"קוריה ףדנ" ,לנרומ ימר ,חצנל ךל ראשנה רבד אוה יתימא דספה
14.11.2002