תיפותיש תודקפתה
26.3.2002 ,"ץוביקה",ןרוק זועמ
"ץוביקה" תכרעמל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
לכב עצבמ לע טלחוה הנורחאה הבישיב .םירבח סייגמ יפותישה-םרזה
תותיזחה

םיירקיע םיאשונ רפסמב ןד תווצה .יפותישה-םרזה לש םצמוצמה יוגיהה תווצ סנכתה רבעש עובשב
עבק ,םיצוביקה לש גוויסה תרדגהב הנדה ,ןמחל -ידיד תדעווב העונתה גוציי אשונב .קרפה לע םידמועה
םרזה דמעומ היהי ןמלה יבוד יכ ,םיריכזמה םע יפותישה-םרזה תאילמ לש תוצעייתהה תארקל תווצה
.הדעווב וגיצנכ הבישיל

תינכות רושיא לע טלחוה סנכב .םרזה לש יתנשה סנכה ןמ ולעש ,תונקסמהו םיחקלה תא רקס ןמרב ילא
יוויל) תינכותה םושייב עייסל תנמ-לע ,ץוביק לכמ יקלח ליעפ סויגו ביצקתה רושיא ,תיתנשה הדובעה
תונורקעה יכמות לש תודקפתה םויק לע טלחוה ,ןכ ומכ .('וכו הטילק ,רעונב לופיט ,םיצוביק תכרדהו
.ץראב םיצוביקה לכב םייפותישה

תווצה .יפותישה-םרזה לש דוסיה תונורקע יפ-לע ,תודקפתהה בתכל םכסומ חסונ לע טילחה יוגיהה תווצ
דחא ץוביקב "טולייפ" םייקל םרזב הנווכ שי ןכ .העצהה תא שבגתש ,"ןויד תצובק" תמקהל לועפל טילחה
.יצראה דקפמה ינפל םיינש וא

דעומ ,תוישיא תונמזה תקולח יא ,תונמזהב רסוח :םיחקל המכ ולעוה ךא ,החלצהכ סנכה תא םכיס תווצה
סחי שי" יכ ,רמא (עבג) ירא-ןב דדלא .אבה סנכה תא רפשל הרטמב - דועו תיקלח תופתתשה ,חונ אל
הלדגו תקזחתמש לככ .םרזה יצוביקב ונתוליעפ ןיבל (לגעמה) 'םרז-אל'ה יצוביקב ונתוליעפ ןיב ךופה
."יפותישה-םרזה יצוביקל הקיזה תשלחנ ךכ ,םרז-אלה יצוביקב ונתוליעפ

,ירוזא סנכ לעו יתדה-ץוביקה לש סנכ לע ,םרזל םירושקה םיצוביקב תויוחתפתה לע חווד םויסל
.ןדריה-קמעב לירפאב םייקתיש

ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל