ןיטישה ןיב יוניש
9.5.2002 ,"ץוביקה" ,דע-םע ינרק
"ץוביקה" תכרעמל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
םישדוח * תורעוס הטישה-תיב ץוביקב תוחורה
ררועתהל הלחה "יונישה" םושיי רחאל םירופס
םידגנתמה בור לבא * "תודגנתה תעונת"
הרבח קר * יבמופב םתעד תא עיבהל םיששוח
טרופמ הנולת בתכמ החלש הזועת תלעב תחא
רבודמ" :הליהקה להנמ * תודוגאה םשרל ףירחו
הטישה-תיב לש לדומה .סיסב ירסח עלב ירבדב
קמעב םח ."יוקיחל יואר

ןסוחב דימת ןייפאתהש וצוביק לע - וזה השקה הרופאטמה תא ."הטישה הראשנו תיבה ברחנ הזה ץוביקב"
רבדמ אוה "ןברוח" הזיא לע וילע םישקמשכ .הטישה-תיב ץוביקמ םייניבה רוד ןב גיצמ - ילכלכו יתרבח
אוה ךכ-רחא .םירחא םיהזמ םיטרפו ומש םיברב ומסרופי אלש ,ךכב הבושתה תא הנתמ אוה "הטישה" יהמו
היהש המ לכ אוה תיבה .'לכל קדוצ יוניש' לש הווסמב רוהט םזילטיפק איה הטישה" :רירמ לוקב הנוע
לבא תעב לידבהלו םידעומו םיגחב רוביצה לש תילאטוט תוסייגתה ,הקוצמ תעב הכימת - דוע ונניאו ןאכ
."קתוש םלועהו - והער ראווצב שיא יניש .תודרשיהה ,לגנו'גה יקוח ןאכ םיטלוש םויה .לוכשו

ףצק ומכ גומנ ןוזחה
תובקעב ,םינש שמח ינפל רבכ .הטישה-תיב ץוביקל ןוחטיבה תשר לדומ סנכנ זאמ ופלח םישדוח השימחכ
,ורכשמ םיזוחאב רבח לכ למגות ותרגסמב "בלושמה" לדומה םושיי לע ץוביקב טלחוה ,לודג רבשמ
תורבוח וקפוה ,רתוי בחר יוניש תארקל תוניכמ תופיסא ומייקתה זאמ .ישיאה ביצקתל ורבעוהש
ליפורפ תגצהל ונמוז םירבחו תכל תוקיחרמ תוטרפה ללוכ ,םיקסעו הליהק יביצקתב וקסעש ,ןיע-תוביהרמ
תיצוביקה העונתב למסו תוברת לש זועמ ,ץוביקה יכ ,הליהקה יסנרפ וחיטבה ןמז ותוא לכ .םהלש רכשה
רחאל רצק ןמז ,לבא ."תושלחה תוילוח"ב העיגפ םומינימ םע יתוברת-יתרבחה ויפוא לע רומשי ,הלוכ
שי וישכע .דובכב םויק רשפאמ אל םרכש םגו ללכ חטבומ אל םדיתע יכ ,םירבח המכ וניבה יונישה תלחה
"םישדחה םירשעתמה" תבכשב .סרתמה ידצ ינשמ תואצמנש ,תוקהבומ תובכש יתש לע הטישה-תיבב םירבדמה
רתוי הבחרה הבכשב .ץוח ידבוע םקלח ,קשמב םיפנעו םיקסע ילהנמ םקלח - םירבח תורשע המכ םיאצמנ
תירפסמה םתונוילע תורמל ."ןוחטיבה תשר"מ המלשה לבקל םיצלאנש ,םירבח שיו ךומנ עצוממה רכשה
הז"ש ןוויכ ,םהירבדל ,ץוביקב תושענש ,"תובר תולווע" חכונ םחור-תרומ תא עיבהל םינורחאה םיששוח
וחקלנ תודחא תויוכמסו יונישה ידגנתמכ ונמוסש הלאכ ויה רבכ .עגפינ קר ונחנאו רוזעי אל אליממ
.םירבחה דחא רמוא ,"הדובע םוקמ בוזעל וצלאנ םהש וא םהמ

קיתווה ץוביקה רבח אוה םהמ דחא .יונישה דגנ םתעד תא עיבהל םיששוח םניאש ,םיטעמ שי ,תאז לכבו
:המאקמ "םיטיש" ימוקמה ןולעב םסרפש ,ןולא הירזע עבטה שיאו

/ טוסבמ היה דחא לכ ,ונייה םיבוט םירבח"
/ 'תוסנרפתה לדומ'ל ונאצי וישכע ץוביקמ
/ םיל"כנמ שי ,ריכזמ ןיא ,הליהק שי ,ץוביק ןיא
"...םילכוא םויה הז תאו ונטלחה ונא תאז לכ לע

:רזוחה ןומזפהו
/ תשקבתמ אקווד ןוחטיבה תשר"
/.תשרב םירוח שי יכ רמול ונל רצ לבא
/ ףצק ומכ גומנ אוה ,ןוזח היה ם'פ
"!ףסכ !ףסכ !ףסכ ,תונויער ךירצ אל

םה תואמצעה-םוי וירחא דיימו חספ" :גח תכרבב סייפל הסנמ ,הטישה-תיבב הליהקה להנמ ,עלס ןצינ
סופתל תרוסמלו עבטל תתלו 'לדומה תוכופהת' לעמ םמורתהל ידכ ,ןילוחה תרגשמ ןמז-קספ תושעל ןמזה
יפלא ןב גחה תושגר לומ לפט השענו תואלפומה עבטה תוריצי לומ דמגתמ םוי-םויה .ידוחייה םמוקמ תא
"...םינשה

ץוביקל תויפשה תא ריזחהל
,ץוביקב רבודמ םא םג תרוסמהו עבטה תואלפנ רחא יבש ךלוה אל יונישה רחאלש הטישה-תיבש ,המדנ לבא
איה ץוביקה ירבח םע השיגפ לכ יכ ,םירבח םירמוא סוחייל אלש .יצוביקה גחה לש ךוותה ידומעמ היהש
רבכ תובבלב לבא ,הטישה-תיב הזש ללגב ,היצרניאה חוכמ םיגח ךורעל םיכישממ" .םהיניעב תיתוכאלמ
."ונפוגב קר הפ םייח ונחנא .תילכלכ תולעו ףסכב דדמנ לוכה .גח ןיא

גנירטייק") לכואה-רדחב יונישה חכונ םג םימצעתמ "יונישה ידגנתמ" לש לוכסתהו הבזכאה ,סעכה
תכרעמב העיגפו םידגבה ןסחמו הסבכמה תוליעפ םוצמצ ,("סנכנ אל רבכ שיא טעמכ .דבלב םיירהוצל
תא םלשל הממ ןיא םהלש םירוהל יכ ,םידומילה ירחאש תועשב הקוסעת ירסח םיכלוה םידלי") ךוניחה
.("ס"נתמה ריחמ

הכירצ-תזכרו ץוביקה תריכזמ רבעב התייהש ,הלוכש םאו הנמלא ,חרפ התיד ,תרגובמ תרחא הרבח קר
םשרל בתכמ חולשלו חסנל הל םרגש המ הז .יולגבו ברקל תאצל הטילחה ,ח"מלפה תיבב תדבוע םויהו
.(םייחרכה הכירע ירוציק טעמל) ותומלשב ןאכ אבומה ,ןמגילז ירוא ד"וע ,תודוגאה

:תויפותישה תודוגאה םשרל חרפ התיד לש הבתכמ
דוגינבו קוחל דוגינב הטישה-תיב ץוביקב םיעצבתמש ,םייוניש בקע ךתוברעתה תא שקבל וננוצרב"
.תיתרבחו תילכלכ הניחבמ תוחנ דמעמ תויהל וכפהש ,םירבח לש הבחר הבכשב הרומח העיגפ ךות ,ןונקתל

,קוחו ךרע לכ עורפל המצעל השרמ "הליהק" םשה תחתו הליהקל ץוביקמ םשה תא התניש הליהקה תלהנה *
וזש ,הליהק תויהל ךפוה ץוביקהש ,הטלחה םוש התייה אל .תיצוביקה תרגסמב םויה דע םייק היהש
ויה םישנא בור הגישה הליהקה תלהנהשכ ,םינושארה םיבלשבש ,חוטב אל .היעטהו תעד-תבנג המצעלשכ
ידכ ,ותוא קרפל ילבמ ץוביקה תא םיקרפמ .הליהקל םיכפוה ונחנאש ועדי ול ןפוא ותואב םיעיבצמ
.דחי םג תומלועה ינשמ תונהיל ולכוי םידחאש

:תוהמל תכפוהש הקיטנמס וז .םישנאה לש הנוש ךרע יווש רוציל ידכ ,םילהנמ לש הקיטנמסה תא וצמיא *
ולש "יווש"ה תא ךרעשמש ימ אוה להנמ ותוא גיהנמו רוביצה תא תרשמש ימ אוה ץוביק ריכזמ דועב
."להנמ" לש תויוכזה לכ תא חקל אוה תאזה השדחה הקיטנמסה תחתו הרקויה תורשמ םלוסב

.הנוש אל ןונקתה לבא ,ןונקתה יונישל שורדה בורה תא רידגמה ןונקתל 118 ףיעס תא הניש ץוביקה *
שדח תוסנרפתה לדומ" םשב תרבוח הליהקה תלהנה המסרפ וז הטלחה לש הווסמב ,תאז תורמלו
.2002 ראוניב 1 ךיראתב ףקותל הסנכנש ,"הטישה-תיבל

הברהב תוגרוחש ,תוגילפמ תורוכשמ הליהקה תלהנה ירבח םמצעל םיקלחמ השדחה תרבוחה רושיא םע *
,הרשמ ךרע יווש ארקנ הלש סיסבהש היכרריה יפל ,םימדוק םימוסרפבו תמדוק תרבוחב םסרופש ,סחיהמ
.םדאה ךרע יווש יפל עבקנ רכשה השעמל לבא

ךשמב "שבי לע" םדוק הסוני רכשה םולשת ןפואב יוניש לכש ,רמאנ וילע םותח תודוגאה םשרש ךמסמב *
המ ןיבל "שבי לע" הסונש המ ןיב רשק םוש ןיא םגו ."שבי לע" הצרה תפוקת םוש התייה אל םלואו .הנש
.לעופב גהנוהש

הטרפהב תקסוע תרבוחה ."הטישה-תיבל שדח תוסנרפתה לדומ" םשב תרבוח "הפקותל הסנכנ" הנשה ראוניב *
תורוכשמה ןיב םילדבההשכ ,תורוכשמב האלמ תוילאיצנרפיד הרקיעו תואירבהו ךוניחה תא תללוכה הקומע
תנכה" לש םינש ,הליהקה תלהנה דצמ יתרבסה ץמאמ תונש שולשכ ןצקל ואב הזב .םילבגומ יתלב םה
.םירבחהמ 91%-כ ופתתשה העבצהב .ללושה תכלוה ,תויגיגחה תועדוהה ,תוחטבהה ,םידוקה תסירפ ,"עקרקה
תרגסמב" השענ לוכה .תריינ ףוס-ןיא ,אווש-תוחטבה ,הדחפה ידי-לע ?הובג הכ העבצה זוחאל ועיגה ךיא
םא אלא ,םתוא ולשניו וקשעיש םתמכסה תא ונתיש ,םישנא ונשגפ אל דוע לבא .יטרקומד חרואבו "קוחה
.ללוש םתוא םיכילומ ןכ
:תוצובק שולש לש הכימת ידי-לע גשוה בורה ?בורה גשוה ךיא
.ץוח תודובעמ תוהובג תורוכשמ ילעבו קשמהמ תוהובגה תורוכשמה תא םילבקמש הלא .1
םג - הזה בצמה ךותבשו הטישה-תיב לש הלכלכה תא אירבי שדחה לדומהש ,וריבסה םהל - םיקיתווה .2
.םויק םהל היהי אל שדחה לדומה ילבש ,םהל רמאנ .ףסכ רתוי היהי םהל
ישיא ןפואב רבחהו ךלמה ךרד לע הלעי ץוביקה לדומה תא ורשאי םאש ,רמאנ םהל םג - רוביצה בור .3
םימולשתה ,םיריחמה ,םיסמה ,תויולעה לבא .ףסכ רתוי ולבקיש ,"המגודל שולת"ב םהל וארהו רכשנ אציי
םירבחה ידיב היה ול .תרבוחה רושיא רחאל קר ומסרופ תורזגהו תויונשרפה ןכו הליהקה רובע תויבגהו
.תרבוחה תא םירשאמ ויה אל - עדימה לכ

רבחהש ,ול וחיטבה יכ ,טילחה בורה לבא ."טילחה בורה" :תחצינ הבושת שי הישוק לכ לע ,וישכע *
היהי קתווה ןורקיעש ,וחיטבה יכ ;היסנפ ול וחיטבה יכ ;ריכש לעופ ינפ לע הנושאר תופידעב היהי
.אוהש לומגת לכב החנמ ןורקיע
?הז תא רשאמ היה והשימ - יתרבח שגפמ רתוי היהי אלו קרופי לכואה רדחש ,םירבחה ועדי וליא
הסבכמהמ ,ובלכהמ ,חבטמהמ וטלפיי ץוביקה ירבח םידבועהש ;"הגהנה"ל גילפמ רכש וקלחיש ,ועדי וליא
?תרבוחה תא םירשאמ ויה - הלעי קר םירטופמה םירבחה רפסמש ;םירז םימרוג םע תורשקתה בקע
תורידה ךויש לש ליבקמ ךלהמל ץוביקה תא הסינכמ ןאכ תגצומה תינכותה" יכ ,החטבההש ,םיעדוי ויה םא
,םיעדוי ויה םא .ןכותמ הקיר תוריחב תלומעת קר איה "םיינרציה םיסכנה ךוישל םג דיתעבו םירבחל
?התוא םירשאמ ויה - תואיצמב הזיחא הל ןיא "םיפסכה ויתורוקמ תניחבמ ןתיאו קצומ לדומה" הזרכההש

.תויולעו תושדח תורזג רוביצה לע תותחונ ,םוי ידמ ,וישכעו םיריחמ תרבוחב ומסרופ אל הרקמב אל *
תא דועסל התלוכיב ןיאש החפשמ - השדחה תולהנתהה יפ-לע" :תרבוחה רושיא רחאל אצוהש ,שדח וצ לשמל
ול ןיאש ,הלוח וא שישק לע היהי המו ."רכשב יוויל תורישב רזעיהל לכות םילוח-תיבב הלש הלוחה
אובבש ,םיעדוי םיטילחמה ?הרצ תעל ךוסחל לכוי ךיא לבקמ אוהש ,הלדה תרוכשמה םעו ?ץוביקב החפשמ
וראשנ םירחא דועב תואבה תארקל תיפסכ םינגרואמ םה .םירדוסמ ויהי רבכ םה - דעסל קקדזהל םמוי
.הנקזה תארקל ןגראתהל םילוכי אלו לוכ-ירסח
רקפומ התאש שיגרמ התאו .הממ ןיא לבא ,וז הרטמל ףסכ ךוסחל ךילע ,הלוח היהתשכ חטבומ היהתש ידכ
.דיתעל ךוסחל תרשפאמש ,תרוכשמ שי םהלש דועב וישכעמ רבכ

ןונקת תא םינשמש ינפל ילאיצנרפיד רכש גיהנהל תויפותישה תודוגאה קוחל דגונמ הז ןיא םאה *
.ןונקתה הז םייונישה ךרוצל עובקל רומאש דיחיה רבדה ?הדוגאה

?תויפותישה תודוגאה קוחל דגונמ אל קלחמ ץוביקהש תורוכשמה ןיב רתויו 1:10 לש סחי םאה *

השק ץוביקה לש יפסכה בצמהשכ (תוגילפמ תורוכשמ ידי-לע) תירוביצה הפוקה תא ןקורל יקוח הז םאה *
?היסנפ ידי-לע םירגובמה םירבחה לש םדיתעל םדוק גואדל ילב ,רתויב

תונורחאה םינשב ויהש ,םישנאב רבודמ ירה .תוגילפמ תורוכשמ תלבקמ "הגהנה"ה אקוודש ,אצוי ךיא *
תורוכשמ םמצעל םינתונ וישכע םה ךיא זא ,םויכ םוגעה ובצמל רדרדה ץוביקה םתנוהכ תפוקתב .הלהנהב
?תוהובג

ונלוכ .םויהמ "ןובשח"ה תא ליחתהלו הנש םיעבש-םישש לש רבע םירבחל קוחמל ןיקת אל יל הארנ *
ונידליו ונירוה ,ונחנא - דחי םיסכנה תא ונרבצ ונלוכ .הטישה-תיב ץוביק תא ,קשמה תא דחי ונמקה
תושורי יפסכב ,ןוחטיבה דרשמ לש םימדה יפסכב ,םימולישה יפסכב ןכו תפתושמה ונתדובעב ונמרת
תוכז הזיאב .דחי ונרבצו ונסנכהש המ לכ תא םיקחומ תוכז הזיאב .רופס ןיאל תופסונ הדובע תועשבו
?ףתושמה סכנהמ םהירבח תא םילשנמו דחי ורבצנש ,םיסכנהו םיפסכה תא םירבחהמ קלח םהל םיסכנמ

םהילע םלועה תסיפת לכ ,רסומה יכרע לכ וצתונ ךכבו םדאה ךרע יוושל ךפה "הרשמ ךרע יווש" גשומה *
רובע דועב ותחפשמ לשו ולש .ולש תיטרפה תודרשיהה תמחלמ תא םויה להנמ דיחי לכ .ץוביקה הנבנ
.החוורו עפש ייח ולחה הנטק הצובק

לבקל וכזי תוהובגה תורוכשמה ילעב ץוחה ידבוע לשו "םילהנמ"ה לש םידליה טרפוה ךוניחה םגש רחאמ *
םיס"נתמל ףסכ ןיא םהירוהל יכ ,תרגסמל ץוחמ םיבבותסמש ,םידלי שי םויה רבכש דועב יתוכיא ךוניח
.םידלי יתבלו

וראשיי םירבחה ראש דועב םילטובמ אל םימוכס םיקנבב םתוכזל רבכ ודמעי תופתושה קרופת ןכא םא *
ץוביקב שיש המ לכ .ינפל אל .םקלח תא וחקיש - שוכרה תא וקלחיש ירחא ,קוריפה ירחא .תוקיר םיידיב
הזיאב .ונייח תונש ךשמב הזה םוקמה תא ונינב ונחנאו ונירוה .םויכ וב םייחש ,םירבחה לכל ךייש
?ופתושל ןתונ אוהש המל רבעמ ,רתוי והשימ חקול תוכז

התא עובש לכ .חתפמה תלמ איה תורירשה .תושדח תורזג לע הזירכמ םוי לכש ,הלהנהב ןומא ןיא םויכ *
.ךילע תחני הז יתמ עדוי אל התאו החפשמ ןבל ,רכמל ,ןכשל ומרגנש תולווע לע עמוש

לש םייסיסבה םיכרעב ודגבש םישנא םתואש ,ןכתיי ךיא .ירוביצ דיקפת שי תודוגאה םשרל ,יתנבה יפל *
.תודוגאה םשר תוסחב סרפל וישכע םיכוז - ץוביקה

םייניעב םיכלוה םירבחה תורבחו תוברת ייחל תיצוביקה העונתה יבחרב למס היהש ,הטישה-תיב ץוביקב *
- תידוחייה הריציה תא קרפל םאובב תירוטסיה תוירחא םמצע לע וחקל םישנא .רקע ץוביקב תויובכ
הקוקז הכ רשא ,תילארשיה הרבחל יכרע לדומ תויהל היה לוכי ץוביקה םויה לש השקה תואיצמב .ץוביקה
.הווקת לש יא .ול

."ץוביקל תויפשה תא ריזחהל ידכ ,ןודינב ךתוברעתה לע ךל הדונ

ןחבמ לכב דמוע יונישה
ךמסמה תגצהב לופיטה תא הנתהו הנולתה בתכמב ולופיט תא ןיידע לחה אל ,עודיה לככ ,תודוגאה םשר
.הטישה-תיבב הליהקה תלהנה ינפב
ןלהלו "ץוביקה" ןותיעמ תולאשו חרפ התיד לש בתכמה תא ,הליהקה להנמ ,עלס ןצינ לביק עובשה
:ותבוגת

חכונל ןכו תויפותישה תודוגאה םשרל תורבחה לש ןבתכמ ארקמל המהדנ הטישה-תיב ץוביק תלהנה"
ילאוטקלטניאה רשוכה ,תלוכיה םכב ןיאה .ונילא 'ץוביקה' ןותיע הנפהש ,'זופחה ןולאשה'
ירבד תא רקסל ץוחנל םתאצמש ,ךכ ידכ דע - רבודמ ימבו םירבדמ ימ םע ןיחבהל תיעבטה היצנגילטניאהו
?תוירקשו תועטמ ,תועטומ תודבוע תגצהבו הצמשהב ,םשב העיגפב םילבוגהו סיסבה ירסח ,הלאה עלבה
.די הל ןתונ םכנותיעש ,היצלופינמל תולובג שי םלוא ,יונישה ךילהת לע חכוותהל רשפא

תולבק ול שיש ץוביק ,יונישה לדומב להנתהל הכ דע רבעש ,רתויב לודגה ץוביקה אוה הטישה-תיב ץוביק
ןכל םדוק רקסלו אובלמ םתענמנ עודמ .םינשה לכ ךשמ תיתוברתו תיתרבח ,תילכלכ תולהנתה לע שממ לש
לש בורב ולבקתה ןאכ םיכילהתה ,לוכה תולככ ?ויצימשמ וילע םימקשכ ורקסל םיאב םתא הנהו ךילהתה תא
תא בצעלו ןשיה ןונקתה תוארוה לכ תא תונשל ידכ וב שיש ,"ינונקת בור"ב ,ץוביקה ירבחמ 77%
תובר תופיסאב ,ליג תוצובקב ,ןויד יגוחב ,םיפתשמ ,םייטרקומד ויה ןאכ םיכילהתה .שדחתמה ץוביקה
םיווהמ םה לכמ רתויו יתרבח ,ילכלכ ,ינונקת ,יטפשמ ןחבמ לכב םידמוע םה .יפלק תערכהבו םיפתתשמ
!הטישה-תיבב רוביצה ןוצרל יוטיב

הז בלשב םיקפתסמ ונא .וילא ונתוא רורגל םיסנמ םתאש גוסהמ 'הנגה בתכ' תשגהל םוקמ םיאור ונא ןיא
םכנובאית לע ןכו תויפותישה תודוגאה םשרלו םכילא התנפש ,הרבחה לש הנונגס לע האחמו רעצ תעבהב
.ונצוביקב יונישה ידגנתמ ךרד הער ונתביד תא ץיפהל

דמועו תוילכלכהו תויתרבחה ויתוחנהב קצומ ,העונתה יבחרב יוקיחל ןוכתמ הווהמ הטישה-תיב לש לדומה
ונימב דחוימכ ספתנ הטישה-תיבב יונישה לדומ .עוציבה ןחבמבו הרבחה ידבר לכל תוירחאה ןחבמב
ידי-לע ןכו םיינוציח םייטפשמו םיילכלכ םימרוג ידי-לע קדבנו ןחבנ אוהו תיתרבח-תילכלכה ותומלשב
תללוכהו תיגטרטסאה ותסיפתב ידוחיי לדומה .הטישה-תיב תוטלחה תא רבע םרטב דוע העונתב םימרוג
םהיניב תטלחומ הדרפה עוציב ךות ,קשמה לע הליהקה בוח תסמעהל ,היסנפל ,ךוישל תוסחייתה םג הליכמה
.םישלחהו םיקיתווה ןוחטיבל 'םיעובצ תורוקמ' ןיירשמ אוהו

תרתוחו תגשגשמ ,תיטנוולר הליהק תיינב לא - תיבמ ויתוצימשמ ףרח - וכרדב ךישמי הטישה-תיב ץוביק
."יונישה ירגתא םע דדומתמה ץוביק תויהלו ךישמהל

.הטישה-תיבב הליהקה להנמ ,עלס ןצינ לש ותבוגת ןאכ דע

רבעבמ תבשק ןזוא רתוי
להנמ בישמ ובו ,חספה גחב אציש ,"םיטיש" ימוקמ ןולעהמ דומלל ןתינ הטישה-תיבב חורה בצמ לע דוע
םירושקה םינוש םיפיעס לע רות-ןב הנינפ ץוביקה תרבח הגיצהש ,תויהת-תולאש לע ,עלס ןצינ ,הליהקה
:יונישל

םירצוי הלאכ םירעפ .הרושהמ םירבח ןיבל הליהקב םיריכב םידיקפת ילעב ןיב םילודג רכש-ירעפ םנשי
,הדובעב תוליעי :ומכ םינוירטירק יפ-לע אלו יתורירש ןפואב תעצבתמ הקולחה .בר לוכסתו חתמ
הבר תובישח האור ינא .הובג הכ רכש םלשל ונתורשפאב ןיא .רבחה ליעפהש ץחלל םאתהב אלא ,תוציחנ
.ירוביצה רזגמב תורוכשמה םוסרפב

."דחא רבח אל ףא ילא עיגה אל םויה דע .אשונב םיאלמ םיטרפ ינממ לבקל םילוכי םירבח" :עלס ןצינ
תויולע דוסבסב תכמות הליהקה .םייכוניחהו םייכרעה היסכנמ דרפיהל תרהממ אל תנקותמ הרבח לכ
םילולע ונירענו ונידלי לש תוטטושהו שעמה רסוח ...טרפה לע לוכה תא הליפמ אלו םילשמה ךוניחה
.הרבחה דגנ גנרמובכ לועפל

דוסבס םייק :2002 תנש יבגל .רתוי תוכומנ תויולעבו רתוי בוט היהי ןמזה ךשמב ,יתכרעהל" :עלס
ךוניח תורגסמל רובענ ונלוכש ,הווקמ ינא .עגפנ וניא ךוניחה .תונושה ךוניחה תויוליעפ לש ףיקע
."ףסכ תוחפב ,בוט רתוי :ונלש הרטמה .יצוביקה ךוניחה תורגסמ הנייהת הלאשו 'תולוז'

,השוחתה תא טרפל תתלו רבעמה תא ךכרל בושח ןכל ."םיעגפנ" םנשיו םיבר םיבואכמב הוולמ ךילהתה
.רוזעי אל הז יכה-ואלב יכ ,תונפל םעט ןיאש ,השוחת תמייק ירעצל .תבשק ןזואו תבותכ שי ןיידעש

הבשקהמ האצותכ ונוש תוטעמ אל תוטלחה .רבעבמ תבשק ןזוא רתוי הברה שי םיבר םירבח תודע יפל" :עלס
."השענ ךכ ןכאו רתוי חחושלו בישקהל בושח .םירבח םע תוחישל שדקומ ינמזמ לודג קלח .ירוביצ חישו

םיישפנה םיקזנה .השירפ תארקל תמלוה הנכה ונרשפאו עקרק םרובע ונרשכהש ילב םירבח םירטפמ םויכ
.תילכלכ תולעייתה :ונלש לעה-תרטמ תא םג ,רבד לש ופוסב ,שבשל םילולע ךכמ םימרגנה

םרוג הזו םירוטיפ םג שי תולעייתה ךילהתב ,תאז םע דחי .תואצוה תוחפב רתוי תתל ונתרטמ" :עלס
תושיגרה אישב תאז תושעל םילדתשמ ונא .והנשמל דחא םוקממ םירבח לש תודיינו ךוכיח תופוקתל
דצמ ןה תונוכנה םיכרדה תא אצמנש ,ןימאמ ינא .םיעוט ונחנא םיתעלו החלצהב דימת אל .הנבההו
."תיתרבחו תילכלכ תחמוצ הרבח םויקל םירבחה דצמ ןהו הליהקה

לש תשדוחמ הניחבל םאיבהלו םידיקפת ילעב לע היצטורה ןורקע תא ליחהל שיש ,רות-ןב לש התרעה לע
."גהננ ךכ ןכאו הלמ לכ לבקמ ינא" :תחא הרושב ןצינ ביגמ םינש המכל תחא רוביצה

שיא ונרקפה אל
תרבח ,דלפ תידוהי ."קוקזש ימל התוא קינעהל ונתלוכיב םיאג ונאו הלודג ונלש ןוחטיבה תשר"
תימיטפוא ,הטישה-תיב

תריכזמ התויה תעב ,םינש רשע ינפל רבכש ,תרמוא ,תורפסו ארקמל הרומ ,הטישה-תיב תרבח ,דלפ תידוהי
לגוסמ אל םדאשכ - םינשה לכ ונלגרוהש יפכ" תויחלו ךישמהל רשפא-יאש ,הרכהה הב הלישבה ,ץוביקה
לבא ,יונישה תווצל תידוהי הפרטצה םינש שמח ינפל ."תסרסמה הרבחה ללגב ולרוג לע תוירחא תחקל
,םויה ."הלאב-אצויכו הנטשה יבתכמ ,ביבס וציפה םישנאש ,הערה חורה ללגב" םייתנש רחאל השרפ
רגב הטישה-תיבש ,תבשוח ינא" .רבעבמ רתוי םירשואמ הטישה-תיבב םירחא םגש תמשרתמו תרשואמ תידוהי
ונתלוכיב םיאג ונחנאו הלודג ונלש ןוחטיבה תשר .יונישל ךרדב שיא ונרקפה אלו תובוט םינש המכב
תריחב יפ-לע אל וא םייקתי רבד לכו םוקיש ךילהב אצמנ יתוברתה םקרמה .קוקזש ימל התוא קינעהל
דיעמ הז .שיא םישולשכ םיעיגמ וילא ,תובדנתהב ,ך"נתל גוח החנמ ןיידע ינא יונישה תורמל .םירבחה
."הטישה-תיבב חור דוע שיו ףסכב דדמנ לוכה אלש

הרירב התייה אל
הטישה-תיבב יונישה ךילהת תליחת תא הווילש ,רבעב העונתה ריכזמ ,ןמלה יבוד תבוגת
הדימ וזיאב טופשל יל השק .השעש יונישה יכלהמ לע דואמ םידבכ םיריחמ םלשמ הטישה-תיב ץוביק"
אל אוה יכ ,םישחש םירבח םנשי ךלהמ לכב .תרחא תושעיהל ולכי םאהו םייחרכה ויה הלאה םייונישה
תא תאטבמ איה וב חרפ התיד לש ךמסמה תא יתלביק .הז םע תויחל םישקתמ םהו םמולח תאו םתוא אטבמ
דיעהל ,אל ינא םגו לוכי אל שיא .יילע התרוקיב תא לבקמ יניא .ושענש םירבדל יתוא תרשוק םגו המצע
אל ינא המינפ יכותבש ,ועדי הטישה-תיב ירבח .יטופיש היה אל ךילהתב ילש קלחה .רחאה תשוחת לע
".תומכסהל עיגהל אלא ,הרירב התייה אל רצונש בצמב לבא ,םהילא ךלה ץוביקהש ,םיכלהמה חור תא לבקמ

ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
םדוקה ךסמל הרזח