Zerem Shitufy

 

ערבות הדדית וביטחון הפרט

דף אישי לחבר - יולי 2001

תקציר מתוך חוברת המלצות שהוכנה על ידי צוות של הזרם השיתופי

 


לכניסה לחוברת השלמה לחצו כאן, תודה:

חוברת המלצות שהוכנה על ידי צוות של הזרם השיתופי


 

ביטחונו של חבר הקיבוץ יושתת על חמישה יסודות, כפי שיפורט בהמשך.

 

 א. קיום הקיבוץ

על הכוח הכלכלי הגלום בו, ההסכמה החברתית והערבות ההדדית הקיימות בו, במסגרת השותפות הכוללת של הקיבוץ. נכסי הקיבוץ, היצרניים והאחרים, כוללים למעשה פנסיה צבורה סמויה וכן 'קרן פנימית לפיצויי פיטורין' המקבילה אצלנו לדמי-עזיבה.

 

ב. זכות הדיור

שמורה לכל חבר, ללא בעלות ישירה בדירה מסוימת, תוך הבטחת מעמדו כ"דייר מוגן", בכל מצב משתנה, בדירה שהועמדה לרשותו.

לכל חבר תובטח זכות השימוש בדירת מגורים המוקצית לשימושו על-ידי הקיבוץ וכן תוגדר לו זכות כלכלית לדיור (זכות המדור), המתבססת על זכויות הוותק שלו ואשר אינה זהה בהכרח לזכות השימוש בדירה מסוימת שהוקצתה לו. ההסדר אמור לכלול זכות לפדיון הזכות הכלכלית במקרה של "פירוק" או של עזיבת הקיבוץ, לאחר התאמת כללי העזיבה בהתאם.
שיוך הדירות (הבעלות) לחברים הוא מהלך שגוי לדעת הצוות, היות וביצועו מחייב הוצאה כספית גדולה, הוא יפגע בביטחון האישי בגלל קשיי המימוש ברוב חלקי הארץ, ואין אפשרות לשמור על אופיו של הישוב ולקיים את השותפות הקיבוצית לאחר שהבעלות על הנכסים הצרכניים תעבור מהקיבוץ לכל חבר בנפרד.

 

ג. ביטוח פנסיוני

המושתת על פנסיה אישית באחת מקרנות הפנסיה, שתועבר לקיבוץ כל  עוד הקיבוץ קיים ומתפקד כקיבוץ.

מטרת הפנסיה, ביחד עם קצבת הזיקנה (מהביטוח הלאומי), קיום הוגן אחרי הפרישה מעבודה. הפנסיה תהיה רשומה  על שמו של החבר, בדומה לקיצבת הזיקנה, אך  ההכנסות יכנסו לקופה המשותפת, ככל הכנסה אחרת. הרישום האישי מקל על העברת הזכות לחבר-העוזב, והוא תורם להתמודדות עם תחושת אי-הביטחון.

* זכויות הפנסיה של עובדי החוץ שיכות לקיבוץ.

* נקלטים בגיל מתקדם יעבירו לקיבוץ זכויות פנסיה שצברו או חסכון ארוך-טווח שבידם.

קרן לאבטחת פנסיה לחברי קיבוצים תוקם קרן תנועתית שמקורותיה יהיו נכסים משותפים של התנועות (נדל"ן, קרקעות וכספים שאינם מיועדים). הקרן תסייע לקיבוצים שאין להם חיסכון פנסיוני סביר והיא תפעל על בסיס עזרה הדדית בין קיבוצית, ולא על בסיס מסחרי (רכישת ביטוח כנגד תשלום פנסיה).

 

ד. כללי-עזיבה

ישמר המעמד הנוכחי של ה"כללים" בכל המצבים שהקיבוץ יעמוד בהם, והיחסים בין החבר לאגודה השיתופית לא ישתנו.

יתוקן הבסיס שעתה הוא שווה בכל הקיבוצים לפי ממוצע הוצאות הקיום בכל הקיבוצים, והוא יקבע בכל קיבוץ על פי הוצאות הקיום שלו, במספר השנים האחרונות.  הדבר חשוב כדי להגן על הממשיכים בקיבוצים הנתונים בקשיים כלכליים, וכדי למנוע קיפוח העוזבים בקיבוצים החזקים.

בעת העזיבה יקבל העוזב דמי-עזיבה (או שווי זכות-הדיור במקום חלק מהם), וכן זכות לגימלה בעת הגיעו לפרישה.

לחיזוק הביטחון בקבלת דמי-העזיבה תוקם קרן-חסכון, בדומה לקרן לפיצויי פיטורין, שתיועד למטרה זו.

 

הרחבת זכות ההורשה

חלק מהזכויות המצטברות למענק עזיבה ("כללי העזיבה") יוכרו כרכושו של החבר לצורך הורשה לאחר פטירתו. כל קיבוץ יחליט על החלק המתאים לצורך ההורשה, מיתרת הזכויות הצבורות העומדות לזכות החבר. הזכות לירושה תהיה מותנית בהתחייבות הבנים לעזור בטיפול בהוריהם בקיבוץ בעת הצורך.

 החל מגיל 70 ומעלה, תחול גריעה מסוימת מהזכויות הנצברות (כפי שפורט בפרק כללי העזיבה).

 

קרן חיים

קיבוצים יוכלו להחליט על מימוש חלק מהזכויות הצבורות ("כללי העזיבה") לשימוש

בחיים בקיבוץ, לאחר מספר קבוע של שנות ותק, או לאחר שהחבר הגיע לגיל קבוע.

הסכום שימשך יקוזז ממענק העזיבה, אם יידרש, ומזכות ההורשה.

 

ה. התקנון הרדום לעת פירוק

הקיבוץ יחליט על תקנון שיפרט את זכויותיו של החבר, ואת הכללים לחלוקת נכסי הקיבוץ, בעת פירוק הקיבוץ או שינוי מהותי בדרך חייו והתנהלותו. בכללים יושם דגש על מרכיב הותק. זכויות אלו יתנו ביטחון אישי לחבר גם לאפשרות של מעבר מקיבוץ ללא-קיבוץ. טיוטה שלתקנון רדום הוכנה על ידי צוות של הקבה"א וקיצור שלה נמצא בחוברת.

 

הצוות מגיש את המלצותיו מתוך אמונה כי אפשר ליצור ביטחון לחבר הקיבוץ מבלי לפגוע ולצמצם את השותפות בקיבוץ.

  


 

למפת אתר הקיבוצים

[כל היישומים] [כל המחלקות] [כל הכלים] [כל המאגרים]