טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר משמ"צ במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה
טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר משמ"צ במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

אני החתום מטה:

 

 

שם משפחה:   ___________     שם פרטי: ____________

 

מס' תעודת זהות: _________________

 

קיבוץ: ________________

 

טלפון נייד:  ________________, טלפון עבודה: _______________

 

טלפון בית:  _______________

 

 

מבקש בזאת להגיש את מועמדותי לתפקיד מזכיר משמ"צ במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

 

בברכה

 

חתימת המבקש: ____________     תאריך: _____________

 

הטופס התקבל במשרדי המחלקה הפוליטית בתק"מ:

 

ביום:  ________  בתאריך: __________  בשעה: _____________

 

בפקס  /  באופן ידני  /   בדואר     (להקיף בעיגול).

 

נא לוודא שהטופס הגיע למשרדי המחלקה.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית