2.3.2000יטתפ הזו ןשוימ הז ,ףייעמ הז

24.2.00 "קוריה ףדה - "יונישל רצוקמה ךירדמ"ל הבוגתלמסל יניעב בשחנש ימש ,הרק הז ךיא , ימצע תא לאוש ינא
"וליאכ" תובתכ לש שרגמל םואתפ רבוע תיאנותיע תוריהז לש
תובתכ ,תודבועל סחייתהל ךרוצ ןיא ןהבש ,תויריטאס
ליטהל היהי רשפאש ידכ ,םירמ םיביואל ,ללכ ךרדב ,תורומשש
ליבשב ?המ ליבשב לכהו - ןידה תא תתל ילבמ ישיא יפוד םהב
םצוביק ךותמ םישנא לש ,םהירבח יניעב םמש תא ךלכלל
לש יארחאו דבכ לטנב םיאשונ ,ללכ ךרדבש ,ולא - םהלש
תא ריכמ התא .םיחטבמ ףוחל ,םתנבה יפל ,ץוביקה תלבוה
?תאזכש תוחלתשה ךמצעל השרמ התאש ,םלוכםירינ - ינבא ןונרא,רקיה ידידי דדוע,ההגהב התיהש וא סופדל הדרי ,"יונישל רצקה ךירדמה" ,ךתבתכש ןמזב
תא יתשגהו ,"םירינ" ,יצוביק תוריכזמ תבישיל ,ומיחרו וליחדב ,ינא יתסנכנ
אל םנמוא .ץוביקב םייוניש לש ךילהת תוניצרב קודבל ליחתהל יתעצה
םשארב תוחפל וא עקרב םש היהש ןכתיי לבא ,גרודמ רכש יוטיבה רכזוה
םע דחי ,הז תא םג קודבל ונילע יתעדלש ,שיחכא אל .םיבשויהמ המכ לש
.תיצוביקה העונתב הסונש לדומ לכהתא הפוס דעו םיביוא איצמהל ץילממ התא הנונשה ךתבתכב 1.3 ףיעסב
:תחא לגר לע הרותה לכ איהש ,תאזה הצלמהה תא ךדואמ לכב םייקמ
תא סומחל אבה טסילאיצוס רועב טסילטיפקהמ ,םירבח ,םכל ורהזיה
...םכלמעונתוא ראתמ התאש יפכ ,םילהנמ תסרוכ לע יתבשי אל ימימ םנמוא
רחא והשימ לש ויחוור תא ףורגל לכואש ,דמעמב אל ינא םויה ידיקפתבו
,יגולואידיא ןיינע הניא תאזה הגאדהו .ונבצממ גאדומ ינא לבא - ץוביקב
יתניינעתה ונבצמ רופישל םיכרד רחא ישופיחב .בצמ תכרעהמ קלח אלא
םיצורמש הלאכמ .םייוניש ורבעש ,םינוש םיצוביקמ ,םיבר םישנא יתעמשו
.תוחפש הלאכמוהגועה תא לידגהל לכונש םינימאמ תמאב ינאו ירבח ,יתנבה בטימ יפל
התאש יפכ ,םירחא םירבח לש םקלח ןובשח לע ונקלח תא קר אלו תיללכה
ונחנא לבא ,שי ךלש ומכ תחא תמא ונל ןיא .(םישאמ ,ןכ ,ןכ) םישאמ
תאז ומכ תוקירי ,םעפ ידמ ,גפוס ינא םייתניבו ךרדה תא דחיב םישפחמ
.ךבוטב התא תפסוהש
- רבעב ךתביתכל רומג דוגינבש ,םירבדה ןכות לע חוכיוול ךתא סנכא אל
.תמא לש תחא הלימ הב אצומ יניאםיארוקהמ והשימ םא רעטצמ התא ילואו תנווכתה ילא אלש עדוי ינא
םיכפושש הז הככ - תושעל המ לבא ,הנווכה תאז אל יכ ,עגפנ ןיבה אלש
.םלוכ לע זיתמ הז .ירוביצ םוקמב שפר ילדלש הזכ גוסל ספתיהל אל ונלצא ןוידה ךלהמב לדתשא ,ןפוא לכב ,ינא
.הזכ ןפואב וב ןודל ידכמ ידמ יניצר הזה אשונה יתעדל .תישיא המתכה
.לבחו - ונתא םש ויהי הבוטה החורו ךתבתכש ,חוטב ינא לבארואה ינב ונחנא" :ןשיה גוסהמ היגולואידיא םה םהב ףנפנמ התאש םילגדה
ינאו - םינצמקו םינדמח םיטסילטיפק םכתא םיריכמ בבלה ירבו םינוגהה
ופוצרפ תפישח לש תאזה תנוכתמה םג ,וניניב ."...םכפוצרפ תא ףושחא
.םזינומוקהמ רתוי תנשוימ - םירצוקמ םיכירדמ י"ע לכונה לש יתימאהתוריהז לש למסל יניעב בשחנש ימש ,הרק הז ךיא , ימצע תא לאוש ינא
ןיא ןהבש ,תויריטאס "וליאכ" תובתכ לש שרגמל םואתפ רבוע תיאנותיע
ידכ ,םירמ םיביואל ,ללכ ךרדב ,תורומשש תובתכ ,תודבועל סחייתהל ךרוצ
ליבשב לכהו - ןידה תא תתל ילבמ ישיא יפוד םהב ליטהל היהי רשפאש
םצוביק ךותמ םישנא לש ,םהירבח יניעב םמש תא ךלכלל ליבשב ?המ
,ץוביקה תלבוה לש יארחאו דבכ לטנב םיאשונ ,ללכ ךרדבש ,ולא - םהלש
ךמצעל השרמ התאש ,םלוכ תא ריכמ התא .םיחטבמ ףוחל ,םתנבה יפל
?תאזכש תוחלתשהןיידע התאש ,הווקמ ינא . יטתפ הזו ןשוימ הז ,ףייעמ הז ,דדוע הז תא בוזע
...יתנמאהש םימתה ינאש ,יל ררבתי אלשו יתרכהש יאנותיעה

ןוידל דחא םוי ועיגת םאש ,ונינכש ,זוע רינ ירבחלו ךל לחאמ םג ינא
,יניינעו בשוימ רתוי ,רחא ןונגסב הז תא ושעת םכצוביק הנבמ לע והשלכ
.תורצ םכל םינוק םתא - ןכ אל םאש


(.ב.נ שי יל םג) .ב.נ

ירבח דצמ תואב רתויב תורמה תוקעזהש ,תאזה העפותל בל תמש
יכה םיקעוצ לד יכה םנויסינש הלא - רמולכ .םייוניש ורבע אלש ,םיצוביק
?..רבדל תודבועל תתל םיפידעמ םייוניש ורבעש ולאש ,ללגב ילוא .קזח[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]