7.9.2000


בודה רועו "םירנוילימה"

ריהזמו ןמסורג רמוא ,ןמז ותואב ץוביק תויהל אלן ץוביק תויהל רשפא יא
תורידה ךויש תיילשאמ םירבחה רוביצ תא

ןמסורג ישיבא


ישימח םויב תונורחא תועידי ףסומ לש תרתוכה הקעצ "רבח לכל הליו"
,םיארוקל רפוס ,רתוי תצק תונטק תויתואב ,תרתוכל תחתמו .רבעש
םהיתב תכיפה לע הטלחה תלבק תארקל םיכרענ םירישעה םיצוביקהש
.םירבחה לש יטרפ שוכרל םיחוורמהו םילודגה

דדוע ,יאנותיעה םסרפ תונורחא תועידיב הבתכה םוסרפל םדוק עובש
עיבה וב ,רלקמ זעוב ןובשחה האור םע ןויאר ,קוריה ףדה ןותיעב ,ץישפיל
לש תורשפא ללוכ ,ץוביקב םייונישל םירושקה םיאשונב ותעד תא ןייאורמה
םיבכרומ םיאשונב רבודמ" :ןובשחה האור רמוא ךכו .םירבחל תוריד ךויש
יזוחב תולולכש ,תוברה תולבגמב תיברמ תובשחתה םיבייחמש ,רתויב
.םירחא םיקוחבו לארשי יעקרקמ להנימ תוטלחהב ,םיצוביקה לש הריכחה
תוידוסיב לוקשל ילב הלא םייוניש עצבל הסניש ימ םייקה יקוחה בצמב
תודמע ןה המ שארמ קודבל ילבו םהלש תוכלשהה לכ תא תויעוצקמבו
תונוטלשו תודוגאה םשר ,תואלקחה דרשמ ,להנימה ,םיעבוקה םימרוגה
תובטההו תויוכזהמ רכינ קלח דבאל לולע ,םיעצומה םייונישה יפלכ ,סמה
תא דחוימבו ץוביקכ גווסמו ץוביקכ לעופ אוה דוע לכ ,ץוביקל תונתינה
."עקרקה תצבשמב תורושקה תויוכזה

"םירכאמהמ" םיבר לבא ,עודי אשונה" :עבוקו ףיסומ רלקמ
אלל ,םינעוט וא ונממ םימלעתמ םיצוביקב הלאה םייונישה יכמותמו
קובד ורוע ,ישפוח בבותסמ ןיידע בודה ."ןוכיסה תא ףוקעל ןתינש ,הקדצה
תא טושפלו ותוא דוצל דציכ הטישה תא אצמ אל ןיידע שיא ,הקזוחב וילא
רבכו ריחמב הברמה לכל ותוא רוכמל םיצורה םידייצל וקלחל ידכ ,ורוע
.תוישאר תורתוכו הלהצו החמש

םתוורע לכב םילגתמ ,םיינעל "וזחתהש" םיקינצוביקה ,"םירנוילימה"
ןותיעה יארוק ולהצי םירנוילימ תמאב םה "םירנוילימה" .העובצה
ץוביקהש ,"תונשיה תוטילאל" רושקש ימ לכל הניטב םסבתהל םיבהואה
תא ןיבהל ןויסינב .למס וליפא םהל שמיש םיתעל ,ןהילא ךייתשה
לע הלודג העפשה םהל שיש ,םיכילהת ,ונילע םירבועה םיכילהתה
ךותל ,המינפ ןנובתמ ינא .ונילא לארשי יחרזא לש םסחי לע םגו ונתולהנתה
תויביר דגנ יצוביק להינש קבאמב רכזיהל אלש לוכי יניאו תיצוביקה ונתיווה
,וניצר ךכ לכ .לודגה רבשמה לש הפוקתב םיצוביקהמ םיקנבה ובגש ,ךשנה
םיבייח היהנ ונחנאש םוקמב ונל םיבייח םיקנבהש ררבתיו ךפהתי ןובשחהש
בר יוכיס שי וננוצרל ןכאש ,תרוויע הנומאל ונתוא ךילוה הזה ןוצרהו .םהל
?םיבר םיצוביקב םויכ תשחרתמ המוד העפותש ןכתי םאה .םשגתהל

םיסכנ םיצור ,םידכנו םינבל שירוהל תורשפא םיצור ,ילאיצוס ןוחטיב םיצור
ילבמ ,ץוביקב רוגל ךישמהל םיצור ,טרפ לכ לש תידעלב הטילשב ויהיש
המ תועצמאבש םיצור ,ץוביק תויהל ךישמי םייח ונחנא וב םוקמהש
חלמל שדחמ ךופהנו ונייח ונתשי "סוקופ סוקוה" םינכמ ויה םימסוקש
םדאה תויה אל אוה ץראה חלמ תויהל ןוירטירקה ,ונימיבש אלא ,ץראה
.ול ףסונ רבד םושו ילכלכ בצמ אלא ,תתרשמ תיליע הווהמה הצובקל ךייש

,תויהל ונתאמ דואמ םיבר לש בלה תיימה תא והיז םיאנותיעהש ןכתיי םאה
,ןיבהל ונל ינויח ?יבמופ יוטיב הל תתל םיחמש רבכו "םלוכ ומכ" ,ףוס ףוס
תולולע ,וכותב ןתוא אשונה םדאל תוריהב ןניא םא דחוימב ,בל תולאשמש
ביטומש דוע המ .םיליבגמ םיצוליאמ םימלעתמה םידעצ תטיקנל ךילוהל
לכמ הבר המצועב ןגנתמ ,הבוטל אלו ךכ לכ רכומה ,"רדסב היהיו" "ךומסה"
.זרוזמה ךלהמה יליבומ לש םהישעמ לולכמ

םיחוסינ לע ןעשיהל הרומאה הציר ,ףסכנה דעיה רבעל קומאה תציר
תויהל ונל םירשפאמה םיחוסינ ,ןיד יכרוע לש תויועמשמ יברו םילפלופמ
םא ונילע םחרי אל שיא .רתויב תנכוסמ איה ,תינמז וב ץוביק אלו ץוביק
.רוכזל ןתינ ןיידע תובוצעה םינומשה תונש חקל תא .תפסונ םעפ לופינ
?חקלה תא דמלנ םעפה םאה


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ