!יבוד םג ?אב אל ימו
14.3.2002 ,"ץוביקה" ,ןשב קירא
"ץוביקה" תכרעמל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
יגיהנממ ,ןמלה יבוד ורדעיהב טלב * "יפותישה םרזה" לש יתנשה סנכב םיפתתשמ טועימ *
השק היישוק * ?הנחמה לדגי תאז לכב דציכ זא * םרזה

וגיהנהש ,םישיא הברה לעפאב (12.3) עובשה ישילש םויב םייקתהש ,יפותישה-םרזה לש יתנשה סנכב ויה
ואב .ןילדי ןורהאו רוצ יקומ םגו ןור ירמיאו אריפש עשילא ,זר ןמחנו סמו'ג .תוגלפמו תועונת םעפ
טלבש המ לבא ."רדגה לע"ש הלאכו םיטרפומ םיצוביקמ םידהוא םגו םרזב םירבחה םיצוביקה 27 יגיצנ
םוי ותוא ראשנ אל ןמלה .התבטוימ ןמלה יבוד ,ויננוכמו םרזה יגיהנממ דחא לש ותורדעיה אקווד היה
.םימ ויפ אלממ ןמלה ?המל .לעפאב אל לבא ,םילשוריבו ביבא-לתב ,עוריאל בורק יד היה םצעב .םורדב
.ץוביקה תרדגהל תירוביצה הדעווב םרזה םעטמ "חוטב" דמעומכ ומש רכזנ ,רבעש עובשב ,ם"קתה תצעומב
םע ץעייתת העונתה תוריכזמש ,התייה הרשפה-תטלחה .ויונימ לע ,הרואכל ,וטו ליטה לט ןתנש אלא
.(4 'מעב העידי םג ואר) ומעטמ דמעומ םש לע יפותישה-םרזה

?תישיא וב "הדיגב" ףא ילוא ,וירבח לש הגיסנ ךכב האר ןמלה יכ ןכתייה
."הרוצ םושב ןיינעל סחייתהל ןכומ אל ינא" :ןמלה
דע ורתונ םתיצחממ תוחפ .יופצהמ תוחפ הברה ,שיא 150 ישוקב ועיגה סנכל .רסח ןמלה קר אל לבא
ואצמ םיבר .הנחמה תא רידאהל ידכ ,תונפל ימ לא ,תונפל ךיא :ריוואב ודמע תומליד הברה .ומויס
םצעב ,דואמ םיטעמ ."שדחה ץוביקה" יישקל אקווד הסחייתהש ,יגנלוטוא רדמס 'פורפ לש הירבדב המחנ
,דרמה סנ תא ףינהל ועיצה ,("ץוביק םעפ היהש") המח-אובממ ןואיש השמ - "דרוקר הד ןוא" דחא קר
וזה תולהנתהל םג לבא .קבאמב יביסרגא רתוי הברה להנתהל ,תיצוביקה העונתל םיסמה םולשתמ ענמיהל
ח"ש ףלא 100 דועבו תיצוביקה-העונתה ביצקתב ח"ש ףלא 350-ב קר הנשה ןמוממ םרזה .ריחמ שי
ירבג לש החטבה ול שיש ,רמוא ,םרזה זכרמ ,ןור ירמיא .לזואו ךלוה ביצקתה לבא ,יתדה-ץוביקהמ
ונפי ,ןור עיצמ ,םימ קיזחת אל החטבהה םא .ףסונ ןומימל גאדי תישיא אוה ביצקתה לזאי םאש ,ליגרב
תועצה הינפל המשר סנכה תואישנ .תוליעפה קספות ,ששוח אוה ,אלו דחוימ סמ תולעהל ש"רזה יצוביקל
,רעונ תועונתל תיביסנטניא היינפ ,הרבסה ךרוצל ש"רזה ירבח לש ,יקלח ,ףסונ סויג ומכ ,תופסונ
תא ביחרהל תנמ-לע ,"םרזה ידהוא" לש סוטטס תריציו ישיא סיסב לע םיצוביקמ םירבח לש תופרטצה
.תוליעפהו העפשהה ,לגעמה

ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל