעונתה תרגסמה .םירחא תומוקמב 'תופורת' שפחל
םירומאה תודסומו םייטרקומד תונורקע לע תססבתמה תירטנולוו תרגסמ
ןמז המכ ינהמת ולא תומכסומ רומשנש ילבמ .'טועימ' לומ 'בורב' תולאש עירכהל
".תחא תיצוביק העונת םייקל לכונ

ויה אל ולא םיבתכמ וליא היה בוט" יכ רובס ,ליגרב ירבג ,העונתה ריכזמ םג
תוטלחהמ םיצורמ םניאש םירבח וב סופדהש ,דואמ לבח" .רמוא אוה ,"םיבתכנ
לש המרל וישכע רבוע תיבב תויעבה תא ןבלל םוקמב טפשמה תיבל םינופ םצוביק
ינאו ןתנ .רתוימו עגופ אוה םירצחו התבטי לש ךלהמה .םיצוביק -העונת
רשאכ ,יטרקומדו חותפ ןפואב השעיי גוויסה אשונב ןוידהש ,ונעדוהו ונבייחתה
לש בלשב ונחנא עגרכ .לגעמ ףאו ץוביק ףאב עגפי אלש ,ןורתפ אוצמל איה הנווכה
המ הצעומבו תוריכזמב םינויד םייקנ ךכ רחאו םשרה לצא תויצפוא תקידב
".יתימא ןויד חיטביש

ךלהמ םה וטאנ תצופתב העונתה ףותישו תעידי אלל וחלשנש ,ולאה םיבתכמה
אשונ תא ךופהל אלש ,ליגרב עיצמ ,הרקמ לכב .השק היעב םירצויו העונת ףקוע
ךותב תועדה יקוליחו םינוידה תא תוצמל ךישמהלו אוהש הממ רתויל גוויסה
.תיתעונתה תרגסמה

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ