םשל זוחא הפל זוחא
17.1.2002 ,"ץוביקה" ,ינומרע הרוא
"ץוביקה" תכרעמל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
יוניש עצבל תורשפאה דגנכ טפשמה תיבל ונפיש ,םידיחי וא םיצוביק ןממי יפותישה םרזה
ץ"גבל ךרדב רבכ םירצחו תבגבו .60% (קר) לש בורב

וא םיצוביקב ךומתל (9.1.02) הנורחאה ותבישיב טילחה יפותישה-םרזה לש יוגיהה תווצ"
ןונקתה תא תונשל םיצוביקל הריתמה הנקתה לומ דעס שקבל תיטפשמה תכרעמל םינופה םידיחיב
ץחלב הנקותו לילעב תיקוח-יתלב וניניעב תיארנש הנקת וז .75% םוקמב 60% לש בורב
ןהכ ןנער ןקיתש ,הנקתל (תרחואמ תצק) הבוגתב םרזה זכרמ ,ןור ירמא רמוא ,"לוספ יטילופ
בייחמ תודוגאה ןונקת ,עודיכ .2001 ראורבפב ,החוורהו הדובעה רשכ ותנוהכ תפוקת יהלשב
הדובעה רש לע םיריכזמה ץחל תובקעב לבא" .תודוגאה ןונקתב יתוהמ יונישל 75% לש בור
םייתוהמ םייוניש רשאל ןמגילז ירוא תודוגאה םשרל הנקתה תרשפאמ" ,ןור ןעוט ,"החוורהו
ןבומכש ,ןויסינ תנשל 60% לש בורב ,ילאיצנרפיד רכשל רבעמ לשמל ומכ ,םיצוביקה ינונקתב
ץוביקב םיבחרנ םינויד רובעל ךירצ יתוהמ יוניש לכש ,םיבשוח ונחנא .הרזח הנממ ןיא
תאז השענו יטפשמ דעס שקבמה דיחי לכו ץוביק לכב ךומתל ונטלחה ,ןכל .בורה לש הטלחהו
."םרזה יצוביקב אקווד ואל ,תירוביצ הכימתב םגו ףסכב םג

?ףסכה הפיאמ
םתמורת ומרת רבכ ,םיצוביקהמ קלח .םייפותיש םמצע םיאור ןיידעש םיצוביקהמ" :ןור
."םירחא םיצוביקל םג הנפנו ןיינעל

?ילאיצנרפיד רכשל רבע רבכ וצוביקש ימו
.םירוח האלמה ןוחטיבה תשרל ורבע רבכש ,םיצוביק םתואמ ונילא םינופ אל"
ןוחטיב תשרל רובעל תוירחא רסח הז המכ דע ונכרד תרבסהב םיכישממ ונחנא
.75% לש ןונקתב שרדנה בורב רובעיש ,רובעל טילחמ תאז לכבש ץ,וביקו

תועצמאב .ןוקיתה תא לטבל צ"גבל םירצחמו תבגמ םירבח ונפ עובשה ינש םויב רבכ ,ןכאו
,םיצוביקב תושלח תוצובקבו םירבחב עוגפל לולע יונישה יכ ,םירתועה םינעוט גלפ לג ד"וע
םירתועה .'וכו םילטבומ ,םידלי תובורמ וא תוירוה-דח תוחפשמ ,םישישק ,םיכנ ומכ
.הנידמב םיצוביקה תיברמל סחייתמ אשונה יכ ,םינעוט

,ליגרב ירבג םהדנ ,"הנידמב חרזא לכל ומכ ,צ"גבל הריתע שיגהל תוכז שי ץוביק ירבחל"
ןיאש ,ששוח קר ינא" .צ"גבל םיצוביק ירבח תריתע לע ללכ עדי אלש ,העונתה ל"כזמ
םהש ינפל ,םירבדה תא קודבל העונתל ואוביש ףידע .ןמזה לע לבחו יטפשמ סיסב לכ םירתועל
."טפשמה תיבל םינופ

,בתכמ .ןור ירמאמ ולא םימיב לביקש ,"יתייעבו הומת" בתכמל צ"גבה תא רשקמ ירבג
סעכו לובלבל םרוגו המואמ אל לע המוהמ בור רצויו תודבוע לע ךמתסמ וניא" וירבדלש
."םירתוימ

המרמב האצוה הנקתהש ןעוט ירמא
?וישכע רכזנ אוה המ .ההימת ררועמ ומצעלשכ הזו .הנשכ ינפל רבכ האצי הנקתל תפסותה"
הנוממה רשה ,התוא עיצהש ,הז אוה םשרה .םיללכה לכ יפ לע הנקות הנקתה - ןיינעה םצעלו
תויצנטסניאה לכ .תועונתה יריכזמ לצאו םיטפשמה דרשמב רבע הז ,ןיינעב היה (ןהכ ןנער)
."םינוכנה םיכילהה לכו

?תאז תושעל םשרל היה ןיינע הזיא
תועיקתה וננויסינ ךמס לעו תועיקת לש בצמל ועיגה םיצוביק רתויו רתוי"
ריאשהל היה םשרה לש ןויערה .ץוביקה דיתעל רחא םרוג לכמ רתוי תינסרה התייה
יתועמשמ בור םע ןיידעו ןויסינ תנשל םייניב תנקת רוציל לבא ,75% לש בור
.םירבחה ללכמ 60% ,םיעיבצמה ללכמ 66% לש

,בשוחש ימ .חותפ גולאידבו יניינע תויהל ךירצ ,ליגרב םכסמ ,ץוביקה דיתע לע חוכיווה
.האירב אלו תיתייעב דואמ ךרדב דעוצ תויעבה תא רותפי אוה טפשמ יתב תועצמאבש

.עובשה 'ג םויב ,םירצח ירבח השולשו תבג ירבח 19 םשב הריתעה תא שיגה גלפ לג ד"וע

?ןממי יפותישה םרזהו
יפותישה םרזה םע רשק יל היה אלו ותוא לבקא דוע לכ ירכש תא לבקא יממ יתוא ןיינעמ אל"
הריתעב ךומתי ץוחבמ תוברעתה וילע התפכנש שיגרמש ,ץוביק רבח לכש ,יל בושח .ןיינעב
."הילא ףרטצי ףאו

ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא