24.2.2000

הרודהמ ,יונישל רצוקמה ךירדמה
תנכדועמץישפיל דדוע:אובמללכמ יצחו ןורישע וא ןורישע ,ךצוביקב הליבומה הצובקב התא 1.1
ץוביקב םייזכרמ םייקשמ םידיקפת םיאלממ הירבחש הצובק ,םירבחה
טעמ .הככ הככ אוה םכלש ץוביקה .הובג רכשב ץוחב םידבוע וא
תוחפ ,סונימ תינוניב תילכלכה תיתשתה ,םישישק הברהו םיריעצ
רישעיש ן"לדנ ןיא ,הריהמ החימצל תיזחת ןיא .דובכב םויקל שורדהמ
.רדסהה ירחא םג ,תובוח טעמ אל שיו םכתאו

םיצור אלו ףונהו םוקמה תא םיבהוא ,35-50 ינב םה ךתצובק ירבח
היהיש ,ישיא לומגית לבקל םיצור דואמ ,םהיניב התאו ,םבור .בוזעל
םילבקמש,קמוצמה ינויוושה ביצקתהמ העברא וא השולש יפ תוחפל
.יפותישה ךצוביקב םירבחהקחשמ" הז .םוצע אוה ,ישיא לומגתל עיגהל ,םכינפבש רגתאה 2.1
בור ולבקיש הממ ערגיי םכמצעל ופיסותש לקש לכ ."ספא םוכס
םה ,שלושי םכרכשש ידכ :ןובשח השע .םישישקה ללוכ ,םירבחה
ינש ץלאל וא ענכשל םכילע .םביצקתמ שילשמ רתוי ץצקל ושרדיי
ןונקתב עבקנש המב יולת ,ץוביקה ירבחמ םיעבר השולש וא םישילש
תיתוהמ ועגפי ,םיטעמ םע דואמ וביטייש ,תוטלחה דעב עיבצהל ,םכלש
הקוצמל םירבחהמ קלח ורדרדיו םיבר לש םייחה תמרבו הסנכהב
.השק תימויק?תאז םישוע ךיאדכולמ ביטקלוק היהשכ ,לודגב חילצה ץוביקהש ,ךל ריכזא 1.2
תצובק ,םחול ביטקלוק םכמצעל ומיקה .וכרד תקדצב ןימאהש ,שוחנו
,וחצני םיקזחה :םיטנמיטנס ילב ולעפת .תיביסרגאו תדכולמ יוניש
.רוחאמ וראשייו וסרדיי ,םיקיתווה םכירבח בור םה םא םג ,םירחאה
ורסייתת לא .םכתא ואנשי םה ,םהל םתללוע המ וניבי םהשכש יופצ
.םלוע לש וכרד וזו עבטה קוח הז .ועתרית לאוינוציח יוניש ץעוי םכל ואצמ .לגלגה תא שדחמ ואיצמת לא 2.2
ןוכנ .םירחא םיצוביקב המוד יוניש החלצהב ךילוה רבכש ,םכבבלכ
עיצי אוהש המ לכ םכמצעב עיצהל םילגוסמו םירושיכ יכורב םתאש
החמומ ץעוי תרזעב םכתא ביטימש יוניש ךילוהל ףידע ,לבא .םכצוביקל
ונממ םיפצמ םתא המל עדויו ורכש תא םכמ לבקמש ,יתוכמסו
תעצה ץוביקל שיגמ ץעויהשכ ,דישחמ תוחפו ןימא רתוי הז .הרומתב
ןיטולחל תמאות הרקמב קרש ,תיביטקייבואו תיעוצקמ יוניש
.םכיתושירדל

,המישרמ תגצמ םכל ןיכי אוה .הסונמו רשכומ ןעוצקמ אוה הזכ ץעוי
םיטושפ םיטסקטו םינותנב תוסומע תואלבט ,םיינועבצ םיפארג םע
אוה .יברמ טקפא גישהל ידכ לכה ,םייעמשמ-ודו םימומע וא םיקזחו
תופצל קר הליחתב ךל עיצמש ,הסונמו יקב הבושתב ריזחמ ומכ לעפי
ךרבאכ ונממ אצוי התא ףוסבו תבש ותא תושעל וא ואידיו תטלקב
ךילהת ריבעהל םכל עייסי ץעויה .תויציצו תעבגמ םע ,םירוחשב ידרח
םמוקמש המ עינצי ,ךשומש המ ףושחיש ,בטיה הנבומו םכחותמ יוניש
יכה המישמב םג םכל עייסי ץעויה .ךירצש ימ תא לבלביו ךיבמ וא
גיצהל ,ףותישה יכמות תא שיפכהלו דיחפהל ,תותפל ,לרטנל :השק
.חלכה םהילע דבאש םינרמשכו המדקה יביואכ םתוא

,הלעיש המכ הלעי .עונצה ורכש תא ץעויל ומלש .םינצמק ויהת לא
לוזגי אוהו שולש-םייתנש חקיי הז .שדוחל ח"ש ףלא םישולש וליפא
הטורפ לכ םכל הווש הזכ ץועיי לבא ,ח"ש ןוילמכ ששורמה םכצוביקמ
.ורובע ומלשתש?דבוע הז ךיארידאיש ,היצאזינומד עסמל תאצל ,ביוא איצמהל וא אוצמל בושח 1.3
,תיפותישה הרבחה יילוחב ותוא םישאהל ,םיינטש קנע ידממל ותוא
,תישיא םכל ליעומש ,יונישה תא גיצהלו רוביצה םעז תא ודגנ ררועל
וצמאתת לא .עגנה תא ריבדיו ללכה תבוט תא תרשיש דיחיה יעצמאכ
רתוי ץוביקהמ םינהנש ולא ,םיטיזרפה ,םינלטבה :הזכ ביוא שי .שפחל
.םתלוכי יפכמ תוחפ הברה םימרותו םירחאה בורמ

,השימח םומיסכמ ,הלאכ םירבח השולש קר םכלצא שי השעמלש ,ןוכנ
,ןוכנ םג .ץוחבו ץוביקב ,הרבח לכב זיגרמו םייקש ,חינזו ילוש טועימ
ותוא לצנל ודמליו ,וגיהנתש יונישל ולגתסיש םינושארה ויהי םהש
םירבחה תא וענכש .םכל עירפהל תוכירצ אל הלאה תודבועה .םתבוטל
תא ליציו דובעל םתוא ץלאי ,םינלטבה ינומהב הכי יונישה קרש
.ץוביקה.יונישב ךרוצל םייבויח םיקומינ וגיצה .םיביואב וקפתסת לא 2.3
ענומ ,הדובעב היצאביטומה תא ריבגמ ,ליעי אוה ישיא לומגתש וריבסה
לקמ לש תלשוכו תיביטימירפ הטישב רבודמ םא המ זא .ינשדחו זובזב
?תמדוקה ינפלמש האמהמ ,רזגו

,הנעטל וביגת לא .תוכיבמ תולאשל תויניינע תובושתב וכבתסת לא
ךפיהה םג זא ,הדובעב תוליעיו היצאביטומ הריבגמ רכש תלדגה םאש
תויקסעה תואצותל קזנה היהי המ לאשיש יממ ומלעתה .ןוכנ אוה
.ןטקי ורכשש ,ץוביקב בורה לש תוליעיבו היצאביטומב העיגפהמהירפמיאהש ,ססוג םזילאיצוסהש ,תמ ףותישהש םירבחל ורפס 3.3
,םדוקה רטשה יריכב הזכרמבו ,תיסורה היפאמהשו הסרק תיטייבוסה
לדומ טלחהב הזו וששורתה םש םיחרזאה בור .ללכה יסכנ תא הדדש
,םלוכ םישוע ךכש ,סונמ ןיאש וריבסת .םכצוביקב םג ותוקחל יוארש
.רוחאמ ראשיי םכצוביק קרש רוסאש.רומח ילכלכ רבשמ ואיצמה .ליעי יוניש םדקמ איה הדחפה 4.3
סנוכו לגר תטישפ היופצ ,ידיימ יוניש ילבש .םירבחה תא וריהזה
.ץוביקה ירעשב הרהמב בצייתיש ,קנבה םעטמ םיסכנה

זכר ,ילכלכה םוחתב םיריכבה לכ םלוה לומגת ילבש ,ץוביקה לע ומייא
טטומתי לכה ,ץוביקה תא ובזעי ,'וכו רבזגה ,לעפמה ל"כנמ ,קשמה

סה .הרעס לילב ךרד יעות םידלי ומכ דחפו בער ,רוקמ ודערי םירבחהו
"םישורד"ה ירודמב םיריכש םיפילחמ םיריכבל אוצמל לקש ,ריכזהלמ
רכש ולבקיו םיבזועהמ םיחלצומ רתוי ויהי ילואש ,םיפילחמ ,תונותיעב

.םמצעל םישרוד יונישה יכילומש הזמ ךומנרבע תונולשיכ וריכזת לאו ץוביקב לוהינה תא ורקבת לא 5.3
תיקשמה הלהנההש ריכזהל רוסא .רבשמה תפרחהל ומרתש ,םיילכלכ
ביתנב םינש השדשיד ,םידיקפת המכבו ךמצע התא ללוכ ,ץוביקב
םא .החימצל הליבוה אלו תינשדח תומזי התליג אל ,רופאו ינרמש
.םכתחדהל םורגל לולע יוליגה - וזה תמאה תא ולגתקרש ,בכרה וא םכומכ םיבשוחש םישנא קר יונישה תווצל ונמ 6.3
לש ןיע תיארמ לע רומשל ידכ ,תרחא העדב ךמות וכותמ ןטק טועימ
הדומצ הכרדהל הקוקז יונישה ךילהתב היטארקומדה .תוחיתפ
היטארקומד סיסב לע יונישל ,ןיידע ,לשב וניא ץוביקהש ינפמ ,תנווכמו
םיגוחב ,םינוידל ונימזה .יטמזירכ יוניש ץעויב יד אל .תישפוח
ונכתסת לא .םהינפל ךלוה םמשש ,ץוחבמ יוניש יכמות קר ,הפיסאבו
אל דחוימבו תיפותיש תונשדחב םיכמות ןימזהל ןיא .ןגוה ןוזיאב
החלצה לש טלובו חכומ דרוקר שי םהיצוביקלו םהלש ,הלאכ
.םיילכלכ םימוחתבסייגל ןתינ אלו םישקיעו םילודג תודגנתה יסיכ ץוביקב שי םא 7.3
ותוא ופקיע .לתוכב שאר וחיטת לא ,יונישל שרדנה בורה תא
לש הפוקתל חיננ ,ןויסינל יוניש ליגר בורב רשאל ועיצת .תויטנגלאב
ןויסינה םותבש ץוביקל וחיטבה .ישיא לומגת לבקי רבח לכ הבש ,הנש
לא .ןונקתב עבקנש סחוימה בורב עובק רדסהכ תיפוס רשואי יונישה
רחואמ היהי רבכ תעבוקה העבצהבו ךיפה וניא ןויסינל יונישה :וגאדת
.רוחאל לגלגה תא ריזחהל ידכמשולתהו שורגה בלשיטירק בלש םה רכשה תמישר תנכהו "דיקפתה ךרע" בושיח 1.4
תרזעבו םכמעטמ ינוציח החמומ תרזעב םתוא וניכה .יונישה ךילהתב
םירמיצה להנמ לש ורקיב םיצפח םתא ,חיננ ,םא .הרדגההו םשה
הזל ליבקמכ ודיקפת תא ורידגה ,תירבזגה לש הלעב םג אוהש ,ץוביקב
יונישה ידגנתממ אוה םא .םאתהב ותוא ולמגתו הרקוי ןולמ להנמ לש
רכש ול ונתו ישאר ןרדחכ ותוא ורידגה ,ליעגמ קינדונ םתס וא
.םומינימרמא ימ !התוא םסרפל וזיעת לא ?תללוכ רכש תמישר םתנכה 2.4
המ תעדל תוכז שי ,ץוביקה ילעבכ ,םירבחלשו תופיקש השורדש
רבעויו בורהמ חקלייש ףסכה תא ונתי ימל וא ?םפסכב םישוע
רוביצל חוודל שי עודמ ?םיסחוימהמ דחא לכ לבקי המכ וא ?טועימל
תישיא אוה המ קר רבח לכל יאשחב ולג ?םעה יטושפל ראשיי המכ
תפישחשו הפלח תפתושמה תחלקמה תפוקתש ,תונקדצב ונעטת .לבקי
.טרפה תענצב תעזעזמ העיגפ איה תללוכה רכשה תמישרםירעפ קימעמש " ןויוויש"רומשל םכל יאדכ םהבש םימוחת שי :תויטאנפל וררגית לא 1.5
.יטסילאיצוס-יצוביקה ןויווישהו ףותישה תונורקע לע הדיפקב

ערוי אל םבצמש ,םישישקלו םילבגומל ,ךומנה רכשה ילעבל וחיטבה
רשפאי ץוביקה תוסנכהב ריהמה לודיגהש ינפמ ,יונישה תובקעב
תוחטבה םייקל הבוח ןיא .םירחאב עוגפל ילב םיריכבה תא למגתל
תודורווה תויזחתהש חוודל ולכות הנש וא הנש יצח ירחא .הלאכ
הרוצב םויקה יביצקתב ץצקל םיבייח םייתניבו השק בצמה ,תובכעתמ
3000 לבקמש יממ ,ם--ל--וכמ שדוחל ח"ש 500 וצצק .תקדוצו תינויווש
.שדוחל ח"ש 15,000 לבקמש יממ םגו שדוחל ח"שישולת קלחל רוסאו ילאיצנרפיד רכש :ומשב דליל אורקל רוסא 2.5
וא "גרודמ" ותוא ונכתו "ביצקת" ישיאה לומגיתל וארקת .רכש
סמ ידיקפ תא וא תודוגאה םשר תא זיגרהל םכל המל ."בלושמ"
תונהילו ךישמהל תרמצב ךירבחלו ךל רשפאי "ביצקת"ה ?הסנכהה
תטישב ימואל חוטיבו םיסמ םלשלו ץוביקכ יקוחה גוויסה תונורתימ
תפומ םגו תמאב ינשדח היהי ךצוביק .תינויוויש - תיצוביקה עוצימה
םגו התא ובש ,םלועב דיחיה םוקמב הייחת :יתרבח ןויוושלו קדצל
םא !ינויוושו הווש סמ ומלשת ,ךלשמ שילש אוה וביצקתש ,ךרבח
,ביצקתה ספוטב תוננובתמה ךיניע ומב הארת ,ץוח דבוע התא
וטנב ךל ראשיי יביטקלוקה יוסימה ירחא :םלתשמו ליעי ףותישהש
ההז רכשב ךדצל דבועש ,ןכסמה ינוריעה לבקיש הממ רתוי הברה
!תמא סמ םלשמוםידלי הברה שי הצובקל ךירבחלו ךל !ךוניחב ףותישה לע רומש 3.5
יחת .ףסכ הברה ורובע ומלשת ,טרפוי ךוניחה םא .הדימלה ליגב
םילבקמש םיריעצלו םיששורמה םישישקל םג ןת !תידדהה תוברעה
!רכשנ אצתו - ךינבל ךוניחה ןומימב ףתתשהל םידנליאת לש רכש.םיינרצי םיסכנ םירבחל ךיישת לאו שוכרב ףותישה לע רומש 4.5
רתויב וכזי ,םירנויסנפו םירגובמ ,הובגה קתווה ילעב ,םתוא ךיישת םא
םהל קלוחיש המ .ץוביקה יחוורמ םלוה קלח ,םילעבכ ,ושרדיו םיסכנ
םכיניבש רעפה :לכמ ארונה הרקיו םיריכבה לומגיתל תורוקמהמ ערגיי
.דואמ םצמטצי םירבחה ראשלתואסיכל ודמציה :ישומיש גוליפאלע וחונת לאו ץעויל הביסמ ושע ?יוצרה יונישה תא םתרבעה 1.6
רתוי ויהיש םיריעצ ואובי ,תינרות ןיע ומצעת םא .הנפדה ירז
םכתא חידהל םילולע םה .םכמ םינכדועמו םיליכשמ ,םירשכומ
הז .םיחפונמה םיישיאה םכיביצקת תאו םכתא תשרלו םכידיקפתמ
םתא ותואש ,יתרבחה וא יקסעה רזגמבו ץוביקב לוהינה תא רפשי
ןהילאש ידיתעה ץוביקה תותפשאל קרזיהל םילולע םתא לבא ,םילהנמ
.םכירבחמ םיבר הכ םתקרז

םכיתורשמלו םכיתואסיכל ,םכחוכ לכבו עגמ קבדב ,חצנל ודמציה
!םינוירטירקלו םיזרכמל זוב !היצאטורה האלה !תובינמה

דחא :םירטיקסומה תמסיס תאו היכרגילואה לש לזרבה קוח תא ורכז
רומשאו יאסיכ לע ורמיש" :ךירבחל רומא !דחא דעב םלוכ ,םלוכ דעב
וניבורקל ,ונינבל םג םלוה לומגיתל גאדנ דחיבו םכיתואסיכ לע
!תודחאב םכחוכ ."!וניברוקמלו!.ב.נ

רכש לע ק'צ ילא וחליש ,ךירבחלו ךל ליעוה רצוקמה ךירדמה םא
.יצוביק תדוקפלו םכלצא ליגרה ץועייה ףירעת יפל ,החרט

לכה ,םשה ךורב ,ץוביקב ונלצאו וריעב איבנ ןיא ,ףחי ךלוה רלדנסה
.יוניש ןיא לבא ,םדקתמו הנתשמ לכה .יתוצעל םיעמוש אל :רדסב

[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]