"רדעל תוומ אוה םיבאזל טלחומ שפוח"
26.3.2002 ,"קוריה ףדה" ,עובלג ןמחנ
"קוריה ףד"ל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
לש רתויב םיקהבומה םירבודהמ םינש ,(התבטי) ינולא ודעו (הנבי) שידג בקעי
הכילה םה יונישה יכילהת םאה הלאשה םע חספה ברע םידדומתמ ,יפותישה םרזה
?דובעישל הלואגמ הרוחא

שידג בקעי
,תובורק םיתעל ,םייונישה ישרוד םישמתשמ ץוביקה לש וכרד לע תונורחאה םינשב ללוחתמה חוכיווב
ךרדה ידדצמ םינעוט ,ךדיאמ .דסממה ילבכמ ותוריחו טרפה לש תואמצע רתיל הפיאשל םיעגונה םינועיטב
.םדאה ךרעב הרכה יאו ןויווש רסוחו תודמעמ ץוביקב רצוי ,דיקפת יפ לע םדאה לומגת יכ ,תיפותישה
?דובעשל תוריחמ רבעמה ןיבל ילאיצנרפידה ץוביקל יסלקה ץוביקהמ רבעמה ןיב הלבקה ךורעל ןתינ םאה
."יפותישה םרזה" תגהנה לע םויכ הנמנה הנבימ שידג בקעי תא ונלאש

תיצוביקה העונתה ךותב םינושה םימרזהו םיצוביקב םיעצבתמש ,םייונישה ןיב ליבקהל ןויסינה" :שידג
אוה חוכיווה ,תמאה ןעמל ךא ,יאנותיע קימיג תויהל ילוא לוכי תוריחה גח לש יזכרמה ביטומה ןיבל
,לשמל :תונוש תושיג המכ שי הז אשונב .תוריחה תדימב קסוע אוה יכ םא ןירוח ינב ןיב
ךא ,תיתומכ קדוצ אוהו ןכתיי .ותוריח םצעתת - לדגי ולש טרפה שפוחש לככש ,בשוח טסילאודיבידניא
,ןויוושה ךרעב העיגפ היהת ךכמ האצותכו תלוזה שפוחב ,לכ םדוק ,שגנתהל לולע טרפה שפוח ךרע
שפוח' :ןילרב והיעשי רס לש ורמאמכ ,הדימ התואב ילוא ותוא םיבישחמ םדא ינב תורבח וא םיטרפש
ידכ דע ילוא תויתלוזה תרות תא וחתיפש ,םיפוסוליפ וליפא שי .'רדעל תוומ אוה ,םיבאזל טלחומ
:םיללכ ינש ועבק אלא ,הלא תוזוחמל תכל וקיחרה אל ,וז הייגוס הקיסעה םתוא ףאש ,ל"זח .דרוסבא
תויתדימה אשונ ןכלו 'ךרבחל השעת אל ךילע אונשש המ' ילילש ינשהו 'ךומכ ךערל תבהאו' יבויח דחא
ןכלו 'ינידמ רוצי' אוה םדאהש ,ם"במרה רמאמכ ודבל יח וניא םדאה .תישונאה הרבחב יטירק אשונ אוה
רתוי ךורא דחא לבחל םילבח ינש רבחל ןתינ אל ,ךדיאמ .'רבג םילאד לכ' ירה לבח תכישמ עצבתת םא
.והצק לע רתווי םהמ דחא לכש ילבמ

םידגונמה םיכרעה ןיב ןידעה לקשמה יוויש רפומש עגרב .רתוי םיכובס םירבדה תיצוביקה העונתב
,הרבחל המורתה תמר יפל אל םהיגהנומ תא םיכירעמ 'םיגיהנמ'ו ומצעל דחא לכ לש לבח תכישמ הליחתמו
םינממס םג הב שיש ,תולת תרצונ ,תוריחו שפוח לש הווסמה תחתו םישמ ילב ,יזא תונמאנה תמר יפל אלא
.תורוד השולש-םינש ןב יביטקלוק ץמאמ םה ןיאה םגו שיה םג .לומתא רצונ אל ץוביקה .דובעיש לש
לוכיו םימדוקה תורודה לש םחוכמ רתוי בר ריעצה רודה לש לושינה חוכ םירבדה עבטמ היגולויבה ללגב
.םלרוגל היקיתו תרקפה התועמשמש ,תיצוביקה הרבחה לש 'היצזומיקסא' ידכ דע תוילטורב םינפ שובלל
?תוריח ארקיי הזלו

םייותיפו תוילשאב תוולמ ןהש דוע המ ,הלאכ תועפות דגנכ םמוקתהל ךירצ יתרבח שגר ול שיש ימ לכ
ןהו הב ונימאהש ,תינויווש הרבח ןיינבל ןה המורתו היישע בור ללגב םחוכ שתש דגנכ םימויאב ףוסבלו
הרבחב ?המ זא .המישרמ תילכלכ החלצה ךות דימת אל ,ןוכנ .הרוהטה תינויצה תועמשמב ץראה ןיינבל
הרוצב קלחל םיצור תינויווש-טסופה הרבחבו ,רתוי וא תוחפ ,הווש ןפואב שיש המ תא םיקלחמ תינויווש
.תוחפ שי רשאכ אקווד תילאיצנרפיד

םישנא הברה .םתרגסמו וייח תרוצ תא תוריח ךותמ ול רוחבל ,ץוביק רבח ללוכ ,םדא לכ לש ותוכז ,ןכא
הברהש ,קפס ןיא .ןויערל דובכ ךותמ ובזעו םהל המיאתמ הניא איהש ואצמ ,ץוביקה ךרד תא וסינ ץראב
תפאושה הרבח לש האלפנה הריציה וננובאדל ךא ,וב םייחש הלא רשאמ ץוביקה תא ובזע םישנא רתוי
ובזעש הלא ידי לע סרהית אל ,םינושה םיחטשב הירבח תלוכיב (עצוממ ןושלמ) עוצימל הנכומו ןויוושל
יא תא שממל םישקעתמ ךא ,התוא םיצור אלש ,ולא ידי לע אלא ,(תירוטסיה הדבוע וז) התוא ובזעי דועו
תדחוימה תיתרבחה הריציב ךישמהל םיצורש הלאמ תוריח תליטנ ךכב שיו ןכתיי .ץוביקב אקווד םנוצר
"?וכליי ןאל הלא יכ ,וזה

הניא םיילאיצנרפיד םיצוביק לע "ץוביק" גוויסה תבחרה תא ליחהל תיצוביקה העונתה תושקעתה םאה
גצייל רחבנש ימכ הז אשונב ךתדמע איה המ ?םכרדב ךישמהל יפותישה םרזה יצוביק לש םתוריח תא תללוש
?ץוביקה תרדגה תניחבל תירוביצה הדעווב יפותישה םרזה תא

,היעב םוש ןיאו תויפותיש תודוגא לש םיגוויס 26-כ םויכ שי ירה גוויסה אשונ תא המגודל חקינ םא"
ןיאש םושמ תיתטאפ איה ףסונ גוויס ףיסוהל אלו ץוביקה גוויס תא תונשל תושקעתהה .ולאכ 27 ויהיש
ירוחאמ רתתסיש ךכ ידי לעש ,בשוח והשימ םא .רחאל ךיישש והשמ תחקל (בורל אל םג) תוכז דחא ףאל
סמ םלשלו ילאיצנרפיד רכש לבקל ,רמולכ ,קוחכ םיסמ םלשל אל לכוי אוה ,םויכ ועמשמכ'ץוביק' גוויס
תורמל .םוזג חיש ירוחאמ רתתסמש ימל לושמ אוהו חש אוה המ עדוי וניא טושפ אוהש ירה ,יביטקלוק
לש םילילמת יפ לע תקסופ וא תמשרתמ הניאו תוהמה רחא תכלוה םויכ הטיפשהש ,עדוי ינא ןטפשמ יניאש
".ןכותמ תוקיר תורדגה

האיצי ירוהרה הז אשונב תויצוביקה תועונתה תולהנתהו גוויסה תבחרה אשונ בקע ךלצא םילוע םאה
?יפותישה םרזה לש תדרפנ תוהז תרדגהו תוריחל תומייקה תויתעונתה תורגסמב דובעישהמ

ורבעי אלש ,ןימאמ ינא .ץקה תא קוחדל ןיאש ,איה יתעד יפותישה םרזל תדרפנה תוהזה תלאשל רשאב"
רצוי תוריד ךוישש םושמ (בוטה הרקמב) םייתליהק םיבושיי ויהי םיילאיצנרפידה לכש דע תובר םינש
תושעל ,ןמז ךרואל ,לוכיש חוכ ןיא .תברועמ היהת בושייה ךותב הייסולכואה אליממ זאו סכנב הקזח
אליממ ץוביק תויהל הצריש ימו (ריצק ץ"גב האר) תרכומ תיתרבח הנמא סיסב לע ונניאש ,םיבשות ןוימ
".הזכ ראשיי

ינולא ודיע - שפוחמ סונמ
םורפ ךירא לש "שפוחמ סונמ" תא ונטטיצ ףאו ונארק "תוינויע תולועפ"ב רעונה תעונתב ונקוסיע תעב
תישפוח הבישחמ ונוצרמ חרוב אוה הבש ,תיטסילטיפקה הרבחב םדא לש וייח תוהמ תא ןיבהל וניסינו
היטרקומדה לש הפא תמשנ איה ,וניכירדמ ונודמיל ,הערכה ירהש .עירכהל ךרוצהמ טלמנ רתוי בושחו
דוקפתל יאנת איהו םדאה לש ויתובוח תכרעממ קלח איה אלא ,תיטרקומד-תישפוח הרבחב תוכז קר הניאו
דובעישמ האיציה לע חספ ברע לאשנ אוה רשאכ ,(התבטי) ינולא ודיע רמוא ,תיטרקומד הרבח לש ןיקת
.הלואגל

רבחכ אוה םאה ההותו םורפ ךירא ונידידיב ,םעפ ידמ ,רהרהמ ימצע אצומ ינא ץוביקל יתעגהש תעמ
םייחב רתוי ירגתאהו השקה קלחה ,ימעטל ."שפוחמ סונמ" ולש הזיתה תא ךכ בתוכ היה םויה ץוביק
,"שפוחמ סונמה" תא ללכ ךכב האור יניא .היפ לע גוהנלו םירחא לש הערכה לבקל ךרוצה אוה םייצוביקה
םילבקמ םירחאש שיו םירחא לש תוערכה לבקמ התאו שיש ,ךכל םיכסהלו תוערכה לבקל תונוכנה תא אלא
םיברמ אל םויהש םיגשומ ,הלאב אצויכו ךרד לע המכסה ,היצטור - םילמב ונשמתשה םעפ .ךלש תוערכה
,ישפוחה - ץוביקה רבח לש שדחמ ותורצוויה לע רפסל םיברמ ץוביקב יונישה יאיבמ .םהב שמתשהל
.םורפ לש ויחנומב החלצה שממ - האגה ,(וביצקתל רקיעב) ולרוגל יארחאה

,הנש 30-ו 20 ינפל ויהש ולא תמועל םויה םיצוביקה ירבח תא האורו יתוביבס לע ןנובתמה ,ינא וליאו
ותוא םיאצומ ונאש לככ .ורצי וללה םיגילפמה םייונישהש ,ץוביקה רבח לש שדחה רצותב ןיחבהל השקתמ
תוואג תוחפ ,חור תוכימנ רתוי םיאור ונא םידיקפת ילעבו תודעו לש הערכהה ילבכמ ררחושמו ישפוח
.תידוחיי הרבח לש הז גוסב תוסנתהל הוושש ,השוחת תוחפו הדיחי

תניחבמ םה הווהה תלואגו רבעהמ דובעשה ילואש וא הלואגל דובעשמ ונכרדב ונלצא שבתשה והשמ םאה
...םינורתפ יונישה יכילומו םיגולוכיספל ?אווש םסקמ

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל