27.7.2000


ילאיצנרפידה סרטניאה

םה ףותישל םידגנתמה "םיריכב"ש ,הלוע ץוביקה רקחל ןוכמה רקחממ
ילאיצנרפיד רכשב רתויב םיניינועמה

רנזור םחנמו ןתיול לאירוא
(2000 ינוי ,ץוביקה רקחל ןוכמה ירקחמ ךותמ)

.יצוביקה ןוידהו חוכיווה זכרמב םויכ תדמוע ילאיצנרפידה רכשה תלאש
ידיקפתל ילאיצנרפיד לומגת לש ןורקיעה ץומיאב םיאור םידגנתמהמ םיבר
ץוביקה לש ודוחיי דבוא ול רבעמש ,םימ תשרפ וק לעמ הציפקכ ,הדובע
,ותלעפהב ןיאש ,םינעוטה שי םתמועל .התביבסמ הנוש תיתרבח תוהמכ
לש רתוי בוט דוקפתל םורתת ילואש ,םילומגת תקינכטב שומיש אלא
.תכרעמה

תעכ השענ ןכאש יפכ) ירקחמ ןפואב ותוא ןוחבל יוארו רתויב בושח הז חוכיו
,הלאשה אוה ךכל רושקה רחא אשונ .(ץוביקה רקחל ןוכמה לש רחא רקחמב
םשל" קר תמאב וניה םיילאיצנרפידה םילומגתה אשונב חוכיווה םאה
םיכמותהמ םיברש וא םיישיא םיסרטניאמ םייקנ תמאב םיכמותהו "םיימש
םאה :רתוי יפיצפס ןפואבו .הזכ ךלהממ םירכשנ ואציי םמצע םהש ,םיפצמ
םידיקפת יאשונ לצא רתוי ההובג היהת ילאיצנרפיד ביצקת וא רכשב הכימת
םאהו הרושה ןמ םירבח וא םירטוזה םידיקפתה יאשונ לצא רשאמ ,םיריכב
לש םלועה תפקשהב ינושמ םיעבונ - םימייק ןכא םא - ולאכ םילדבה
.םירבחהיונישו תויכרע תויצטניירוא") ץוביקה רקחל ןוכמב הנורחאל השענש רקחמ
תאז הלאשל תיקלח הבושת רשפאמ (ןיבפ םהרבא םג ףתוש וב - "םיכרע
םירשעמ םירבח 540-כ ורקחנ הז רקחמב .רתוי בכרומ טעמ ןיינעה יכ הארמו
ירבח לש םיכרעה םלועו םלועה תפקשה וניה רקחמה דקומ .םיצוביק
יכ ,םהל "יוצר אל" וא "יוצר" המכ דע ןייצל ושקבתה םירקחנה .םיצוביקה
ןויווש ,תופתוש לש תונורקעב ןייפאתת םיפידעמ םהש םייחה תרוצ
תולעבב תופתוש הב ויהי יכ יוצרה תדימ :ןוגכ תולאש) תיתרבח תוירדילוסו
האלמ תידדה תוברע ,הרישי היטרקומד ,הכירצב תופתוש ,רוצייה יעצמא לע
םתודגנתה וא םתכימת תדימ תודוא םירקחנה ולאשנ ,ןכ ומכ .(הירבח ןיב
ואלימש דיקפתה ןכו םצוביקב דיקפת יפ-לע ילאיצנרפיד רכש תלעפהל
.תונורחאה םינשה שמח ךותב םצוביקב

תופתושה ינייפאמ תא ונייצש 60% :תוצובק יתשל וקלוח םיבישמה ללכ
ולא םינותנ סיסב לע .םייוצר תוחפכ םונייצש 40% תמועל "דואמ םייוצר"כ
שולש לצא ,דיקפת יפ-לע ילאיצנרפיד רכשב הכימתה תדימ לש חותינ השענ
זכר ,ריכזמ - םיריכב) תונורחאה םינשה שמח ךותב דיקפת יאשונ תוצובק
- םיינוניב ;רוזאב ריכב להנמ ,העונתב יזכרמ ליעפ ,לעפמ להנמ ,רבזג ,קשמ
ירבח - םירחא ;רחא דיקפת יאשונו ,תודעוו םיפנע יזכרמ ,תוריכזמ ירבח
רכשב םיכמות םיריכבה םידיקפתה ילעב יכ ררבתה .(דיקפת אללו תודעו
.(29%-ו 30% תמועל 42%) םירחאהמ רתוי הובג רועישב ילאיצנרפיד

:םירבד ינש םידמלמ םיאצממה
רתוי הברה הצופנ םיילאיצנרפיד םילומגתב הכימתה - הפוצמכ - דחאה
גרד לכב .םהל םייוצר תוחפ תידדה תוברעו ןויווש ,תופתוש ייחש ולא לצא
הברהב לודג תאז הצובקמ ילאיצנרפיד לומגתב םיכמותה רועיש ילהנימ
% תמועל 58 % ;םיריכבה ןיב 10% תמועל 69%) תרחאה הצובקב םרועישמ
.(הרושה ןמ םירבחה ןיב 12% תמועל 50% ;םיינוניבה ןיב15
:םירבדה תליחתב ונבצהש הלאשל הרישי הבושת שי ינשה אצממב
תוירדילוסו ןויווש ,תופתושב תכמות המלוע תפקשהש ,הייסולכואה-תתב
,דיקפת יפ-לע םילומגתב תוילאיצנרפידה יכמות לש ןטק טועימ םנמוא שי
יאשונ ןיב אקווד .תידיקפתה המרה יפ-לע תרדתסמ הנניא תאז הכימת לבא
םיכמותה לש רתויב ןטקה רועישה יוצמ רתויב םיריכבה םידיקפתה
םמלוע תפקשהבש ,םיבישמה ןיב בצמה הז אל .םיילאיצנרפיד םילומגתב
רורב תאז הייסולכואב .תידדה תוברעו ןויווש ,תופתושב םיניינועמ תוחפ
סרטניאה יפ-לע תרדתסמ םיילאיצנרפיד םילומגתב הכימתה תדימש ,ירמגל
ןכ ,(רתוי םיבר םילומגת לבקל יושע ןכ לעו) רתוי ריכב דיקפתהש לככ .ישיאה
םיריכבהמ 69% :הזכ ילאיצנרפיד לומגת לש רדסהב הכימתה רתוי הבר
ןמ םירבחהמ 50% תמועלו םיינוניבהמ 58% תמועל ;ךכב םיכמות םהיניב
.הרושה

יאשונמ םיבר רובע :תחא תצרחנ הבושת תוחפל הרורב םיאצממהמ
םתכימת - תיפותיש הרבחב םיניינועמ םניאש ,םייזכרמה םידיקפתה
לצא וליאו דבלב "םיימש םשל" הניא םצוביקב ילאיצנרפיד רכש תגהנהב
עוצקמ יפל ילאיצנרפידה רכשה יפלכ הדמעה תיפותיש הרבחב םיניינועמה
.םדיקפת תמרב הרושק הנניא דיקפתו

(הסנרפו הדובע/יפותישה םרזה/תונוש :רתאב ואולמב עיפומ רקחמה)


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ