תקנון הבחירות למזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים - כפי שאושר בלשכת המשמ'צ הארצית ב-21/12

14.12.2009

 

תקנון הבחירות למזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים
אושר בלשכת המשמ"צ הארצית בתאריך 21.12.2006

 התיקונים בהתאמה לבחירות 2010

 

1.       הבחירות למזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים תתקיימנה ביום רביעי 17.2.2010. הבחירות תתקיימנה במשרדי המחלקה הרעיונית-פוליטית של התק"מ, רחוב ליאונרדו דה-וינצ'י 13 ת"א, קומה ג'.

 

2.       א. הבחירות תהיינה כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות והכל בהתאם לתקנון זה.

ב. נוהלי הבחירות יפורסמו במכתב אישי לבז"ב ובמודעה בעיתונות הקיבוצית.   

  

3.       כל חבר מפלגה מטעם מחוז הקיבוצים, עד גיל 35 כולל ביום סגירת ספר הבוחרים, רשאי להתמודד על תפקיד מזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים. ובלבד שהתפקד למפלגת העבודה עד ליום 1.11.2009. פנקס הבוחרים יוכן באחריות מנהל החברות במפלגה.

 

4.       הגוף הבוחר ימנה את כל חברי המפלגה מטעם מחוז הקיבוצים עד גיל 35 כולל, ובלבד שהתפקדו למפלגת העבודה עד ליום 1.11.2009.

 

5.       ספר הבוחרים יפורסם במשרדי המחלקה הרעיונית-פוליטית של התק"מ ביום  ראשון 13.12.2009, משעה 08.00 ועד שעה 12.00, וישלח למי שיירצה באימל, בפקס או בדואר.

 

6.       המועד האחרון להגשת ערעור על ספר הבוחרים יהיה עד ליום ראשון 20.12.2009, שעה 16.00, בפני ועדת הבחירות. אין בסמכות ועדת הבחירות להכליל או להחסיר מפנקס הבוחרים, ללא אישור מנהל החברות במפלגה. ערעור על החלטת המנהל יעשה בפני ועדת הבחירות של המחוז ובנוסף יו"ר המשמ"צ הארצי והיועץ המשפטי של המשמ"צ הארצי וזאת עד לא יאוחר מיום ראשון 27.12.2009.

 

7.       המועד להגשת מועמדות לתפקיד מזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים יהיה עד ליום חמישי 31.12.2009. הודעה כאמור יכול שתשלח לפקס מספר: 6925410 - 03, עד השעה 12.00 בתאריך כאמור לעיל, או באופן אישי.

 

8.       ועדת הבחירות תאשר את המועמדים ביום חמישי 31.12.2009.

 

9.       המועד האחרון להגשת ערעור על שמות המועמדים לבחירה יוגש לועדת הבחירות עד  יום שני 4.1.2010, עד השעה 12.00, למשרדי המחלקה הרעיונית -פוליטית בתק"מ.

 

10.   ועדת הבחירות:

1. חניק מרשק- מזכירת המחוז – יו"ר הועדה

2. בראון שמעון (שימי), עו"ד

3. גרשטיין טל, עו"ד

4. לפיד עידן

(להלן: "ועדת הבחירות")

 

ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון זה. ועדת הבחירות רשאית לפרסם נהלים והנחיות, או להורות ולאשרר כל עניין הקשור לביצוע הבחירות על-פי תקנון זה, ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לתקנון זה לחוקת המפלגה ולהוראות החוק.

 

11.   את הקלפי יאיישו 3 חברים (יו"ר + 2 חברים), שימונו ע"י ועדת הבחירות. אחד מתוכם יתמנה גם ליו"ר ועדת הקלפי. כל מועמד יהא רשאי למנות משקיף קלפי מטעמו בכל שעות הפעילות של הקלפי.

 

12.   ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול שבו ירשמו שמות היושבים בה ואירועים מיוחדים, אם יתרחשו.

 

13.   הקלפי תפתח בשעה  16.00 ותיסגר בשעה  18.00, במשרדי המחלקה רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13, ת"א קומה 6.

 

14.   כל בוחר שיגיע לפני שעת סגירת הקלפי, ועדת הקלפי תמסור לו מספר סידורי. הקלפי תינעל רק לאחר הצבעת כל אלו שהגיעו במועד והמתינו בתור.

 

15.   ההצבעה תהא באמצעות פתק הצבעה בצבע לבן, עם שמו של המתמודד, או בפתק לבן ללא כל שם. הפתקים יודפסו בגודל שווה ובאופן אחיד מבעוד מועד ואולם במידת הצורך תהא ועדת הקלפי רשאית לאשר שימוש בפתקים ריקים, עליהם ירשמו שמות המועמדים. האישור כאמור יירשם בפרוטוקול ועדת הקלפי.

 

16.   מעטפות הצבעה תהיינה חתומות ע"י שני חברי ועדת הקלפי. כל מעטפה אחרת תיפסל מבלי לראות את תכנה.

 

17.   היה ויתמודד מועמד אחד בלבד, יודפסו מבעוד מועד פתקים עליהם יהא רשום: בעד, נגד, נמנע .

 

18.   כל פתק שאינו נמנה על הפתקים כמפורט בסעיף 14 לעיל, ייחשב כפסול ולא ימנה במניין הקולות הכשרים.

 

19.   שני פתקים או יותר באותה מעטפה בעלי אותו ציון או שם מועמד ייחשבו וימנו כפתק אחד. שני פתקים או יותר באותה מעטפה, בעלי ציון או שם מועמד שונים, ייחשבו כפסולים.

 

20.   כל הפתקים הפסולים יוחזרו למעטפה, ייחתמו על-ידי יו"ר ועדת הבחירות- חניק מרשק ויוחזקו במשרדי המחלקה.

 

21.   ועדת הקלפי תכריע בכל סוגיה שתתעורר בפניה, כאשר זכות הערעור המיידית על החלטותיה תהא לועדת הבחירות במידה ותידרש לעשות כן. החלטות ועדת הבחירות לעניין סעיף זה תהיינה מכריעות וסופיות ללא זכות ערעור ביום הבחירות. למרות האמור אין באמור כדי לשלול את זכות הערעור ממי שרואה עצמו נפגע מהחלטות הועדה בהתייחס לתוצאות הבחירות בכללותן- בפני הרכב שיכלול את ועדת הבחירות של המחוז , יו"ר המשמ"צ הארצי והיועץ המשפטי של משמ"צ ארצי.

 

22.   חל איסור מוחלט על השפעה לא הוגנת על מי מהבוחרים ו/או מהממונים על הבחירות מכל סוג ומין ומבלי לפגוע בכלליות האמור מתן טובות הנאה מכל סוג לרבות מתן הצעות עבודה, או איומים על פיטורים מעבודה,  או שימוש בכשפים, קללות, קמעות, נידויים וחרמות.

 

23.   חל איסור מוחלט על ביצוע תעמולת בחירות בזמן הבחירות ברדיוס של 50 מ' ממקום הקלפי.

 

24.   העובר על האיסורים המנויים בסעיפים 22 – 21 לעיל, יהא צפוי לשלילת זכותו להימנות על הגוף הבוחר ו/או זכותו להתמודד בבחירות. ועדת הבחירות תדון ותכריע בכל סוגיה שנתעוררה בעניין זה.

בנוסף לאמור יהא צפוי העובר על האיסורים כאמור לכל סנקציה רלוונטית שתקבע על-ידי מוסדות המפלגה, בהתאם לאמור בתקנון ולהחלטות הועדות המוסמכות ולכל סנקציה פלילית במידה וקיימת.

 

25.   ספירת הקולות תתבצע מייד לאחר סגירת הקלפי. הספירה תיערך על-ידי ועדת הקלפי. המועמד שייבחר יהא זה שקיבל הכי הרבה קולות כשרים. במקרה של מועמד יחיד, כאשר קולות הבעד יהיו רבים מקולות הנגד (הקולות הבלתי כשרים יצוינו בלבד אך לא ירשמו במניין הקולות).

ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות בסמוך לאחר תום ספירת הקולות.

 

26.   במקרה שבו יתקיים שוויון לגבי המקום הראשון, ייספרו הקולות מחדש. אם השוויון נשמר תיערך בניהם הגרלה ע"י ועדת הבחירות, בנוכחות המתמודדים הרלוונטיים.

 

27.   אם למועמד יחיד לא יהיו מספיק קולות כשרים בעד, הדרושים לשם בחירתו, יוכרזו בחירות חדשות במועד שיקבע על-ידי ועדת הבחירות, ובלבד שלא יהא מאוחר משבועיים ימים ממועד הבחירות הראשון יום רביעי 3.3.2010 .

 

28.   ערעור על החלטות ועדת הבחירות בכל עניין ודבר יהא בפני הרכב שיכלול את ועדת הבחירות של המחוז , יו"ר המשמ"צ הארצי והיועץ המשפטי של משמ"צ ארצי, וזאת לא יאוחר משלושה ימים ממועד פרסום החלטותיה ו/ או התוצאות.

 

29.   אין בהוראות תקנון זה לגרוע מסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסדות החוקיים של המפלגה.

 

30.   להלן לוח זמנים לבחירת מזכיר משמ"צ במחוז הקיבוצים:


נושא

מועד

יום קובע לסיום המפקד

1.11.2009

פרסום בעיתונות הקיבוצית על הגשת מועמדות והבחירות כולל לו"ז

10.12.2009

מכתב אישי לבעלי זכות הבחירה (89 בז"ב)

10.12.2009

הגשת מועמדות בפני ועדת הבחירות (במשרדי המחלקה הפוליטית בת"א)

31.12.2009

אישור המועמדים ע"י ועדת הבחירות

31.12.2009

המועד האחרון להגשת ערער על אי אישור מועמדות

4.1.2010

פרסום ספר בוחרים

13.12.2009

ערערים ספר בפני ועדת הבחירות

20.12.2009

מועד אחרון לערער על החלטת מנהל החברות על הכללה / אי-הכללה בפנקס הבוחרים

27.12.2009

יום הבחירות

17.2.2010

בחירות חוזרות

3.3.2010

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר משמ"צ במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

אני החתום מטה:

 

שם משפחה:  _______________________                 שם פרטי: _______________

 

מספר תעודת זהות:   ____________________________

 

קיבוץ:  ____________________________

 

טלפון נייד:  _________________________  טלפון עבודה: _________________

 

טלפון בית: _________________________

 

אימל:  _______________________________________________

 

מגיש בזאת את מועמדותי לתפקיד מזכיר משמ"צ במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

חתימת המבקש:  _______________                  תאריך: ________________

 

הטופס התקבל במשרדי המחלקה של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה:

 

ביום:  ______   בתאריך:  _______  בשעה: _______   בידי: _________________

 

בפקס    /            באימל               /            באופן ידני       /            בדואר               (להקיף בעיגול)

 

נא לוודא שהטופס הגיע למשרדי המחוז

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית