22.6.2000התיכ הלוע יפותישה םרזה

תיפותיש הכרדהל זכרמ םיקהל העצהה תא הלביק םרזה תוריכזמ
תולע יריחמב םירוטקרידכ ושמשיש ,םילהנמו םיצעוי רגאמו

ימולד ארזע

ןור ירמא לש ותינכות תא רבעש עובשב הלביק יפותישה-םרזה תוריכזמ
םרזה לעופ ,תפטושה הדובעה דצל ,םויכ .ותוליעפ תבחרהל (קמעה-רמשמ)
רבשמל םייפותיש תונורתפ םישבגמה םיתווצ תלעפה :םימוחת השולשב
םויק ;םרזל םיפסונ םיצוביק ףוריצל תוליעפ ;םייטנוולר םימוחתב ץוביקה
:ןתנמזה יפל תויפותיש טועימ תוצובק םע תושיגפו םיצוביקב תופיסא
תזכורמ םויכ .הרקנה-שארו לאערזי ,אסאסב תופיסא ומייקתה עובשה
ראשה .האלמ הרשמב דיקפתל סיוגש ,עבגמ ירא-ןב דדלא ידי-לע תוליעפה
.תובדנתהב השענןוכמ תלעפה :םיפסונ םימוחת השישל תוליעפה בחרות ןור לש ותינכות יפ-לע
,םייפותיש םיאשונב ןויע ימי שדוחל תחא םייקיש ,ןויע-ימיו הכרדהל
לש תנוכתמב תדדונ הנדס תמקה ;דבלב תואצוהה יוסיכל היהי םולשתהשכ
לוהינ ,הרבח ,קשמ יאשונב םילעפמבו םיצוביקב םידיקפת ילעבל םיימוי-םוי
,יפותישה םרזה לש ץועיי ןחלוש תלעפה ;הליהק-קשמ יסחי ,רוחמת ,ףתשמ
תכרעמ תמקה ;םיצוביקב םייזכרמ םידיקפת ילעבל עויסב תיקלח לעופ רבכש
הפקשה ילעב םירוטקריד לש רגאמ תנכהו םיצוביק יווילל םיליעפ לש סויג
ךרעמ תמקה .דבלב תולע יריחמב םילהנמ-תוצעומל ופרטציש ,תיפותיש
תונותיעב ,םיצוביק ינולעב תוליעפה לש יתרושקת יוסיכל הרבסהו תורבוד
םייפותישה םיצוביקל גוציי ךרעמ תלעפה - ףוסבלו .טנרטניאבו תיצוביקה
רכש רושיאל תוינפ קר ועיגי אל תודוגאה םשרלש ידכ ,םיינוציח תודסומ לומ
.םיסכנ תטרפהו ילאיצנרפיד

איה הנווכה .תונווכ תרהצהכ ,הז בלשב ,ולבקתה הלאה תועצהה" :ןור ירמא
דדלאל יתפרטצה הז בלשב .םיפסונ םיליעפ סויג םע ,הגרדהב ןתוא עצבל
."ןמלה יבוד לש ףוריצ ןכתייו הרשמ יצחב ירא-ןב

?תוליעפל ביצקת שי םאה
ליגרב ירבג םע .ח"ש ףלא 450 לש יתעונת ביצקתל לט ןתנ לש החטבה הנתינ"
100-ל העיגמ בכר םע ליעפ לש תולעש ,ןובשחב תחקל ךירצ .םוכיס ןיא דוע
."הנשב ח"ש ףלא

הליבקמ העונת ומכ האריי טעמ דוע הז
םיקהל אלו תועונתב עגופה רבד תושעל אלש ,תשרופמ הטלחה םרזב שי"
."הליבקמ העונת

יונישב ןודל העצה םויה תדמוע א"הבקה לש םויה רדס לע יכ ,ןייצמ ןור
ידכ ,הנמאה תא לטבל הנווכב רבודמש איה ולש תונשרפה .העונתה תורטמ
יבשותל םג תומיאתמש ,ץוביקל תובייחמ אל תורדגה המוקמב עובקל
גוציי אוה א"הבקה לש םויקה תילכת םא איה הלאשה" .'ג ביבא-תמר
.ןור רמוא ,"תופסונ תורטמ ול שיש וא םיצוביקה לש םיינ"לדנה םיסרטניאה

:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ