קרוי-וינב םיידוהי םולש ינוגרא תדעצ
politi@kba.org.il - הקלחמה םע רשק תריצי
א"הבקה לש תיטילופה הקלחמה רתא
תיצילאוק תנגפהל ליבקמב קרוי-וינ תורדשב ודעצ םולש יליעפ תואמ
ןיבר רכיכב םולשה

תנגפה ןיבר רכיכב הכרענ הב העש התואב שממ
תורדשב ודעצ ,יאמב 11-ב םולשה תיצילאוק
םולש ינוגרא לש םיליעפ תואמ קרוי-וינ
יכינחו יצראה ץוביקה יגיצנ םהב ,םיידוהי
ועיבה םיליעפה .קרוי-וינב ריעצה רמושה
םע ודעצ ףאו ,רכיכב הנגפהה ירסמ םע תוהדזה
םיחטשהמ תאצל" המסיסה םהילע ,םיהז םיגירלפ
תינור הגאד הנגפהה ךלהמב ."!לארשי ןעמל -
,קרוי-וינב א"הבקה תוחילשב תאצמנה ,לג
הדעצל ןיבר רכיכב הנגפהה תמיב ןיב רשקל
םימאונהמ תוידדה תוכרב העימשהו קרוי-וינב
תרצע הכרענ קרוי-וינב הדעצה םויסב .דצ לכב
הנומתב הארנה) צרממ ןהכ ןר כ"ח םאנ הב

.(צ"הושה יכינח םע דעוצ הנותחתה
תוחישב רתוי רחואמ ראית ןהכ
רמאו ,תדחוימה היווחה תא צרמב
תודהי ברקב תיחכונה הריוואבש
תיביסמה תונעיהה ,תירבה תוצרא
הדעצל עיגהל םולש יכמות לש
.הבוטל םיבר העיתפה

םינויד
רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
ה ר ז ח