נהלי בטיחות - מטה מפלגת 'העבודה-התנועה'

נהלי בטיחות - מטה מפלגת "העבודה-התנועה"

ינואר 2015

 

1.      הוראות הבטיחות שלהלן קובעות את כללי הבטיחות לכל העובדים, המתנדבים, והפעילים העוסקים בפעילות לקראת הבחירות מטעם מפלגת העבודה והתנועה.

2.      על העובד לבצע רק את העבודה שהטיל עליו המעביד. אין למסור את העבודה לאדם אחר ללא הוראה מראש מן המעביד או אדם אחר שהוסמך לכך.

3.      אין להשתמש בכלים חשמליים בטרם ננקטו אמצעי זהירות ע"פ הדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן 1990.

4.      חל איסור מוחלט להשתמש בכלים חשמליים ידניים או במכונות המוזנים מחשמל שאינם תקינים.

5.      רק אדם בעל הסמכה מתאימה רשאי לבצע תיקונים של ציוד חשמלי או של מערכות חשמל.

6.      על העובד להשתמש בציוד על פי ההוראות הרלוונטיות של היצרן ושל המעביד.

7.      חל איסור מוחלט להשתמש בכלים שאינם מתאימים לעבודה בתנאי רטיבות במקומות עם רטיבות יתר או במקומות שאינם מוגנים מחדירת מים (גשם).

8.      חל איסור מוחלט להימצא תחת מטען מורם.

9.      חל איסור מוחלט על טיפוס לגובה, לרבות סולמות, עמודים, גדרות וכיוצ"ב, מעל גובה של 1.5 מטר.

10.  חל איסור מוחלט לעבור במעברים שאינם מיועדים לתנועת אנשים.

11.  חל איסור מוחלט לפרק מגנים או גידורים מכלים או מציוד אחר שנמצאים בפעולה.

12.  חל איסור מוחלט לבצע עבודות על משטחים חלקלקים כתוצאה משפיכת שמן או שנשפך עליהם חומר חלקלק.

13.  חל איסור מוחלט להשתמש בכלים שאינם תקינים או שאינם מתאימים לסוג העבודה המתבצעת.

14.  אסור בהחלט לבצע עבודות לא מתוכננות ולא מוכרות מסוג כלשהו ללא אישור מראש מהמעביד. על המעביד לוודא כי העובד מבין את דרישות הנוהל ואחראי לבצען כלשונן.

15.  עישון, אכילה ומנוחה מותרים רק במקומות המיועדים לכך, אזורים שהוגדרו על ידי המעביד, השתייה מותרת רק ממתקן מי השתייה.

16.  על העובד להקפיד על שמירה של עמדת העבודה מסודרת ונקייה.

17.  על העובד להקפיד על היגיינה אישית.

18.  חל איסור מוחלט לאחסן אריזות או חפצים כלשהם במעברים אל עמדת העבודה.

19.  מחובתו של עובד לדווח למעבידו על כל תאונת העבודה או מקרה מסוכן שאירע במהלך העבודה. עליו (העובד) לנקוט צעדים לשמור על זירת האירוע, אם אין הדבר מסכן את העובדים.

20.  על עובד לדעת את מיקומם של ארגז לעזרה ראשונה, של הציוד לכיבוי אש, של יציאות (ראשית וחירום) ודרכי ההימלטות.

21.  עזרה ראשונה יכול להגיש רק עובד שהוסמך לכך על ידי גורם מתאים.

22.  בדליקה יכול לטפל רק אדם שקיבל הדרכה מתאימה מן המעביד או מגורם מוסמך אחר.

23.  במהלך העבודה יש להתרכז בפעולה עצמה, אין לבצע פעולות שאינן קשורות לביצוע התפקיד, ואין להפריע לעובדים אחרים.

24.  במקרה של פגיעה מסוג כלשהו כתוצאה מתהליך העבודה, יש לדווח למעביד או לאדם אחראי שהמעביד הכשירו לכך.

25.  הטרדה מינית והתנכלות, היא כל אחד ממעשים אלו:

                                                         א.                     סחיטה באיומים כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

                                                         ב.                     מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין.

                                                          ג.                      הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.

                                                         ד.                     התייחסות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.

                                                         ה.                     התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

                                                          ו.                      הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות 3 ו-4, המופנות למי מהמנויים פסקאות המשנה (א) עד (ה) בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.

                                                          ז.                      לקטין או לחסר ישע- תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.

                                                         ח.                     לעובד במגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות- תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה או בשירות.

26.  התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

 

 

 

בברכה,

שוש רבן

ר' מטה הארגון


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית