המחנה הציוני - עמדת המפלגה בנושאי התיישבות וחקלאות

19 פברואר 2015

 

 

 

 

 

לכבוד:

חברות וחברי הקיבוצים

 

המחנה הציוני - עמדת המפלגה בנושאי התיישבות וחקלאות

 

מפלגת העבודה הוקמה על יסודות ההתיישבות החקלאית הציונית העובדת בישראל, והיא רואה עצמה מחויבת למפעל חשוב זה גם בהמשך דרכה. המחנה הציוני מאמין שקיומה של המדינה מתבסס על ביטחון וחינוך ולצדם ההתיישבות והחקלאות.

1.      החקלאות וההתיישבות העובדת הנם מפעלים ויעדים לאומיים חשובים, ועל כל ממשלה בישראל להבטיח קיומם ופיתוחם. המרחב הכפרי והיישובים החקלאיים, הם בעלי חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה ומהווים חלק מרכזי וחיוני מהמערך החברתי, הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל.

2.      דגש מיוחד חייב להינתן לסיוע ליישובי הפריפריה ועוד יותר מכך יישובי הספר סמוכי הגדר, המהווים את עמוד השדרה של הנוכחות המדינתית והלאומית בחבלי ארץ אלו.

3.      הגנה על השטחים החקלאיים והפתוחים ועל משאבי הטבע בישראל היא ערובה להמשך דרכה של החקלאות ולשמירה על איכות הסביבה, ולביטחון מזון.

4.      עידוד העיסוק בחקלאות, כמו גם מציאת מקורות הכנסה ותעסוקה נוספים וחלופיים בישובים הכפריים, הם תנאי חיוני לפריסת האוכלוסייה ברחבי המדינה.

5.      התעשייה הקיבוצית ופעילות התיירות, העסקים והשירותים במרחב הכפרי חיוניים הן לפיתוח אזורים אלו והמדינה כולה, והן כמקור פרנסה לתושבי המרחב הכפרי והישובים הסמוכים אליו. יש לשקוד על שימורם, פיתוחם והתאמתם לשינויים המודרניים בתפקוד המרחב הכפרי, כמקובל במדינות המפותחות בעולם.

6.      יש חשיבות עליונה להבטחת יכולתם של החקלאים לעבד את אדמותיהם ולעיגון זכויותיהם בנחלותיהם לאורך זמן באמצעות חוזי חכירה לדורות, ויש לפעול, לרבות בחקיקה, לביצוע רישום כל שטחי הנחלה בחוזי חכירה לדורות ולעדכן וליישם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל באופן שיאפשר היוון הוגן וביטול החיכוך מול רמ"י, לרבות בחלקות המגורים ושטחי המחנה בישובים.

7.      יש לאפשר המשך הקליטה והצמיחה בישובים ע"י שחרור היתרי בניה, הקצאת מקורות למימון ומשכנתאות לבניה ולתשתיות, וכן מניעת ספסרות המדינה בערכי הקרקע.

8.      יש לקדם, לרבות בחקיקה, מסלולי בניה ושיוך בישובים הכפריים בתנאים הוגנים ומעשיים שיאפשרו גידול אוכלוסייה, קליטת צעירים ודור המשך, תוך שמירה על אופי הישובים, צביונם, אורחות חייהם וריבונותם.

9.      יש לפעול להסרת המגבלות הנוקשות הקבועות בלוח 2 בתמ"א 35 המגבילות שרירותית את אפשרות הקליטה והצמיחה בקיבוצים ובמושבים.

10.  שמירה על מקורות המים ופיתוח מקורות מים חלופיים בישראל הינו תנאי להמשך קיומם של ההתיישבות והחקלאות, התלויים בהספקתם, תוך שמירה על מחיר הוגן ותחרותי.

11.  תנאי לשמירה על ההתיישבות והחקלאות הוא כוח אדם זמין כנדרש, המועסק בתנאים נאותים ובשכר הוגן.

12.  הגדלת תקציבי המחקר והפיתוח החקלאי היא תנאי להמשך הצבתה של ישראל כמובילה בעולם בידע חקלאי ולהמשך נוכחותה של התוצרת הישראלית בשוקי חו"ל.

13.  פיתוח היצוא באמצעות עידוד ההשקעות, מתן אשראי והעלאת רמת הידע החקלאי תאפשר פתיחת שווקים נוספים לתוצרת הישראלית וערוץ חיוני לצד הייצור לשוק המקומי.

14.  המשך התמיכה בהדרכה החקלאית מבטיח את שמירת הידע החקלאי והעשרתו בקרב המתיישבים והחקלאים בישראל.

15.  נקדם הבטחת פנסיה הוגנת לחקלאים ולמתיישבים לצורך הבטחת עתידם וליצירת דור המשך בחקלאות ובהתיישבות.

16.  פטור מהגבלים עסקיים לחקלאות, בדומה לכל מדינות המערב, הינו תנאי הכרחי לשימור החקלאות ולקיומה, לביטחון מזון, ליכולת להתפרנס ממנה ולשימור ופיתוח ערכי הכפר והמורשת המהווים חלק אינטגרלי וחיוני במדינות המתקדמות והמודרניות.

17.  יש להמשיך ולהגן על הייצור המקומי באמצעות מכסי מגן, כנהוג במדינות המערב ובהתאם לקבוע בהסכמי גאא"ט.

18.  יש לפעול לגיבוש מדיניות לאומית ביחס לחקלאות ולהתיישבות הכפרית, באמצעות חוק חדש, חוק יסוד החקלאות והכפר.

19.  יש להעלות את רמת התמיכה בחקלאות כמקובל במדינות המודרניות בכלל ומדינות ה – OECD בפרט.

20.  ארגוני החקלאים ותנועות ההתיישבות הם הנציגים הלגיטימיים של המתיישבים והחקלאים בישראל. יש להבטיח את המשך ייצוגם בכל הגופים הממלכתיים המלווים את פעילותם של המתיישבים והחקלאים בישראל.

21.  קידום ההשכלה והידע בתחום החקלאות והחינוך ההתיישבותי במושבים, בקיבוצים וביישובים הקהילתיים, הגדלת התקציבים לתנועות הנוער בהתיישבות ועזרה לדור ההמשך הם תנאי לשמירת ההתיישבות והחקלאות בישראל.

22.  בהיותה של החקלאות חיונית לכלכלת המדינה, לשמירה על אדמותיה ונופיה, ובהיותה חשופה לפגעי טבע, על המדינה להבטיח לחקלאים החשופים לנזקי טבע את זמינותו של ביטוח בפני נזקי טבע ואסונות טבע, כדי לשמור על קיום חקלאות יציבה ומבוססת.

בדומה למדינות במערב, ובגלל הסיכון הגבוה בחקלאות, הממשלה תשתתף בחלק משמעותי ממימון ביטוח כזה כדי להבטיח זמינותו לכל חקלאי.

23.  ישנו אינטרס משותף לחקלאים ולצרכנים להסדיר את התיווך החקלאי ולמנוע פערי תיווך לא הוגנים אשר פוגעים הן בחקלאים והן בצרכנים.

24.  חינוך הינו עוגן מרכזי בתפיסה ההתיישבותית, ויש לשמור על הישגיו ותפארתו. נפעל לחיזוק מערכות החינוך ההתיישבותיות, ולשימור הערכים הייחודים שבו החל מלידה והגיל הרך ועד בגרות וסוף י"ב.

 

על החתום

איתן ברושי, יו"ר מחוז הקיבוצים, מועמד העבודה בקיבוצים לכנסת ה-20

חניק מרשק, מזכירת מחוז הקיבוצים


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית