24.8.2000


רבע אל יונישה :םיינחמ

.52% לש בורב וכז תואירבבו ךוניחב תוטרפהלו ילאיצנרפיד רכשל תועצהה
םידגנתמל םיכמות ןיב השק הריווא .רטפתה תווצה זכר

דע-םע ינרק


םיינחמב תוחורהו יונישה ךילהת לע העבצהה זאמ ופלח תועובש השולש
תומשאהו םימויא הזב הז םיחיטמ םידגנתמו םיכמות .תורעוס ןיידע
קיציא תושארב ,יונישה תווצו תוריכזמה תא ומיהדהש ,תואצותל םירושקה
וכמת (םיעיבצמה ללכמ 52%) 84 :יפלקב ועיבצה םירבחה ןמ 90%-כ .יתלוח
רבעמ ללכש ,יונישה .גשוה אל שורדה בורה .וענמנ השישו ודגנתה 68 ,העצהב
ךוישל הסינכו תואירבהו ךוניחה ימוחתב תוטרפה ,ילאיצנרפיד ביצקתל
.עקתנ - תוריד

םדקתהל תונויסינ המכ םיינחמב ויה תונורחאה םינשה שולש ךלהמב
ךישמהל טדנמ לביק תווצה .קתשמ וקיתב רמגנ הז םעפ לכב .ךילהתב
,יונישה תווצ קליח הנש יצחכ ינפל .רבד הרק אל לעופב ךא ,ותדובעב
תצובק .תוריכזמה תכרבל התכזש ,תועצה תרבוח םירבחל ,יתלוח תושארב
תועצהה .םיימינפה םינוידב הפתוש אלו תווצב תגצוימ התיה אל םידגנתמה
ילאיצנרפיד רכש ,תואירבבו ךוניחב תוטרפה וללכ ןה .תכל תוקיחרמ ויה
םיינוציקה תונויערה .החפשמל ח"ש 6000 לש ןוחטיב תשרו םירעפ ריתע
לע .הנחמל הנחממ ודדנ םירבח .םידגנתמ ובריקו םיכמות וקיחרה
תורושק ןלוכ אלש תוביסמ ,םירבח 15 לש הביזע הביעה םישקה םיקבאמה
.יונישה רבשמל
שיגהל םיריכזמה וטילחה ןויד יגוחב תוחורה ךלה לש תשדוחמ הניחב רחאל
ךוכיר םילקוש תעכ .שורדה בורב התכז אל ,רומאכ ,וז .רתוי תככורמ העצה
.ףסונ



תולהנתהש ןעוט ,תויצנדק שולש ריכזמכ רבעב ןהיכש ,(םוג) רכב המלש
ללכ אל יתלוח קיציא לביקש טדנמה" :הניקת התיה אל השרפב דסממה
.ןויד םוש םייקתה אל תווצה בכרה לע .יונישה תווצ תא דבל םיקהל רתיה
לע ונרשפתהו ונלפקתה .ץוביק יצח לש םיריכזמכ בר ןמז ושמיש םיריכזמה
וטרפוי אלו ילאיצנרפיד רכש היהי אלש ,ךכ לע ונדמע ךא ,םיפיעס ינימ לכ
ונניאש ךכל םיעדומ ונחנא .הרבע אל העצההש חמש ינאו תואירבהו ךוניחה
."םת אל קבאמה לבא ,בור

םא ךישמהל םעט ןיא" :תווצהמ שורפל טילחה ,יונישה ליבומ ,יתלוח קיציא
םישועש ימ םע דדומתהל לוכי ינא" ,ריבסמ אוה ,"םידגנתמ לש הזכ זוחא שי
ןיערג שי .םיישיא םיסרטניא לכה ןאכ לבא ,םייגולואידיא םיעינממ םתיבל
עסמ ושע םה .חלכה םהילע דבאש ,םיכרעו תועיקת חיצנהל הצורש ,השק
ועבקנ םרט רכשה ירעפש תורמל ,םהב עגפי יונישהש ,םירבח וענכשו הדחפה
- 3.5 לש סחיב ויה םירעפה יכ ןעוט רכב) דבלב ןורקיעה לע קר רבודו
יונישה זאו ובזעי םידיקפתה ילעבו םיסנרפמה תבכש לכש ,ששוח ינא .(ע"ק1
."םילובחו םיכומ היהנשכ ,ינוציח םרוג ידי-לע ונילע הפכיי

?תואצותהמ תעתפוה
להינ תווצה .דרפסל תועובש השולשל יתאצי העבצהה ינפל .ךכל יתיפיצ אל"
."הבוט תדובע השע םוג לש תווצהש הארנכ .יידעלב הכרעמה תא

ךושמת לא" :ותבזכא תא ריתסהל השקתמ ,םיריכזמה דחא ,הכונח דוד
.הרקש המ תא לכעל ךירצ ןיידע ינא .תוישיא תונקסמ יבגל הלימב יתוא
אל הילע הטויט תעצה התיה .םיעיבצמ םה המ לע וניבה אל םירבח יתעדל
.ףסונ ןוידל חותפו ןותמ היה העבצהל דמעש חסונה .עיבצהל םיכירצ ויה
."לובלב ןאכ לח הארנכ

.ךילהתב ופתוש אלש םינעוט יונישה ידגנתמ
תא זכרל קיציא תא ונכמסה .םיינחמב לבוקמה ךילהה יפל היה הז" :הכונח
ילב הז תא ונישע .ךכב קוסעיש ,תווצ תמקה לע ונעדוה םגו יונישה ךילהת
איה תושידאה ?רערע אל שיא עודמ זא ,ןיקת אל הז םא .יפלקב העבצה
."ץוביקב ללכה תלחנ

?וישכע וכישמת דציכ
סחייתהל ךירצש ,ןוויכ תאירק וז .יונישה ךילהתל בור גשוה לכה תורמל"
סונמ היהי אל הב םגש ,רתוי הנותמ העצה דיתעב אבותש ,ךירעמ ינא .הילא
."םיילאיצנרפיד םיביכרממ

םיכסה יונישה תווצמ יתלוח קיציא לש ותשירפ תובקעב יכ עדונ םושלש
.תווצה תא זכרל ,ם"קתה ריכזמ רבעב היהש ,ירפ קישוש

:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ