יפותישה םרזה םעטמ ןויע םוי


,"אריפש תיב" םלואב ,31.1.01 א"סשת טבשב ז"י יעיבר םויב
קחצי תוראב ץוביקב

,"טרפה ןוחטיבו תידדה תוברע" תרבוח תונקסמב קוסענ
:יפותישה םרזהמ תווצ י"ע הנכוהש
!טרפל ןוחטיב גישהל ידכ ,תידדהה תוברעב עוגפל ךרוצ ןיא:ל דעוימ
.יפותישה םרזה יצוביקב םיליעפו םירבח
.םרזה תונורקעב םיכמותה יפותישה םרזל ץוחמ םיצוביקב םיליעפו םירבח
םרזה לש ושרדמ תיבמ םישדח תונויער לע עומשל םיניינועמה םיליעפו םירבח
.יפותישה

:םוי רדס
.דוביכו המשרה - 8:30-9:00
ד"וע ,אריפש עשילא - תידדהה תוברעה סיסב לע טרפל ןוחטיב - 9:00-10:00
.ןורוד תימרכ
:תואנדס - 10:00-12:00
רוידה תוכז
ינויסנפ חוטיב
הביזעה יללכב םייוניש
השרוהה תוכז תבחרה
הביזעה יללכ תבחרהו םייח ןרק
םודרה ןונקתה
.תואנדסה םוכיס - 12:00-12:30
- תילארשיה הרבחב הטרפה יכילהת לומ תוירדילוס - 12:30-14:00
.הפיח 'נוא - ןייוטוג ינד ר"ד
.(ריחמב לולכ) קחצי תוראב ץוביק לש לכואה רדחב םיירהצ תחורא - 14:00

.ח"ש 400 :ץוביקל יברמה ריחמה .ח"ש 150 :ףתתשמל תולעה

.03-6955427 'לט - הנדע :המשרהו םיטרפ
.יתדה ץוביקה תדוקפל תואחמה םושרל אנ


יפותישה םרזה הטמ - םירבח תכרבב


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ