30.12.99םיגשומ לובלב
םירצח ,ןילדי ןורהאםירזוח "ןשיה" ץוביקה יונישב םילגודה אקווד"
יזועל הבוגת - "לומתאה םלוע לש םיגשומל
יבצ-ןבתא (דעימע) יבצ-ןב יזוע ראתמ (11.11.99 ,"ץוביקה") "סיזת" רודמב
ןיב חוכיו אוה וליאכ ,תיצוביקה העונתב םייונישה לע ימינפה חוכיווה
.רחמה ישנאל לומתאה ישנא"ןיטולחל םיווש ונלוכ ונרצונ אל אלפה הברמלש" ,םיעדוי רחמה ישנא
היישע דימצה אל םלועמש" ינפמ רבשמל עלקנ ןשיה ץוביקה יכו
."החוורה תוכרעמ ינלצנו לטב יכלוה" םה וירבחמ לודג זוחא יכו ,"הלבקללכ לש ותלוכיל תיצוביקה תוגהנתהה תא םיאתהל םיצור יונישה ישקבמ
קוידב ךיא .ותסנכהל םאתהב וייח תוחרואו ויתוכרעמ תא םייקל ץוביק
.יבצ-ןב יזוע לאוש ?"ןשיה ץוביקב" הז תא םישועוראשנש ,םיבר "םינשי" םיצוביק םימייק תיצוביקה העונתבו ,תושעל המ
תאש ,ועדי תאז םע דחיו םיירוקמה ןויוושהו ףותישה תונורקעל םינמאנ
תיביטקלוקה םייחה תמר יכו ,תינדפקו תיארחא הרוצב להנל שי קשמה
.תילכלכה תלוכיל םאתהב תויהל תבייחןיב דוגינ ןיאש ,ועדי םייכרעו "םינשי" םיצוביק אקוודו ,תושעל המ
ישונאה ןויוושה אקווד יכו ,תילכלכ תויחוור ןיבל תיצוביק תויכרע
,רתוי םיבושח היצביטומו תוהדזה ימרוג םה תיתרבחה תוירדילוסהו
.תוירמוח תויצקנסמו תורוכשמב רעפמםלוע לש םיגשומל םירזוח ןשיה ץוביקה יונישב םילגודה אקווד
ויהש ,תיטסיאוגאה היצביטומלו תויטסילטיפקה תושיפתל ,לומתאה
ץוביקה וליאו ,19-הו 18-ה תואמה לש יטסילטיפקה םזילרבילה תלחנ
לש םלוע - רחמ לש םלועה לש רשבמה אוה אוה ירדילוסהו "ןשיה"
חוכה איה ףתושמה לעפמהו הדובעה םוקמ םע תוהדזהה וב ,םזינאמוה
.עינמהתמרש ,תושיגדמ 20-ה האמה לש היינשה תיצחמה לש ןוגראה תורות בור
קרש ,םימרוג המכ ידי-לע תעבקנ םידבועה לש ןוצרה תועיבשו ץמאמה

קופיסהו רגתאה םנשי .ירקיעה אל םג אוהו ,ףסכה אוה םהמ דחא
לש סחי תלבק ,ןוגראל תוכייתשה תשוחת ,יתקוסעת ןוחטיב ,הדובעב
תכל םיקיחרמה שי .םירושיכ לש ימצע שומימו םינוממהמ הכרעהו דובכ
.ץפנתה ףסכה סותימ יכ םינעוטורשאכ ,ץוביקה תונורקעל תונמאנ ןיב אוה ץוביקב ימינפה חוכיווה
עוגפל ילבמו םייכרעה תולובגה תרגסמב םה םיבייחתמה םייונישה
לשו יטרפ ןיינק לש היווהל ותכיפהו ץוביקה יוניש ןיבל ,ץוביקה תוהמב
.םייח תמרו תורוכשמב רעפןיב ,םיכרע יוניש ןיבל םיסופד יוניש ןיב ןיחבהל שי יונישה יכילהתב
הניל .תוהמה יוניש ןיבל הסנרפה תורוקמו הקוסעתה הנבמב יוניש
תטרפה ;סופד יוניש איה םידליה ךוניחל הליהקה תוירחא ךות תיתחפשמ
תא ןובשחב חקולה ,ינויווש ףיקמ ביצקת .תוהמה יוניש איה ךוניחה
תורוכשמ וא ךוניחה תטרפה ;סופד יוניש אוה ,םידליה רפסמ
.תוהמ יוניש הז - תוילאיצנרפידץוביקה הסינ אל םלועמ .תוהז ושוריפ ןיא תיצוביקה הסיפתב ןויוושה
ןיאו ,ותלוזמ הנוש םדא לכ .דחא שבכמבו תחא תינבתב םדא-ינב רוציל
תוכז ושוריפ יצוביקה ןויוושה לבא .דחיה ךרעל דיחיה ךרע ןיב דוגינ
הרבחה וא רבחה יכרצמ תומלעתה אלו םינושה םיכרצה קופיסל הווש
.םתחפשמ ינבוהמישמ לבא ,תונתיא תוילכלכ םיילגר לע ץוביקה תא דימעהל ךירצ ,ןכא
וחכשש ,םיצוביק ויה ,רעצה הברמל .תיצוביקה תוהמל תדגונמ הניא וז
חוור תונובשח ולהינ אלש ,תילכלכ תלוכיב תינתומ םייחה תמר יכ
.םינזאמהמ דעומ דועב תונקסמ וקיסה אלו םינושה םיפנעב דספהוםירבחל םומינימ רכש לע דיפקי םא םג ,תורוכשמב רעפ לש ץוביק
.תינלצנ-תידמעמ הרבחל ,רחואמב וא םדקומב ,ךופהי - םיקיתוול היסנפו
ומיקה םה .רחמהמ דחפ יכומ לומתאה ישנא םניא ןשיה ץוביקה ינמאנ
םתרצות וקווישו תללכושמ היגולונכטו םדקתמ עדמ לע םייונבה םילעפמ
,יפותיש ץוביקל דיתע שיש םינימאמה םישנא םה לבא ;ימלועה קושל
תונורקע לע רומשל אוה העונתה לש הדיקפת יכו ,ירדילוסו ינויווש
םלוע תרגסמב החלצהב דדומתהל ודיתעב םינימאמל עייסלו ץוביקה
.תילבולג הלכלכו יטסילטיפק.חצני אל ץוביקב רקש םא - רקשי אל ץוביקה חצנ