יפותישה םרזה
לעפא תמר 1 ןימסיה בוחר ,לעפא :תבותכ     

shituftk@inter.net.il :ל"אוד ,052-3961370:דיינ ,03-5301387:סקפ ,03-5301382:ןופלט - ןירוק הביבא
ben_ka@kvgeva.org.il :ל"אוד ,04-6535285 :סקפ ,052-3226230 :דיינ - ירא ןב דדלא
nitzanf@yizrael.org.il :ל"אוד ,052-3756153 :ןילביר ןמדלפ ןצינ
imron@mh.org.il :ל"אוד ,052-3736656 :דיינ - ןור ירמא
dagi@zikim.org.il :ל"אוד ,050-7677924 :דיינ - יפותישה לגעמה זכר - קיניובח יגד