הסברים והנחיות ליושבים בקלפיות
הסברים והנחיות ליושבים בקלפיות

29.1.2009

 

 לחלוקה לחברים היושבים בקלפי

 

חשוב: תפקידך לייצג את מפלגת העבודה בקלפי וליטול חלק בתקינות עבודתה של ועדת הקלפי המקומית.

 

א) שעות פתיחת הקלפיות:

1.    ביישובים מעל 350 בעלי זכות בחירה משעה 07.00 עד 22.00.

2.    ביישובים עד 350 בעלי זכות בחירה משעה 08.00 עד 20.00.

 

ב) שעות התייצבות למשמרות:  30 דקות לפני המועד הרשמי לפתיחת הקלפי.

1.    בקלפיות מעל 350 בז"ב: משמרת א'- 06:30-15:00, משמרת ב' 15:00- עד תום ספירת הקולות.

2.     בקלפיות מתחת ל350 בז"ב:  משמרת א'- 07:30-14:00, משמרת ב'- 14:00- עד תום ספירת הקולות   

(אין לעזוב את הקלפי בטרם הגיע המחליף- במקרה של אי-הגעה יש לדווח למטה הבחירות המרכזי של הקיבוצים- מצ"ל דף לקשר ע"פ החלוקה לקיבוצים). 

 

ג) בעלי תפקידים בועדת הקלפי:

1.    מזכיר/ת קלפי- ממונה ע"י ועדת הבחירות המרכזית, אחראי מנהלית וחוקית לעבודתה הסדירה של ועדת הקלפי (קבלת ציוד הקלפי, שמירה והבאתו למקום הקלפי, רישום פרוטוקול וחילופי תפקידים, מילוי טפסים, זיהוי הבוחרים וסימון ü בספר בוחרים א'.הכרעה בדבר הרשאה למלווה להתלוות לבוחר אל תא ההצבעה, אריזה בסיום, חתימה על פרוטוקולים, מסירת הקלפי לוועדת הבחירות האזורית.

2.    נציגי הסיעות שתפקידם לנהל את יום הבחירות בקלפי ולייצג את סיעתם:

יו"ר- בר הסמכות הגבוהה בקלפי- אחראי על הסדר בקלפי בזמן ההצבעה ואף רשאי להרחיק מהמקום מי שאינו מתנהג כשורה (לא ייעשה שימוש בכח זה כדי למנוע הצבעה ממי שזכאי לכך).

סגן יו"ר – מחליף את היו"ר בהעדרו.

 חבר/ה -  משתתף בביצוע מטלות העבודה בקלפי.

3.    משקיף- הינו נציג סיעה שאין לה נציג בועדת הבחירות, לא ימצא יותר ממשקיף אחד מכל סיעה/רשימה בועדת הקלפי. משקיף רשאי להוסיף הערותיו בפרוטוקול ולהיות נוכח בעת ספירת הקולות. כמו-כן יכול לשמש במספר ועדות קלפי ולכן כתב המינוי יישאר בידו ולא יצורף לפרוטוקול.

 

* פתיחת הקלפי תתאפשר רק בנוכחות מזכיר ואחד מחברי ועדת הקלפי.

*בעת הספירה תהיה הישיבה חוקית אם נכחו בה נציגים של שתי סיעות לפחות בנוסף למזכיר.

*ועדת הקלפי היא הסמכות היחידה והבלעדית להחליט בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום   הקלפי, מפתיחת הקלפי ועד תום ספירת הקולות וסיכום התוצאות.

*ועדת הקלפי חייבת להחליט בכל בעיה שתתעורר ואין היא רשאית שלא להחליט או לדחות ההחלטה.

*החלטות הועדה מתקבלות ברוב קולות של המשתתפים. בהצבעה בין הצעות שקולות, יכריע יו"ר הועדה.למשקיף אין זכות הצבעה.

*לא יישב אדם בועדת הקלפי ללא קבלת "כתב מינוי" לתפקיד אליו שובץ בקלפי, אשר אמור להיות מסופק על-ידי נציגנו בועדת הבחירות האזורית. (מצ"ל רשימה של נציגי הקיבוצים בועדות האזוריות).

לתשומת לב:

בעל תפקיד בקלפי (יו"ר, סגן, חבר) שמוחלף ע"י חבר באותו תפקיד, יכול לחזור ולהחליפו ולאייש את הקלפי. אך רק בעל תפקיד אחד רשאי להיות נוכח בו-זמנית בקלפי!.

 

ד) נוהל הכנת הקלפי בטרם פתיחתה:

1.          נוכחים מזכיר הקלפי וחברי ועדת הקלפי. הקלפי לא תיפתח ללא נוכחותו של המזכיר!.

2.          הצבת שולחנות וכסאות לחברי ועדת הקלפי.

3.          הצבת פרגוד באופן המאפשר בחירות הוגנות וחשאיות.

4.          הצבת תיבת קלפי עם מספרה כאשר הפתח בגובה שולחן ועדת הקלפי.

5.          ווידוא שקופסת ההצבעה ריקה מכל דבר בטרם סגירתה.

6.          סגירת תיבת הקלפי כך שלא יהיה ניתן לפתוח במהלך היום- ע"י מנעול קלפי שמספרו נרשם בפרוטוקול.

7.          סידור פתקי ההצבעה מאחורי הפרגוד לפי סדר א-ב של סמל הרשימה.

8.          ספירת כל המעטפות הריקות ורישום מספרן בפרוטוקול; בנוסף, זיהוי של מעטפות פסולות, ספירתן, רישום מספרן בפרוטוקול  ואריזתן באריזה מיוחדת לכך. אין להשתמש במעטפות אלה כרזרבה.

מעטפה כשרה= אטומה לא שקופה, בצבע תכלת, רשום "בחירות לכנסת השמונה-עשרה", תמונת הכנסת, חתימת השופט  אליעזר ריבלין, חתימת שני חברי ועדת קלפי.

9.          חתימה על כמות מוגבלת של מעטפות (לא יותר מ-50 בכל פעם) של שניים מחברי ועדת הקלפי לפי מינוי היו"ר.

10.     רישום בפרוטוקול של מס' המעטפות שנחתמו בכל פעם+ צירוף דוגמת החתימה.

11.     בדיקת שני ספרי הבוחרים וזהותון הקלפי (מספר ושם קלפי זהה, מספר בז"ב זהה, השם הראשון והאחרון זהה). ייתכן ובקיבוצים לא יחולק זהותון.

12.     עם פתיחת הקלפי להצבעה נבקשך ליידע את מטה הבחירות המרכזי של הקיבוצים, ע"פ טבלת הקשר המצ"ל, אודות הפתיחה ו/או תקלות המתרחשות במהלך כל היום, לדיווחים על אחוזי ההצבעה במהלך היום ולהעברת תוצאות ההצבעה בתם ספירת הקולות.

 

ה) נוהל הצבעה:

1.    זיהוי הבוחר ע"י המזכיר באמצעות אחת מהתעודות הבאות עם תמונה: ת"ז/ רישיון נהיגה בתוקף/ דרכון בתוקף, תעודת חבר כנסת.  יש לאפשר הצבעה של נשים עם תעודה מזהה ללא תמונה רק אם במקום התמונה מופיעה חותמת "בהיתר משרד הפנים".

2.     שלילת הצבעה עקב אי יכולת לזהות בוחר מכל סיבה מחייבת דיווח בטופס מיוחד ע"י המזכיר.

3.    סימון ü של הבוחר בפנקס הבוחרים א'  ליד השם שלו -  יעשה על ידי המזכיר.

4.    בעת זיהוי המצביע, מזכיר ועדת הבחירות יקריא את שמו בקול ויציין את מספרו הסידורי.

5.    מתן מעטפה כשרה לבוחר (ראה מעלה).

6.    הצבעה עצמאית ללא מלווים (מלבד בעלי מוגבלויות הרשאים לליווי- המלווה רשאי ללוות עד 2 בוחרים ויירשם בפרוטוקול- אין לאשר ליווי בטענה של אי ידיעת קרוא וכתוב.

7.    הטלת המעטפה לקלפי.

8.    מחיקת שם הבוחר/ת מפנקס הבוחרים ב' (ע"י מחיקת השם כולו) והשבת התעודה המזהה לבוחר, ע"י מי שייקבע ע"י המזכיר או היו"ר.

ו) שגרת יום הבחירות:

1.    וידוא קיומם של פתקי הצבעה כשרים מאחורי הפרגוד לאורך כל היום! נבקשך להקפיד על קיומם של פתקי ההצבעה של "אמת"!.

2.    הקפדה על איסור תעמולת בחירות במקום מושבה של הקלפי, במבנה הקלפי ובסביבתו (טווחים מותרים מחוץ למבנה וחצר הקלפי- 20 מטר מאזור הקלפי). כן יש להקפיד כי אינן תלויות בסמוך לקלפי תמונות של אישי ציבור שונים ואף פוליטיקאים מההווה או העבר (החוק מאפשר להציב תמונת נשיא המדינה בפועל וכן של בנימין זאב הרצל בלבד!).

3.    דיווח על תקלות/ אי סדרים בקלפי- יש להקפיד לרישום בפרוטוקול בזמן אמת- לא נרשם= לא קרה.

4.    דיווח למטה על המצביעים, במהלך היום ייעשה באמצעות האחראי על הבחירות בקיבוצך, או מי מטעמו, למטה הבחירות המרכזי של הקיבוצים ע"פ השעות בטופס המצ"ל.

5.    החוק אינו מאפשר להפעיל בקלפי מכשירי רדיו ו/או טלוויזיה. כמו כן אין לשוחח בטלפון הנייד בזמן שישנו מצביע בקלפי אלא במקרי חרום או לצורך ניהול ההצבעה (לא חל איסור על שליחת וקבלת הודעות טקסט בכל שלב של היום).

6.    יש לבצע בהתאם לחוק תיאום שעונים של חברי ועדת הקלפי- שעה לפני תום ההצבעה.

 

ז) נוהל סגירת קלפי:

1.    תיאום שעונים שעה לפני תום הצבעה (ראה סעיף ו' 6).

2.    הקלפי תיסגר בדיוק בשעה היעודה (בהתאם לסעיף א). ממתינים שהגיעו עד לזמן זה יוכנסו לחדר ועדת הקלפי ויורשו להצביע. יש לחלק לאנשים אלו פתק בחתימת נציגי ועדת הקלפי.

3.    יש לסגור הדלת ולא לאפשר כניסה נוספת.

4.    ספירת קולות תחל לאחר צאת הבוחר האחרון ולא לפני השעה היעודה (סעיף א).

5.    נוכחים בעת הספירה: מזכיר/ת קלפי, חברי ועדת קלפי, משקיפים. כמו-כן רשאים לקחת חלק בספירה חברי ועדת הבחירות המרכזית של המדינה וחברי ועדת הבחירות האזורית מטעם המדינה.

 

ח) נוהל ספירת הקלפי:

שלב א'- לפני פתיחת תיבת הקלפי : מנקים את שולחן הקלפי.

1.    משאירים פרוטוקול יום בחירות, ספרי בוחרים א' ו-ב', גיליון ספירת קולות ופרוטוקול מקור+עותק, מתקן לנעיצת הפתקים וכלי כתיבה. מעתה ועד תום הספירה כל שלב מתועד בפרוטוקול.

2.    אוספים את כל המעטפות שבחדר הקלפי. סופרים את כל המעטפות, שלא נעשה בהן שימוש, חתומות ולא חתומות ורושמים את מספרן בפרוטוקול .

3.    אורזים את כל המעטפות החתומות והלא חתומות שלא נעשה בהן שימוש במעטפה סגורה שאינה נגישה במהלך הספירה.

4.     אוספים את כל פתקי ההצבעה שנותרו מאחורי הפרגוד ובחדר הקלפי ואורזים אותם במעטפה סגורה שאינה נגישה במהלך הספירה.

5.     סופרים את מספר הבוחרים שסומנו בספר בוחרים א' ובספר בוחרים ב', מוודאים שמספר המסומנים זהה בשני הספרים ורושמים בפרוטוקול.  מספר זה מהווה את מספר המצביעים בקלפי. אם יש פער הגדול מ-1% במספר צריך לספור שוב (יתכן והיו זיופים).

6.    במידה ואחרי ספירה חוזרת עדיין קיים פער בספירה מעל 1%, נועלים את הקלפי ומזכיר הקלפי, בליווי היו"ר מעבירים את כל התכולה כולה לועדת הבחירות האזורית.

 

שלב ב' - מיון המעטפות:

1.    בדיקה האם הקלפי נעולה במנעול  המקורי מתחילת ההצבעה (מספר המנעול  זהה לזה שרשום בפרוטוקול).

2.    פתיחת מנעול תיבת הקלפי, הוצאת המעטפות ללא פתיחתן.

3.    מיון המעטפות לפי כשרות/פסולות- ללא פתיחת המעטפות.

4.    ספירת מעטפות חיצוניות (כפולות) של אנשים שאינם רשומים בספר הבוחרים בקלפי אך רשאים להצביע בה: שוטרים, נכים, מזכירי קלפי. (מעטפות אלו אינן נפתחות, הן נארזות ומועברות לועדת הבחירות המרכזית).

5.    ספירת מעטפות פסולות (עם חתימה אחת או ללא חתימות כלל הנה מעטפה לא תקנית).

6.    ספירת המעטפות הכשרות.

7.    ווידוא שסך כל המעטפות הכשרות והפסולות זהה למספר הבוחרים שנרשם בפרוטוקול.

8.    אם מס' המעטפות שונה ממס' הבוחרים בפועל- בודקים שוב את מס' המצביעים בספר הבוחרים ואת מס' המעטפות הכשרות + הפסולות ומוצאים את סיבת ההפרש. הפרש קטן מ-1%- יירשם בפרוטוקול,  וממשיכים בספירה כרגיל. אם ההפרש גדול מ- 1% יש להתייעץ עם ועדת הבחירות האזורית.

9.    אריזת המעטפות הפסולות ורושמים עג"ב האריזה "מעטפות פסולות" ושמים במקום שאינו נגיש.

שלב ג'- הספירה עצמה:

1.    אדם אחד, בלבד, שמונה על ידי היו"ר פותח מעטפה אחת, מוציא את פתק ההצבעה מכריז בקול את כינוי /אות המפלגה, מראה את הפתק לחברי הועדה  וממתין עם פתיחת המעטפה הבאה עד לתום תהליך ספירת הקול  שבמעטפה הכשרה, כלומר: זיהוי כשרות פתק ההצבעה, זיהוי המפלגה, שיפוד הפתק ורישום זהות המפלגה שנבחרה בשני גליונות הספירה על ידי שני חברי ועדה מסיעות שונות.

2.    פוקחים עין על פותח המעטפות למניעת קריעת פתקים בזדון.

3.    זיהוי פתק כשר:

·        פתק אחד עם אות ושם המפלגה בעברית

·        פתק אחד עם אות ושם המפלגה בעברית עם תרגום לערבית

·        פתק בכתב יד בעברית עם אותיות הרשימה ו/או עם כינוי המפלגה

·        פתק בכתב יד בערבית עם אותיות הרשימה ו/או עם כינוי המפלגה

·        פתק בכתב יד כשכינוי המפלגה אינו תואם את האות- הקול יחשב עבור האותיות.

·        (שני פתקים זהים במעטפה אחת ייחשב לקול אחד- יש להחתים את הפתק העודף בחותמת "פתק כפול" ולחבר את שני הפתקים עם סיכות חיבור ולשפד בשיפוד של הרשימה.

4.    זיהוי פתק פסול:

·       

פתק לבן

·        מעטפה ריקה

·        2 פתקים שונים

·        פתק מנוקב או מקושקש

·        פתק עם כיתוב בלועזית

·        פתק עם שם המפלגה ללא אות הייצוג

·        שלושה פתקים ומעלה (גם אם זה אותו הפתק)

אורזים את הפתקים הפסולים במעטפה נפרדת שרשום עליה: "פתקים פסולים"

5.    חבר הועדה יקרא את שם כינוי המפלגה ויתקע על מסמר.

6.    שני חברי ועדה אחרים ירשמו קו ליד שם הרשימה בגיליון ספירת הקולות (כל 5 קולות למפלגה אחת נרשמים במשבצת אחת באופן הבא: ארבעה קוים מאונכים והקו החמישי חוצה אותן במאוזן    

7.    בתום הקריאה של כל הפתקים ישוו הרושמים את מניין הקולות לכל מפלגה- אם אין התאמה סופרים שוב את מספר הפתקים שנתקעו במסמר ובודקים מחדש את פתקי ההצבעה עד למציאת השגיאה.

8.    רישום התוצאות של כל מפלגה בפרוטוקול של ועדת הקלפי.

 

שלב ד':  תום הספירה וקביעת התוצאות:

1.    בתום הספירה כל חברי וועדת הקלפי וכל המשקיפים יחתמו על הפרוטוקול ב-2 עותקים.

2.    סירוב/ הסתייגות של חבר/ה מהוועדה ו/או משקיף/ה לחתום בצירוף נימוק לסירוב יירשם בפרוטוקול.

3.    פתקי ההצבעה שנמנו יאוגדו לחבילות של 50 ויארזו.

4.    הכנסת הפרוטוקול ונספחיו, פנקסי הבוחרים, פתקי ההצבעה, מעטפות, מעטפות כפולות לא פתוחות-לתיבת הקלפי.

5.    יש לנעול הקלפי ללא אפשרות פתיחה ולחתום בחותמת וחתימה.

6.    העברת הקלפי לועדת הבחירות האזורית- ע"י המזכיר. היו"ר, חברי ועדה ומשקיפים רשאים ללוות. החוק מחייב את ועדת הבחירות האזורית להיות אחראית להסעת חברי הועדה למשרדיה לטובת עניין זה.

 

ט) שאלות נפוצות:

1.    אוכל- באחריות כל יושב בקלפי להצטייד במזון. אנו מבקשים מהאחראים על הבחירות להכין שתייה וכיבוד קל במהלך כל היום.

2.     צורך בהתרעננות או יציאה להצבעה בקלפי אחרת  - בעל תפקיד בקלפי (יו"ר, סגן, חבר) שמוחלף ע"י חבר באותו תפקיד, יכול לחזור ולהחליפו ולאייש את הקלפי. אך רק בעל תפקיד אחד רשאי להיות נוכח בו-זמנית בקלפי!.  אין לצאת מהקלפי בטרם הגיע המחליף.

3.    שוטר- רשאי להצביע בכל קלפי רק אם הוא לבוש במדי שוטר, מציג תעודת שוטר ותעודת הצבעה לשוטר. הצבעה במעטפה כפולה.

4.    זיופים- יש ליידע מיידית את יו"ר הקלפי ולדרוש רישום בפרוטוקול. כמו-כן יש לעדכן את מטה הבחירות המרכזי של הקיבוצים (דוגמאות לזיופים- ראה בהרחבה עמודים 7-6).

5.    כתבי מינוי- בכל בעיה יש לפעול מול מטה הבחירות המרכזי של הקיבוצים, אשר יטפל  בבעיה מול מנהל / נציגנו בועדת הבחירות האזורית.

6.    התפרעויות בקלפי ובסביבתה - יש ליידע מיידית את יו"ר הקלפי כולל רישום בפרוטוקול וכן לעדכן את מטה הבחירות המרכזי של הקיבוצים. במקביל יש ליידע את משטרת ישראל (100).

7.    סירוב הועדה לרשום בפרוטוקול הערה/הסתייגות  של משקיף  - משקיף רשאי לדרוש רישום של הערות עובדתיות הנוגעות לעבודת הועדה ו/או אירועים חריגים  בפרוטוקול של ועדת הקלפי,  או לצרף דף נפרד עם הערות בחתימתו ורישום בפרוטוקול  על קיומו של דף הערותיו.


 

   י) זיופים החל מתחילת יום הבחירות, המשך בשגרתו וכלה בסגירת הקלפי, ספירת הקולות

מניעת הזיוף

זיוף

 

נקפיד לראות שתיבת הקלפי ריקה מכל חפץ לפני נעילתה ופתיחת אתר הקלפי להצבעה

הכנסת מעטפות עם פתקי הצבעה לתיבת הקלפי  לפני התחלת ההצבעה בקלפי

1

 • להקפיד על הגבלת מספר המעטפות החתומות.
 • להקפיד על כך שרק אלו שמונו ע"י היו"ר ורשומים בפרוטוקול חותמים.
 • לפקוח עין על הקלפי

הכנסת מעטפות עם פתקי הצבעה לתיבת הקלפי במהלך יום הבחירות

2

 • התבוננות על השם הנמחק בכל פעם ומעקב אחר חבר הועדה המוחק את שם הבוחר מספר הבוחרים.

מחיקה של בעלי זכות בחירה מרשימת הבוחרים במקרים של היכרות ושיתופי פעולה בין חבר ועדת קלפי והבוחר המזייף

 

3

 • להתבונן בתמונת הבוחר ובאדם עצמו ולזהות האם קיים דמיון, להסתכל על שנת הלידה ולראות האם קיים פער בין הגיל הנקוב ובין חזות האדם
 • נכין רשימה של כל הנ"ל.

הצבעה בשם אנשים אחרים, (חולים, נפטרים, נכים, בחו"ל) תווך  שימוש בתעודות זהות חוקיות.

4

 • לבדוק האם התמונה לא הודבקה
 • לוודא קיומה של חותמת משרד הפנים,
 • לבדוק שלא חסרים דפים או תמונות באמצעי הזיהוי
 • בתעודות ישנות

הצבעה תוך שימוש בתעודת זהות מזויפת -

5

 • ערנות והתמקדות בעבודה ובהתנהגות של חברי ועדת הקלפי

לעיתים נותן חבר ועדת הקלפי למצביע יותר ממעטפה אחת

 

6

 • להקפיד על סימון נאות ומחיקת בוחרים מספר הבוחרים,  בדיקת תקינות אמצעי הזיהוי

מצביע סדרתי  המגיע גם בבוקר וגם בערב בטענה שטרם הצביע.

7

 • להקפיד על רישום מלווים בפרוטוקול  ובדיקת הרישום

מלווה סדרתי המגיע לקלפי עם יותר משני בוחרים  בעלי מוגבלות

 

 • להקפיד לבקר בתא ההצבעה לעיתים קרובות (כל שעה וכאשר אדם נראה לנו כחשוד בחבלה ו/או זיוף )
 • להוציא את הפתקים פגומים מתא ההצבעה, לארוז באריזה מיוחדת, לרשום בפרוטוקול
 • לדווח למטה

הסתרת פתקים של הרשימה ו/או חבלה בפתקים (הדבקה של מספר פתקים, קרע בפתקים, קשקוש בעט עם דיו שקוף הנגלה לעין רק לאחר מספר שעות) נזהה זאת אם הזייפן שוהה יותר מדי זמן מאחורי הפרגוד

8

ערבוב פתקים של מפלגות שונות בתא ההצבעה עשוי ליצור מצב של בחירה לא כשרה

9

להקפיד להשוות בין הרישום התוצאות בטפסי תוצאות הבחירות  ובין התוצאות הרשומות בפרוטוקול. כמו כן לנהל רישום של התוצאות בדף תוצאות שלנו אשר נמצא בתיקיית הקלפי וזאת גם כדי להשוות תוצאות וגם לדווח.

מניפולציה ברישום פרוטוקול ועדת הקלפי: שיטה זו מתבצעת על ידי חברי ועדת הקלפי בזמן ספירת הקולות, על ידי תוספת ספרות למספרים הנרשמים בפרוטוקול.

10

לפקוח עין על המשקיפים, לאסור סיוע של משקיפים בספירה ולהקפיד על עמידה שלהם במרחק  מסויים משולחן ועדת הקלפי.

הוספת מעטפות הצבעה לפני הספירה: שיטה שבה משקיפים מנסים להכניס חבילה של מעטפות מוכנות מראש אל ערמת המעטפות שהוצאו מקלפי לצורך ספירה בזמן.

11

יש לשמור על ערנות ולא לאפשר הצצה לתוך המעטפות.

 

העלמת פתקים לאחר הוצאה מהמעטפות- ו/או חבלה במזיד בפתקים (יצירת קרע בפתיחה)-

 

12

סופרים פעמיים לפחות.

ספירה לא נכונה של פתקי הצבעה

13

- יש לרשום התוצאות בטופס שלנו, להקפיד על נעילת הקלפי על תכולתה, ללוות הקלפי לוועדת הבחירות המרכזית, לדווח למטה הקיבוצים על כל חשד למזימה

החלפה ושינויים של התוצאות, פתקים ופרוטוקול בעת העברת הקלפי

 

14

כעיקרון כל תקלה/חשד לזיוף נרשם בפרוטוקול נא לזכור מה שלא נרשם בפרוטוקול נחשב כלא התרחש כלל

יא) הנחיות נוספות למניעת זיופים במהלך ההצבעה

 

n     ודא כי הרישומים על שני העותקים של רשימות הבוחרים וכן הרישומים בפרוטוקול ייעשו באמצעות עט כדורי קשיח.

n     פעולות לזיהוי הבוחר (בדיקת תאימות בין הפרטים שבתעודת הזהות שהוא מציג לבין הרישום ברשימת הבוחרים): תאימות לתמונה, למספר הזהות, לשם משפחה ולשם פרטי. לשם האב, למען, לשנת הלידה (שים לב אם הוא נראה לפי גילו על פי שנת הלידה).

n     יש לשים לב לשם המצביע מול גילו, אם מדובר בגיל מופלג ובשם "מודרני" הדבר צריך לעורר תשומת לב.

n     יש לשים לב למועד הפקת תעודת הזהות. תעודה שהופקה לאחרונה צריכה לעורר חשד בסיסי לבדיקת הזיהוי של האיש ואת זהותו האמיתית.

n     ודא כי ההצבעה נערכת בקצב שמאפשר שליטה על כל הפעולות הנעשות בקלפי.

n     הקפד כי באזור הקלפי ימצא בו-זמנית רק מצביע אחד .

n     ודא כי המצביע קיבל רק מעטפת הצבעה אחת.

n     אם מצביע מגיע עם מלווה, רשום בפרוטוקול את שם המלווה ומספר תעודת הזהות שלו.

n     אם נוצרה מהומה, שים לב שאין מוחקים שמות ברשימת הבוחרים ואין דוחפים מעטפות לתיבת הקלפי ואין מכניסים חומר כלשהו לתא ההצבעה.

n     רשום בפרוטוקול כל חריגה מנוהלי ההצבעה, אך זכור כי פעולת מניעה עדיפה לאין ערוך!

n     הכנס תכופות לתא ההצבעה, וודא כי פתקי "אמת" ישנם ואינם מסומנים או מודבקים באופן שיגרום לפסילתם בספירה.

n     צא לשירותים רק לאחר שארגנת לך מחליף.

n     השעות המועמדות לזיופים הן שעות העומס, קרי שעות הערב.

n     השתהות ארוכה מאחורי הפרגוד היא סימן אפשרי לפעילות אסורה, לאחר מקרה כזה יש להיכנס מאחורי הפרגוד ולבדוק שהכל תקין.

n     בזיהוי פעולה לא כשירה אין זו זכותך לעצור את מהלך ההצבעה, גם פיזית.

בכל מקרה אין להפעיל כוח פיזי או להשתמש באלימות פיזית ו/או מילולית למעט במקרים של הגנה עצמית בלבד.

 

אין מסמך זה בא להחליף כל מסמך רשמי ו/או הוראה אחרת של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמונה-עשרה של מדינת ישראל.

 

התדריך רשום בלשון זכר אך מתכוון לשני המינים.

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית