17.2.2000ץוביק םישפחמ ילאיצנרפידה ידגנתמ :רזג
יפותישתונחוב רכשה תטרפהל ודגנתהש תוחפשמ רשעמ רתוי
:ם"קתב הטילקה תקלחמ .םייפותיש םיצוביקל תופרטצה
םיצוביקמ תופסונ תוינפ שי .תוינפ שולש ועיגה רזגמ
םירחאימולד ארזע

רכשל רבעמל הדגנתהש ,טועימה תצובקב ויהש ,רזגמ תוחפשמ המכ
יצח ינפל רבכ ,תימשר .יפותיש ץוביקב טלקיהל השקבב ם"קתל ונפ ילאיצנרפיד
רבודמ יכ הארנ םלואו תוחפשמ שולש תיתעונתה הטילקה תדעוול ועיגה הנש
וז" .ןכרד תא תונחובה תוחפשמ 12 לע ול חווד ,ןמלה יבוד ירבדל .רתוי הברהב
.רמוא אוה ,"יתעונתה םויה רדס לע אצמנ אשונהו הכרעהה

,ןורחאה לוגלגה .םילוגלגו תולטלט תבר הירוטסה ,םירבח 90 לש ץוביק ,רזגל
ובזעש ,הקירמא-םורדב "םינובה" יאצוי לש םיניערגב םיעבשה תונשב ותישאר
קלח .ןויוושו ףותיש ייח וב םייקלו שדחמ רזג תא בשייל ידכ תודימא תוחפשמ
.יחכונה הסיסתה דקומ תא הווהמ הלא תוחפשממ

תנשל הז בלשב ,75% לש בורב תועובש השולש ינפל ץוביקב רבעש ,יונישה
לולסמ :םילולסמ ינשב רבודמ .לאינד-רפכב חתופש ,"רינש לדומ"ל המוד ,ןויסינ
השקתמש ימל 20% לש הסנכה ירעפ םע יביצקת לולסמו אלמ ילאיצנרפיד
םייופצ ילאיצנרפידה לולסמב רכשה ירעפ .םייקה ץוביקה ןמ ןיטולחל קתנתהל
."םיינע"ל "םירישע"ה ןיב 4-3 יפ דע עיגהלרחמל םויהמ ןלבק

רבודמ ,וירבדל ."הצוחה" תונגראתהה יליבוממ דחא אוה (3+41) ץיבודיוד סומע
וירוה םע הלעש ,סומע .םכרד תא םישפחמה ,ץוביקהמ שילש ,בא יתב 16
תחנה-יאש ןעוט ,1984-ב ץוביקל ףרטצהו תיתעונת תרגסמב אלש ב"הראמ
:ץיבודיוד .ףתשמ היה אלש ,ךילהתהמ םג אלא יונישה תואצותמ קר אל תעבונ
םיאשונב תפרוג הטלחה תוכז ץוביקה ל"כנמלו הריכזמל הנתנ הפיסאה"
.הפיסא סוניכ וא תולעופ ןניא ןמזמ רבכש ,תודעו אלל ,םייתרבח-םיילכלכ
ולטיב םה .םירבחהמ 51% לש תומיתח סייגש ימל קר הנתינ רערעל תוכזה
זכר יתייה .ןלבקל לכואה רדח תא ורסמו ברעו רקוב תוחורא רחמל םויהמ
טרפלש וניצר .םינש עבראכ ינפל רבכ ,יוניש יכילהתב קסעש ,ןושארה הדובעה
ךילהתה .םייפותיש םילכב לבא ,ותסנרפל תוירחא ,וייח לע הטילש רתוי היהת
ורשפא ,םויק תדרחב ויהש ,םירבחה .ירבשמ בצמל ונעגהש דע עקתנו המהמתה
הזה דליל אל .תואירבהו ךוניחה תטרפה ללוכ ,םיינוציק םייוניש תושעל הגהנהל
."יתללפתה

םעטמ םולשה ןעמל םיימואלניב םייכוניח םיטקיורפ לוהינב קסועה ,'ץיבודיוד
תטיסרבינוא םעטמ) היצרפואוק לש ינוגרא הנבמו לוהינ דמולו ב"הראב ןוגרא
ולכי םיכמותה ,יונישל בור שיש רורב היהשכ ,םיוסמ בלשמ יכ ןעוט ,(רטסל
הז עגרמ .הדיצה וזזו לבקתת אל םתעדש וניבה םידגנתמה" .הטלחה לכ ריבעהל
."םיטרפב ןיינעתהל יתקספה?תוחפשמה תונגראתה הליחתה ךיא

לע ונבשח .םישוע המ תוארל ידכ םירבח המכ ונבשי .הלימה אל וז תונגראתה"
םיצוביק המכ םע םירבדמ .רחא ץוביקל הכילה לע רתיה ןיב ,תויצפוא ינימ לכ
אל ינא .בוזעי המישרב אצמנש ימ לכש ןימאמ ינניא .תברועמ ם"קתה םגו
עיגהל ןוצר ןיא תודסומה דצמ .הזכ בצמב ראשיהל יל השק לבא ,בוזעל ןיינועמ
ךלהמה ,רבדיהל הלהנהה דצמ תיתימא תונוכנ היהת םא ,יתכרעהל .הוושה קמעל
."ענמיי ונלשםולחה ץצופ

קומע העוקש ,ם"קתה םעטמ תיתרבחה הוולמה ,(ןחב) ינפג-ןואג הכלמ
שיו רחא והשמ הצור דגנתהש עברה ,הירבדל .רבשמהמ אצומ אוצמל תונויסינב
הפו ץוביקב תויחל ידכ ב"הראב דמעמו םיפסכ וריאשהש םירבח שי" .הסיסת
וז יתעדל .תוירוה-דח תוחפשמ המכ םהיניב שי .םולחה תא םהל םיצצופמ
."חתפתי הז ןאל תוארל ךירצו ןטב תבוגת?חתפתי הזש תבשוח תא ןאל

םירמוא קלח ,ילאיצנרפיד רכש אלל ץוביק םיצור םישנאהמ קלח .תעדל השק"
והשלכ ץוביקל דחיב וכליש ןויער היה .היינש תיצוביק הריירקל שאר םהל ןיאש
,םיצוביק המכ וקדבנ .תופתושה לע הרימש ךות ,תרחא תובשייתה תרוצל וא
."תומש רוסמל הלוכי ינניאתוטעמ םיידיב תויוכמס זוכיר לע הנעט שי

,הזמ םיצורמ םלוכ אלו תובחר דואמ תויוכמס ל"כנמל הנתנ תיללכה הפיסאה"
ויה .ןוויכה תא הביתכה ל"כנמה לש ותריחב םצע .ןידכ ולבקתה תוטלחהה לבא
םג הפישח התיה .תודעו ולפנו ומק .םירחא םייוניש תושעל תונויסינ המכ רבעב
ביתכה ילכלכה בצמה ,רבד לש ופוסב .הבוג ספת אל הז לבא ,יפותישה םרזל
יוטיב הזל ןיאו ההובג דואמ הלכשה תמר םע םישנא ןאכ שי .יחכונה יונישה תא
חירכת תוילאיצנרפידה .'וכו םיקורי םינוגראב ,יונב םידבוע םה .ץוביקה תלכלכב
."ובזעיו ומוקי םהש וא םהייח תוחרוא תא תונשל םתוא?ךל הארנ ךלהמה ,ללככ

."הרירב התיה אלש ןכתיי לבא ,ילאיצנרפידה רכשה םע היעב יל שי"

רורב רוקיב סיטרכ םע ץוביקה לוהינל עיגה ,רזג (ינוציח) ל"כנמ ,(43) הפי ידוד
לכל רורב היה" .ולוהינ תחת אצמנה ינשה בושייה ,לאינד-רפכ יפותישה בשומהמ
."תיבב ונעציבש יונישה תא ןאכ ריבעהל ךלוה ינאש

תוינקה ינוגרא ,ורזח םיק'צ" .הנש ינפל ,ועיגה םרט השק בצמ תנומת ראתמ הפי
םישנא .עדימה תוכרעמב סואכ ררש ,תילוהינ הרקב התיה אל ,םיזרב ורגס
.הברהב רפתשה בצמה םויה ,וירבדל ."םיסינכמ אל תועוצקמב דובעל ופידעהןלבקל לכואה-רדח לש הזופחה הריסמה לע הנעט שי

ימ ןיא יכ ,םיימעפ-דח םילכב םילכוא םעפ ידמו דקפתמ אל לכואה רדחש וניאר"
וז .ןלבק איבהלו ברעו רקוב תוחורא רוגסל ונטלחה .דובעי וא םילכ ףוטשיש
ביצקת ונעצה ברעב שגפמה םוקמ ןדבואמ ועגפנש ימל .תילכלכ הטלחה התיה
."שגפיהל ךישמהל ולכויש ידכ ,הגועו הפקל

רבודמ ותכרעהל .העומשכ תאז לביקש ,ידוד רמוא תוחפשמה תביזע לע
יתעצה" .הסנרפ תויעבמ תוששוח ןקלח ,ךילהתהמ תולבוסה תוחפשמ שמחכב
זאו עיגי הזה ךילהתה םשל םגש תורמל ,םייפותיש םיצוביקל רובעל ןהל רוזעל
."םיימעפ לובסל םילולע םהןטב תבוגת

תא דירוהלו תוחורה תא עיגרהל ,דלוג ירימ ,הריכזמה תשקבמ ,םירבדה עבטמ
שיא הז בלשבו ףתשמו יטרקומד היה יונישה ךילהת ,הירבדל .תושגרתהה סלפמ
תועומשב רבודמ התעדל .רחא ץוביקל רבעמ אשונב הילא הנפ אל םידגנתמהמ
ןכתייו םירבחה לש ןטבהמ תובוגתב רבודמ ,התכרעהל .ןיובילמ תששוח איהו
,תועוצקמ אלל 45-40 יאליג ,תושרשומ תוחפשמב רבודמ" .העיגר אובתש
יאדווב ,הברהב רבודמש הנימאמ אל ינא .קומע אוה ןהלש יגולואידיאה רבשהש
םג .הרק ךכ אל לבא ,יונישה ךילהתל ולגתסה םלוכ ול םיחמש ונייה .15-ב אל
תויעבה םע דדומתהל ונחלצה אל לבא ,יצוביקה ןויערה םע ב"הראמ יתאב ינא
יונישה לש ומוציעב ןיידע ונחנא .בוט רתוי הברה ונבצמ םויה .םימייקה םילכב
לע יל באוכ .בוזעל וטילחיש ינפל וב וסנתי תוחפל םידגנתמהש הווקמ ינאו
."ךרד לכב ןהל רוזענ .תוחפשמהםידגנתמה תא הקחד אל רוערעה תלוכי תלבגה םאה
?הניפל

הארבהל םירושקה םיניינעל קר ,ךילהתה תליחתב 51%-ל לבגוה רוערעה"
אל ,לעופב .אשונ לכ לע םישנא ינש לש רוערעב עקתיהל וניצר אל .תילכלכה
."הזה ףיעסב שמתשהל ונצלאנ

רפסנארט אל דועםיבהלנ ונחנא :הטילקה זכר .זוע-רינ םע מ"ומ ולהינ רזגמ תוחפשמ שולש
.ףותישה ךשמהב תוצורה "םילאיצנרפיד" םיצוביקמ תוחפשמ טולקל

םישדוחה ךלהמב יכ רמוא ,תיצוביקה העונתב הטילקה תקלחמ זכר ,רנימק ואית
םיצוביקמ רובעל וצרש ,תוחפשמ עבשמ תוינפ הקלחמל ועיגה םינורחאה
רתוי הז ,םרז לש ותליחתב רבודמש רמול יל השק" .םייפותישל םיילאיצנרפיד
ינפל רבכ ונילא ונפ רזגמ .רבעב התיה אלש העפות וז לבא ,םישושיגה בלשב
תטילקל תופידע ןתיי יכ עידוהש ,זוע-רינל ןתוא ונינפה .תוחפשמ שולש הנש יצח
."עדוי אל ינא רזגב תופסונ תוחפשמ לע .םיקרפתמ םיצוביקמ תוחפשמ?תונופה תוחפשמל םינייפאמ שי

."םהיצוביקב םייזכרמ םידיקפתב ונהיכ םירבחהמ קלח .45-40 יאליג ןבור"

?םיטלוק םיצוביק שי

ןוויכ ,דיחפמ ונניא ליגה .תיבויח תוסחייתה שי םייפותישה םיצוביקהמ המכב"
תוינוריע תוחפשמב אל ,יעוצקמו יצוביק ןויסינ םע םישנאב רבודמש
."תוימינונאשולש לש היינפ התיהש רשאמ ,זוע-רינב הטילק תדעו זכר ,רקואפ ןולא
,דואמ םייזכרמ םישנאב רבודמ" .הרצענ לבא ,תוניצרב הקדבנש ,רזגמ תוחפשמ
ללגב אלא ,ונללגב רצענ אל הז" .רקואפ ריבסמ ,"ןאכ טולקל םיחמש ונייהש
םה ,חילצת אל זוע-רינב הטילקה םאש וששח םישנאה .רזג ךותב םיכלהמה
אלו םהלש תיבה לע קבאיהל ךישמהל וצר םה .ןאכמו ןאכמ םיחריק וראשיי
תוחפשמ טולקל בהלנו חותפ ,יפותיש ץוביקכ ,זוע-רינ .ןולשיכ תשוחתב תאצל
.םייפותיש-םייצוביקה םייחה ךשמהב תוצורש ,םיילאיצנרפיד םיצוביקמ[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]