10.8.2000


ץוביק םיצור ם"קתב 31% קר

רקס .יתליהק בושיי רקיעב םיפידעמ ראשה .42% - א"הבקה ירבח ןיב
םיצוביקב להק תעד

ימולד ארזע


ןוכמהמ ,רירש םירפאו יגלפ לכימ ר"ד לש םיצוביקב יתנשה להקה תעד רקס
,םיצוביקב םירבחה תושוחת תא ןחובה ףרגומסייס ןיעמ אוה ,ץוביקה רקחל
(21-45) "םיריעצ" ןיב ,תועונתה ןיב םילדבהה תא ,םייונישל םסחי תא
1064) 2000 תנש רקס .םישנל םירבג ןיבו (הלעמו 46) "םיקיתוו"ל
םייונישה תגצה םג ללוכ (א"הבקהמ 44 % ,ם"קתהמ 56% :םינייאורמ
ןוחבל תורשפא קינעמש המ ,תונורחאה םינשה 11 ךרואל םירבחה תודמעב
.רושעה לכ ךרואל השענה תא

הנומתה לע ורבג םירבחה תושוחתש ,םשור ריתומ םינותנה ןמ קלח
:םצוביק לש ילכלכה ובצמ יבגל םילאשנה תובושת ,לשמל ךכ .תיתימאה
"בוט"כ הז בצמ וכירעה ם"קתה ירבחמ 19% קר םיעשתה תונש תליחתב
- א"הבקב) םירבחהמ 30% ךכ םיכירעמ םויה .(דבלב 16% - א"הבקב)
םיאשונה תוטלתשה תאצות ,אמש ,וא ילאיר רופיש והז םאה .(34.%
,םיצוביקה לש םיילכלכה םינותנה .ץוביקה לש ומוי רדס לע םיילכלכה
תכרעה אל םג .רקסה תואצות תא םיששאמ םניא ,תעל תעמ םימסרפתמה
תוחפל הנורחאה הנשב .ילכלכה רבשמה ןמ האיציה ייוכיס יבגל םירקסנה
.דואמ ךשוממ וא ךשוממ רבשמב רבודמש ,םיכירעמה זוחאב רכינ לודיג שי
םיבישמב ןוטיק לש עובק ךילהת םייק :תישיאה םהייח תמר יבגל םג ךכ
."םיצורמ אל"ב לודיגו "םיצורמ" םהשלפשב הטילק

בצמב הלודג הדירי םירבחה םירדשמ ילכלכה רופישה תשוחתל ליבקמב
"בוט אל" אוהש 17% םיעשתה תונש תישארב ורבס א"הבקב .יתרבחה
ןמ רכינ קלח .(38% - ם"קתב) 34% ךכ םירובס הנשה .(22% - ם"קתב)
- תנשב בצמה א"הבקב .הרבעש הנשב שחרתה (5%) ם"קתב הערל קוניזה
.ביצי 2000
.תוטלחהה תלבקב םפותיש יבגל םירבחה תשוחתב לח הערל יטמרד יוניש
"בוט אל"כ בצמה תא םירידגמה םירבחה רפסמ הרבעש הנשב לדג ם"קתב
היה תומדוק םינשבש רחאל תאז .29%-ל 19%-מ א"הבקב .29%-ל 22%-מ
.רופיש לע חוויד

זוחא רושעה ךלהמב לדג ם"קתב .םיריעצ תטילק אוה רחא יטירק ןיינע
.48%-ל 30%-מ א"הבקב (!)60%-ל 43%-מ "בוט אל" בצמהש םירובסה
םייתנשב התשע ,תוביצי םינש המכ רחאל ,םיצוביקב תימינפה היטרקומדה
58%-מ) 20%-ב 2000 1998-מ דרי א"הבקב .תילילש הציפק תונורחאה
התע ותוא תגרדמ םתיצחמכ ,"בוט" אוה בצמהש םירובסה זוחא .(38%-ל
7% לש הדירי 2000-ב שי ,1999-ב רופיש רחאל ם"קתב .דבלב "ינוניב"כ
.(40%-ל 47%-מ)

רצחב וחרזאתה רבכש ,םיאשונ לש ללשב בושנל הכישממ יונישה חור
תועונתה יתשב יטמרד לודיג שי רושעה ךרואל .םלוכב אל יכ ףא ,ץוביקה
רשאב םג ךכ .הרבעש הנשב רצענ הזה לודיגה ם"קתב יכ ףא ,ןוזמה תטרפהב
תבהלנ תוחפ ,(60%) א"הבקב הכימתה הז אשונב .יטרפ בכר קיזחהל רתיהל
ךוניח לש תילאטוט הטרפה יכמותב םוצמצ שי דגנמ .(70%) ם"קתב רשאמ
.(8%-ב םיללושה רפסמ לדג א"הבקב) תואירבו

הצעומ ןיב היתויוכמס תקולחו הפיסאה רוזיפמ םג תרכינ תמיוסמ תופייע
- הזה ךילהתה ןמ הגיסנ ףאו הריצע שי תועונתה יתשב .יפלקב תועבצהו
.תומדוק םינשב רכינ לודיג רחאל - םידדוב םיזוחאב םייתניב

ןלוגב םירותיו

תוריד תרכשה םה א"הבקל ם"קתה ןיב םילדבה םירכינ םהבש םימוחת
םיריכזמו קשמ יזכרמ תריכשו תיב קשמב םיריכש תקסעה ,םיבשותל
וללה םיאשונב הכימתה לש רכינ לודיג הרבעש הנשב שי ם"קתב .םיינוציח
הכימתה םש א"הבקב .(61%-ל 52%-מ קשמ זכרמ ;48%-ל 36%-מ ריכזמ)
.םידדוב םיזוחא לש הדירי שי ,תפרוג תוחפ

וא הקופת יפל ילאיצנרפיד רכשב םיכמותה רפסמב היילעב םג שי ןותימ
הכימתה הענ ם"קתב .40%-ה ביבס הכימתה תמגמ הרצענ א"הבקב .דיקפת
לש ביכרמ תפסוהב הכימתב הרבעש הנשב שי דואמ רכינ לודיג .50%-ה ביבס
.ביצקתל קתו

%-ו ם"קתב 78% .ןלוגה יבשייתמל הרושב איבמ רקסה ןיא ינידמה אשונב
.המרה לכ לע רתוול םינכומ םה אלמ םולש תרומתש ,ובישה א"הבקב 87

וצר םייח תרוצ וזיאב ולאשנ םירבחה .65 'מעב קומע הנומט רקסה תצצפ
םיפידעמ ויה 43% ם"קתבש ררבתמ .ןהשלכ תולבגמב בשחתהל ילב תויחל
"םיירונימ" םינותנה א"הבקב .ץוביק - 31% קרו בשומ 22 % ,יתליהק בושיי
.ריעו (16%) בשומ - ראשה ,ץוביק - 42% ,יתליהק בושיי םיצור 38% :רתוי
.םינש המכ תכשמנה המגמ איה יתליהקה בושייה ןוויכל הליחזה

םבצמב רופיש לע םיחוודמ םיקיתוומ םיריעצ רתוי ם"קתב - ףוסבל
רתוי :ךופה בצמה א"הבקב .הדובעב עיקשהל םתונוכנבו ישיאה-יתרבחה
םישנ רתוי תועונתה יתשב .םבצמב הערה הלחש םיחוודמ םיקיתוומ םיריעצ
אל הז .ישיאה ןנוחטיבב הערה הלח תונורחאה םייתנשבש ונייצ םירבגמ
.ימע ומחנ ומחנ .הנטק רתוי הערהה םלצא .ןוחטיב םירדשמ םירבגהש רמוא


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ