תועונתה יריכזמל יולג בתכמ
7.9.2000
,בר םולש לט ןתנו ליגרב ירבגל

תויוריכזמב שחרתמה רחא הבר הגאדב תבקוע יפותישה םרזה תוריכזמ
.תועונתה דוחיא תארקל תועונתה
ומייקתי הב ,תיטסילרולפ העונת תויהל הרומא השדחה תיצוביקה העונתה
םייחה תוחרוא לע המכסההו תופתושה תדימ יפ לע ,םינוש תוכייש ילגעמ
.םיצוביקב
ולבקתהש תוטלחהל דוסי הווהמה ,דוחיאה ךמסמב ,ןוזחה קרפב רמאנ ךכ
.25.11.1999-ב יראבו ןגמב תועונתה יתש תודיעווב

םירטפתמ םייזכרמ םיליעפ רשאכ ,הנורחאב ןהל םידע ונאש תויושחרתהה
בושחיש" תווצ סויג לע םירוביד םיעמשנו תונוש תויצוביק תופקשה ללגב
העונת תגהנה םע תובשייתמ ןניא ,"ריכזמה לש ותעדל םאתהב לעפיו
העונתה ןוזח תומלוה ןניאש יאדוובו ללכב תירטנולוו תיתרבח
.תיטסילרולפה

הכ דע ולגלגתהש יפכ ,םיכלהמה יונישו הריוואה יונישל דימ לועפל םכילע
הגהנה קר .תיצוביקה העונתב תועדהו םינווגה לכ תא תללוכה הגהנה שבגלו
.היצוביק לכ לע העונתה תא ליבוהל לכות תאזכ

חרכהב םורגי ,דבלב דחא ןווג תגציימה הגהנה השדחה העונתל היהת וב בצמ
.םהייוואמלו םהיתודמעל רחא גוצייו יוטיב שפחל םיבר םיצוביקלו םירבחל

ידכ ,תועונתה תטלחה חורב ,םכדיקפתמ שרדנכ לועפל םכילא םינופ ונא
.דוחיא םרטב גוליפ עונמל

יפותישה םרזה תוריכזמ - הכרבב


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ